Naar Pasen – lijdenstijd ( 8 )

Rond het middaguur viel er duisternis over het land die drie uur aanhield. Wat de oorzaak van deze duisternis ook geweest is, het herinnert aan de duisternis die voorafging aan de dood van de eerstgeborenen in Egypte. ( Exodus 10: 21 – 23 ) Een Goddelijke tussenkomst, een Goddelijk oordeel! God ging weg van Zijn eigen Zoon. Gods Eerstgeborene stierf! De crisis van de grote zaak van de verlossing en zaligmaking van de mens.
We horen geen woord. Duisternis.
Jezus leed in stilte. Tot Hij het niet langer dragen kon.
“ELI, ELI, LAMA SABACHTANI?” Syrische woorden met een grote stem uitgeroepen. De Zoon, door de Vader alleen gelaten. Alleen legde Hij Zijn leven af voor de mensen. Nooit was er een smart als deze. Geen wonder dat de aarde beven moest, en steenrotsen scheurden. Geen engel uit de hemel om Hem te verlossen, geen vriend op aarde om Hem te hulp te komen. Desalniettemin hield Hij vast aan Zijn Vader.
Geen enkele reactie uit de hemel. Nieuwe spot en hoon vanaf de aarde. “ Hij roept Elia! “ Geef hem wat zure wijn! “ Iemand uit de menigte kwam aangesneld, een spons op een stok gestoken die aan de Heere Jezus werd voorgehouden.
Opnieuw schreeuwde Jezus het uit, en gaf de Geest.
Hij riep met grote stem omdat Zijn dood in de hele wereld bekendgemaakt en verkondigd moest worden.
Op dat ogenblik scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. Het was de tijd van het Avondoffer. Het Offer werd gebracht op Golgotha. De scheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen in de tempel werd opgeheven. Bij de dood van Christus werden alle verborgenheden ontsluierd omdat de betekenis geopenbaard werd aan het Kruis.
De aarde beefde en rotsen spleten! Graven werden geopend en lichamen van gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Een manifestatie van de verlossing die de dood van Jezus brengt. De aankondiging van de opstanding bij de voltooiing van de wereld.
Het Koninkrijk der hemelen was niet langer een exclusiviteit voor de Joden. Christus ontsloot het Koninkrijk voor alle volken! Amen. ( Bronnen: SV kantt, SV mU, Studiebijbel, SBiP, MH )

Geef een reactie