Psalmen 1


Het woord Psalmen is een verzamelterm voor alle metrische composities die voor historische, leerstellige, smekende of lofprijzende zang geschikt zijn. De oorsprong van de psalmen is de Heilige Geest, die mensenkinderen geïnspireerd heeft om hun hart open te leggen. De psalmen brengen ons het Heiligdom van God binnen, en trekken ons weg van de omgang met politici, filosofen, of degenen die in deze wereld woordenstrijd leveren. ( M.H ) Zij leiden ons op tot de Heere, de eindeloze Bron van al het goede. Zodoende kunnen wij midden in het gedoe van elke dag heel dicht bij Hem zijn. Dat is geweldig mooi! 
Psalm 1
1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;
2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.
3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.
4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.
5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.
6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van zondaars niet betreedt. Bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heere. 
En zich verdiept in Zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op zijn tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. 
Zo niet de wettelozen. Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De weg van wettelozen loopt dood. 
Dit psalter opent met een zaligspreking. ( zie ook 34: 9 /  112: 1 / Spr. 29: 18 / Jes. 56: 2 ) Eeuwen later zou de Heere Jezus op deze schitterende psalm terugkomen door haar in Zijn eerste grote rede over te nemen. ( Mat. 5: 3 ) “ Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld .” zei Hij. ( de Bijbel in gewone taal )
Het bijzondere aan psalm 1  is dat ons precies wordt uitgelegd hoe wij gelukkig kunnen worden!
Met de eerste psalm opent zich de liturgische bundel van de Israëlitische eredienst. Er wordt geen dichter vermeld. De tekst legt uit dat religie niet losgekoppeld kan worden van ons gedrag in het dagelijks leven. We worden opgeroepen om de weg van zondaars niet in te slaan, maar voor die van de rechtvaardigen te kiezen. 
De psalm ontwikkelt zijn motief via twee wegen. Ze zijn terug te vinden in Math. 7: 13 – 14. Er zijn mensen die ervoor kiezen om zondaars als hun gezelschap te kiezen, hun waarden en denkbeelden over te nemen, en daarnaar te leven. Zij overtreden met z’n allen niet alleen de Goddelijke wetten, maar spotten ook met God Zelf. 
Meegaan, betreden, of staan ( vers 1 ), zijn drie activiteiten. Ze verwijzen hier naar ons denken ( hier: wie kwaad doen ), het gedrag dat we laten zien, ( hier: de weg ) en de mensen die we als onze vrienden kiezen. ( hier: kwaaddoeners ). 
Tevens wordt er een bepaalde progressie in het kwaad beschreven. Het begint met het overnemen van de manier van denken van zondaars. Het gaat van kwaad tot erger met het nadoen van hun gedrag, om te eindigen in deelname aan hun leven. 
Met de wet van de Heere worden in eerste instantie de vijf boeken van Mozes bedoeld, maar deze beschrijving kan tevens toegepast worden op heel de beschreven openbaring van het Goddelijke Woord. 
In de Joodse traditie was het de gewoonte om het te lezen gedeelte halfluid opgezegd werd. Altijd, iedere dag. ( Joz. 1: 7 – 8 / Psalm 35: 27,28 / psalm 119 ) Zo werd de hele thora ingescherpt. 
Het op die manier lezen en verwerken van de Goddelijke wet zorgde ervoor dat ze voor het  hele leven vruchtbaar werden. In het langetermijngeheugen opgeslagen, maakten ze het een mens mogelijk om de manier van denken en handelen van de omringende wereld in te schatten. De wijsheid die de Heere geven wilde, gaf mensen kracht om weerstand te bieden aan slechte invloeden. En zo is dat Anno 2019 nog steeds. 
De goede mens is net als een goed gewortelde boom tegen de droogte en stormen van het leven bestand. Hij komt verleidingen en beproevingen te boven. Zijn leven is vruchtbaar ( Jer. 17: 8 ). 
De goede mens zoekt en vindt eveneens gezelschap. Door de leiding van de Heere komen er andere mensen op zijn levenspad. Jaweh noemt hen rechtvaardigen. Dat woord verwijst naar gelovigen die trouw zijn aan God, Zijn wetten liefhebben, en Hem door hun geloof en gedrag eer toebrengen.
Het doen en laten van goede mensen wordt door de Heere beschermd. Zijn liefdevolle zorg omringt hen en leidt hen niet alleen naar dagelijkse vreugde, maar uiteindelijk ook naar eeuwige lofprijzing! ( Psalm 150 ) ( bronnen: SV, MH, SB, Bijbel in gewone taal )
 

 
 

Geef een reactie