Psalmen 14

Psalm 14 is een leerdicht dat ook wel een ‘profetische aansporing’ genoemd wordt. De psalm stelt goddeloosheid en ontaarding van de vijanden van het volk van God aan de kaak. Mensen dus die zich helemaal niets aantrekken van God of Zijn geboden. Ze verzetten zich uit alle macht tegen het idee dat er een God zou zijn die recht heeft op ons leven. 

Na de zondeval in het Paradijs ging  er veel mis op aarde. Dat is altijd al zo geweest. Zonde is de ziekte van de mensheid, ze is kwaadaardig en besmettelijk als God het niet verhoedt. De dichter haalt God aan, die vanuit de hemel zoekend naar de aarde kijkt, om te zien of er nog iemand verstandig is, en naar Hem op zoek is.  Drieduizend jaar geleden beschreef David het verval van zijn tijd al. De oorzaak daarvan lag in het feit dat niemand rekening hield met God. In psalm 14 beschreef David deze treurige toestand, die je ook wel het moderne atheïsme kunt noemen. De  mens hield geen rekening meer met God en handelde volkomen naar eigen inzicht. Daarom faalde hij in moreel opzicht. Religieuze afstand ging gelijk op met morele afstand tot God. ( vs 1-4) Dat is begrijpelijk. Iemand die niet met de Elohim wandelt, niet bidt en niet aan Hem denkt en al helemaal geen belangstelling heeft voor Zijn woord, heeft er geen besef van Wie God is. 

Toch was en is God aanwezig. Hij regeert, zit op Zijn troon en bestuurt het leven op aarde tot in alle details, ook het menselijk leven. Hij beschermt de ‘rechtvaardigen’. Zij die rekening houden met JHWH en Hem elke dag bij hun leven betrekken. Ze mogen zeker weten dat ze altijd beschermd worden. Dat houdt niet in dat ze nooit door rampen of onheil getroffen kunnen worden, maar dat geen kwaad hun ziel kan beschadigen.God is hun Schuilplaats en toevlucht. Ze kunnen altijd bij Hem terecht. Hij is degene die uiteindelijk alles in het leven van de gelovige ten beste keren zal. 

Psalm 14 is dus goed in te delen in een beschrijving van het onzinnige van het kwaad doen ( vs 1-4), het gelovige antwoord van het kind van God, en het uitzien naar een bevrijdende toekomst. ( vs 7) 

Er zijn veel overeenkomsten tussen psalm 14 en psalm 53. De inhoud van beide liederen zijn vrijwel identiek, alleen de Godsnaam verschilt. In psalm 14 heeft David steeds de naam ‘Heere’ gebruikt, terwijl hij in psalm 53 de naam ‘God’ noemt. Er zijn kleine tekstuele verschillen in de eerste vier verzen, en grotere verschillen in de verzen 5 en 6 van beide psalters. 

Bijbelverklaarders denken dat de psalmen vooral gebruikt werden tijdens de eredienst. Het centrale thema is de praktische toepassing van wijsheid in je leven. Je kunt nog zoveel geleerd hebben als je het geleerde niet in praktijk brengt, dan blijf je in Gods ogen een dwaas. Deze waarheid spoort ons aan om de zaak van God ernstig op te nemen, en er alles aan te doen om die in ons leven waar te maken. 

Psalm 14 – The Natural Man (With words – KJV) – YouTube

God roept ons | Sela – YouTube