Openbaringen ( 4 )

De aanbidding van God en van het Lam. ( Openbaringen 3 )
Elke brief die Johannes aan de gemeenten in de verstrooiing schrijft staan vol verwijzingen, vermaningen en beloften. Het beeld van Christus wordt helder neergezet. Johannes benadrukt de wederkomst van de Heere Jezus als Rechter van hemel en aarde. De Namen die de Heere Zichzelf geeft hebben betrekking op de afzonderlijke situatie waarin elk van de gemeenten zich bevindt.
In elke gemeente blijkt het belangrijkste probleem de standvastige trouw aan de Heere en Zijn geboden te zijn. Vaak worden gemeenteleden door dwalingen verzocht en overgehaald tot het doen van compromissen. De geloofwaardigheid van het getuigenis van het Evangelie is in het geding. Scherpzinnigheid en volharding zijn in al deze situaties absoluut noodzakelijk! Deze kenmerken zijn voor ieder mens, maar in het bijzonder voor de leiders van de gemeente  nodig om in de eigen leefomstandigheden de aansporing die Christus doet, ook werkelijk te verstaan.
God Zelf geeft Johannes oren en ogen om over al deze dingen te getuigen. Hij laat hem een visioen zien.
Johannes ziet door een geopende deur in de hemel. Opnieuw hoort hij de stem die een geluid heeft als van een bazuin. Johannes wordt uitgenodigd om dichterbij te komen!
“ Kom hierboven Johannes, dan laat Ik je zien wat er hierna gebeuren moet! “ zegt de Heere. Op hetzelfde ogenblik raakt Johannes in vervoering. Het visioen herinnert aan Ezechiël 1 en geeft ons bevestiging vanuit het Oude Testament.
In de hemel staat een troon. Degene die op de troon zit, heeft een uiterlijk als van jaspis en sardis. Wat bijzonder! Het zijn dezelfde edelstenen die bevestigd zaten op het kleed van de Oud -Testamentische hogepriester. ( Exodus 28: 17 – 20 ) Rondom de troon schittert een prachtige regenboog, die er uitziet als smaragd, een variëteit van beryl die als de edelste uit zijn soort geldt. Alles wat Johannes ziet zal ook deel uitmaken van de nieuwe schepping ( Openbaringen 21: 10 -11 / 18 – 21 ) En er bevindt zich een regenboog rondom de troon! Zij is symbool van Gods barmhartigheid en trouw. ( Genesis 9 : 9 – 17 / Ezechiël 1: 28 )
Johannes denkt geen moment meer aan alle narigheid waarin hij zich bevindt. Vergeten is zijn eenzame afzondering op het eiland Patmos. Hij had niet kunnen denken dat de Heere zoveel heerlijkheid voor Hem in gedachten had! In vervoering ziet hij nog vierentwintig tronen staan. Daar zitten de oudsten op, ze dragen witte kleren, en hebben een gouden krans op hun hoofd. Hun aantal – twee keer twaalf – is een verwijzing naar de twaalf stammen van Israël en naar de apostelen. Twee keer twaalf! Het getal twee is een symbool voor samenwerking, dienstbaarheid en emotie.
Je kunt er uit opmaken dat niemand van deze oudsten meer is, of minder, en dat allen het van harte eens zijn met elkaar. Ze krijgen ook allemaal dezelfde beloning voor hun trouwe dienst aan God.
Zij allen hebben deel aan alles wat de gelovigen was beloofd. ( Openbaringen 2 en 3 )
Van de troon van God gaan bliksemschichten uit, donderslagen en een groot geraas. Voor de troon branden zeven vurige fakkels. Dit indrukwekkende scenario ziet op niets minder dan op de tegenwoordigheid van God. De zeven geesten zien op de alomtegenwoordige werking van de Heilige Geest. ( Openb. 3: 1 / 4: 5 / 5: 6 )
Voor de troon van God ligt iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon bevinden zich vier wezens die uitsluitend uit ogen bestaan. Volgens verklaarders staan zij mogelijk symbool voor alles wat leeft. En de overal aanwezige ogen zijn een verwijzing naar de alwetendheid van God, van Wie de oudsten dienaren zijn. Het eerste wezen lijkt op een leeuw, het tweede op een jonge stier, het derde heeft een gezicht als van een mens, en het vierde lijkt een vliegende adelaar. Elk wezen heeft zes vleugels, langs alle randen bevinden zich ogen, tot aan de binnenkant van de vleugels toe.
Onafgebroken herhalen de wezens hun lof en eer voor God! “ Heilig, heilig, heilig is God, de Heere, de Almachtige! Die is, en Die was, en Die komen zal!”
Steeds als deze wezens lof, eer en dank brengen aan Degene Die op de troon zit en Die tot in eeuwigheid leven zal, werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor Hem Die daarop zit. Ze aanbidden God Die leeft tot in eeuwigheid! Ze leggen hun kransen neer voor Zijn troon met de woorden:
“U komt alle lof, eer, en macht toe Heere onze God! Want U hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is!”
Wat een indrukwekkend geheel! De geluiden, de wezens, de tronen en de grote eer die aan de Heere wordt gebracht! Gelukkige Johannes dat je een blik mag werpen in de hemel en mag zien wat voor anderen verborgen is. God regeert! Hij heeft alle macht. Johannes, zie je ook wat een rust en vrede er in de hemel heerst? Iedereen onderwerpt zich daar aan de Heere. Met deze aanblik in zijn hoofd en hart zal Johannes bestand zijn tegen de taferelen die nog komen. Veel rampen zullen de kerk en de wereld treffen. Johannes, je haren zullen ten berge rijzen bij alles wat nog volgen zal. Maar weet dat God boven alles verheven is. Hij is de Eerste en de Laatste. ( Openbaringen 1: 17 / 22: 13 ) Hij zal er nog zijn als de stofwolken van de wereldgeschiedenis opgetrokken zijn. Alles is in Zijn hand. Wees stil voor Hem!  ( Openbaringen 5: 1 )
Bronnen: Studiebijbel, SV kantt, SV met uitleg

 

Geef een reactie