Prediker 5:4

Prediker 5:4

In de voorgaande hoofdstukken van het boek Prediker kwam naar voren dat de wereld een plaats is vol onzekerheden en allerlei onrechtvaardigheden waar de mens geen vat op heeft. Salomo heeft dat allemaal gezien. De reflecties en conclusie waartoe hij uiteindelijk kwam waren gebaseerd op het waarnemen en gadeslaan van wat hij ‘ onder de zon’ zag. ‘ Het is allemaal damp en het najagen van wind’ schreef hij. Daarna veranderde de toon die hij bezigde. Salomo nam meer en meer de rol van de wijsheidsleraar op zich. ( vlg. Prediker 12:9).
In een aantal phrasen wees hij een richting aan voor de mensen. Met deze richtlijnen wilde hij ons een weg geven die we temidden van alle onzekerheden en chaotische toestanden in de wereld kunnen gebruiken om onze levensweg te vinden. 

Salomo onderwees zijn hoorders in een wijze levenshouding, met name in de omgang met God. Het ging daarbij om drie verschillende zaken: 

  1. De gang naar de tempel ( Pred.4:17)
  2. Het bidden ( Pred.5:1-2)
  3. Beloften aan God ( Pred.5: 3-6) 

Wie tot God nadert, moet beseffen dat Hij een heilige God is. Je kunt beter naar de tempel komen om te luisteren dan om als dwaas een offer te brengen, aldus Salomo. Zijn woorden sluiten aan bij de nadruk die in het O.T. gevonden worden. God heeft meer behagen in mensen die naar de tempel komen om naar Zijn woorden te luisteren en Hem gehoorzamen dan in offergaven. ( 1 Sam. 15:22/ Spreuken 15:8/ Psalm 40: 7) 

Zoals je deze houding ook bij de profeten kunt vinden: God wil graag een offer ontvangen, maar het gaat Hem er in de eerste plaats om met welke houding je dat offer brengt. ‘ Sta niet toe dat je mond een eed aflegt zonder dat je die nakomt. ‘ 

Om deze uitspraak naar 2024 te vertalen is het goed om je af te vragen welke eden je afgelegd hebt in je leven. 

In de eerste plaats is er de huwelijkseed. Ons huwelijk is voor de wet maar ook voor Gods aangezicht afgelegd. Het huwelijk is heilig in Gods ogen en mag niet verbroken worden.
In de tweede plaats leggen we als ouders een eed af voor Gods aangezicht als we onze kinderen laten dopen. De Heidelberger Catechismus wijst ons in zondag 26 en 27 op de verzekering van het geloof als de Heilige Doop bediend wordt. God van Zijn kant laat in het sacrament van de Heilige Doop zien wat Hij toegezegd heeft. 

 

Wie eerlijk leeft voor Gods aangezicht kan wel fouten maken maar God heeft daar van Zijn kant Zijn vergeving en schitterende beloften tegenover gezet. Met Hem kun je je levensweg vol blijdschap gaan. Wat een God!