Openbaringen ( 7 )

Openbaringen ( 7 )
Johannes schrijft opnieuw een brief. Deze keer schrijft hij aan de engel van de gemeente in de stad Filadelfia. Filadelfia is een bijzonder eervolle oude naam! Zij is aan de gemeente gegeven vanwege de liefde en vriendelijkheid die haar inwoners elkaar voortdurend bewijzen. Er werd nagenoeg geen gebrek in haar gevonden, zij zou verder uitgroeien tot een uitnemende gemeente. Een heerlijke toekomst!
De brief is door Niemand minder dan de Heere Jezus Christus ondertekend.  De Heilige, Die niet anders dan waarachtig kan zijn. Hij openbaart Zijn volmaakte eigenschappen via Zijn Woord en Geest. Jezus is Degene Die ervoor gezorgd heeft dat de gemeente van Filadelfia tot bloei gekomen is. Dat is fantastisch. Wat een getuigenis!
Johannes schrijft met de pen van een vaardig schrijver. Het is hem een dankbare taak deze brief te schrijven!  Hij herinnert de gemeente wat Hij voor hen gedaan heeft. Hoewel er veel tegenstanders waren heeft de Heere deuren geopend en opengehouden. De gemeente wordt om haar liefde en onbaatzuchtigheid geprezen. “ Jullie hebben kleine kracht, en verloochenden Mijn Naam niet. “ Christus wist van hun ijver anderen het Evangelie te verkondigen. De Heere Jezus zegende dat werk en heeft een geopende deur gegeven. De deur van het Heil, van de tempel, en het Nieuwe Jeruzalem. ( Openb. 3: 12 ) De geopende deur is de gelegenheid tot getuigen die de Heere geeft. ( 1 Kor. 16: 9 / 2 Kor. 2: 12 / Kol. 4: 3 ) De deur was niet alleen geopend, de gemeenteleden van Filadelfia namen deze gelegenheid ook waar.
Ondanks de geringe invloed van de kerk ( vs 8 ) in vergelijking tot de macht van de heidense wereld om haar heen, en last but not least de synagoge in die stad, zou het getuigenis van de gemeente vrucht dragen. Via de open deur van het heil zouden ook anderen binnengaan.
Het was een zware tijd, de gemeente leed veel beproevingen. Net als alle andere gemeenten.  Deze beproevingen zouden met het verstrijken van de tijd niet minder worden, maar heviger. Zij zou een allesomvattende dimensie krijgen.” Heel de aarde, en de mensen die erop leven zullen op de proef gesteld worden” schrijft Johannes. De eindbeproeving!. Een grote verdrukking, en het eindoordeel over de hele wereld.
“ Ik kom spoedig! Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans af kunnen nemen. “ bemoedigt de Heere Jezus Christus de gemeente. Hij verliest het overzicht niet! Niets kan Hem uit Zijn evenwicht krijgen. Hij is Degene Die alle dingen vast in handen houdt. Gelukkig de mens die op Hem vertrouwt. ( Psalm 2: 12 ) Gelukkig wie uitkijkt naar Zijn wederkomst.
Een troostvolle belofte wordt trouwe belijders van geboden. Zij zullen een nieuwe naam ontvangen: De Naam van God, van Jeruzalem, en van Christus. Deze Naam impliceert een volmaakte gemeenschap tussen de gelovige en de Heere Jezus. Het is helemaal goed, alle zonden zijn vergeven!
De tempel neemt een cruciale plaats in voor de gelovigen van Filadelfia. Zij is immers de plaats waaraan God Zijn tegenwoordigheid verbonden heeft? De Naam van God behoort de gelovigen toe. ( Openbaringen 14: 1 ) Deze Naam zal eens in werkelijkheid op hun voorhoofden geschreven staan. De heerlijke plaats – de tempel –  biedt een vergezicht op het Nieuwe Jeruzalem. ( Efeze 3: 21)
De strijdende pelgrim – de struikelende ziel achter Jezus aan – wordt een heerlijke beloning belooft. Hij zal een pilaar zijn in de tempel van God. Niet een pilaar om te ondersteunen, maar een gedenkteken van de genade van God. Een gedenkteken dat nooit ontsierd of verwijderd zal worden. Dat gebeurde nogal eens met vele statige zuilen die opgericht waren ter ere van Romeinse keizers of generaals.
God vergeet niemand van Zijn kinderen. Het zal blijken onder Wiens banier de overwinnende gelovige gediend heeft. Onder Wiens leiding hij de goede strijd gestreden heeft, en uiteindelijk als overwinnaar tevoorschijn zal komen.
“ Wie oren heeft om te horen, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. “ eindigt Johannes zijn brief. Het is een oproep om aandacht! ( Bronnen: SV en kantt. SB met uitleg, SBiP, MH )
 
https://www.youtube.com/watch?v=8NIxqHJrL68

Geef een reactie