Naar Pasen – lijdenstijd ( 7 )

De soldaten leidden Jezus weg, het pretorium in en riepen het hele cohort bijeen. Ze trokken Jezus een purperen gewaad aan en vlochten een kroon van doorntakken. Ze zetten die op Zijn hoofd. “ Gegroet! Koning van de Joden!” riepen zij luid. Ze sloegen hem met een rietstok tegen Zijn hoofd en bespuugden Hem. Hierna trokken ze Hem het gewaad uit en deden Hem Zijn kleren weer aan.
Jezus was meer dood dan levend. Normaal gesproken droeg de veroordeelde zelf het horizontale deel van het kruis naar de plaats van executie. Vanwege de martelingen was Jezus te zeer verzwakt om deze handeling te verrichten.
Een ogenblik in hun wrede daden gestuit, keken de soldaten zoekend om zich heen. Een toevallige voorbijganger grepen ze bij de kladden. Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus. De vermelding van de namen van zijn zonen geeft aan dat deze familie bekend stond in de eerste gemeenten ( Romeinen 16: 13 ) Simon doet voor Jezus wat Zijn leerlingen hadden kunnen en moeten doen, als zij niet waren weggevlucht. Bittere ironie!
Aangekomen op Golgotha wilden zij Jezus wat wijn met mirre geven. Een verdovende drank ( zie Math. 27: 34 ) die de nieuwe folterende pijn van de hamerslagen wat zou verlichten.
Maar Jezus wilde de kelk van lijden tot het uiterste dragen. Hij weigerde de wijn. Zo werd onze lieve Heere gekruisigd.
Boven Zijn hoofd werd een bordje gespijkerd. Daarop stond te lezen: “ JEZUS, DE KONING DER JODEN. De aanklacht! De schuld!
Aan weerszijden werden twee misdadigers gekruisigd. De een rechts van Hem, de ander links.
Voorbijgangers bekeken het tafereel spottend. Ze schudden hun hoofd en dreven de spot met Hem.
“ Ach, kijk nu toch eens! Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch, door van het kruis af te komen?!”
Ook de hogepriesters en schriftgeleerden maakten onder elkaar dergelijke spottende opmerkingen.“ Anderen heeft HIj gered, Zichzelf kan Hij niet redden! Hee, Messias! Koning van Israël! Als jij van dat kruis afkomt, dan zullen wij geloven! “
Zelfs de twee andere misdadigers scholden op Hem.
Het Lam van God werd weggenomen voor onze zonden, voor onze schuld.
( Marcus 15 : 16 – 32 )

 
 

Geef een reactie