Naar Pasen – lijdenstijd ( 5 )

Nadat Pilatus Barabbas vrijgelaten had, bleef er niets anders voor hem over, dan Jezus als een misdadiger te behandelen. Ter illustratie van zijn besluit liet hij de Heere Jezus geselen. De geselingen van de Romeinen waren gewoonlijk heel streng, en niet – zoals bij de Joden – aan veertig slagen gebonden. Zonder een woord van tegenspraak onderwierp de Heere zich  aan deze smart en schande. Hij wist dat nu de Schriften vervuld zouden worden: “ de straf, die ons de vrede aanbracht was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. ( Jesaja 53: 5 ) Hij had het Zelf voorzegd! ( Math. 20: 19 / Marcus 10: 34 / Lucas 18: 33 )
De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, plaatsten die op Zijn hoofd en deden Hem een purperen mantel aan. Quasi vrolijk brachten zij Hem eer, en als dwazen vermaakten zij zich met de Zoon van God. “ Wees gegroet, Gij Koning der Joden! “  riepen zij, en brachten Hem eer. En zij gaven Hem kinnebakslagen.
Laaghartige en onrechtvaardige Pilatus. Hij deed zijn soldaten – en zichzelf waarschijnlijk – een genoegen met een vrolijke gril. Duidelijk blijken de wrede daden van het ongeloof. Volkomen identiek aan die van Herodes en zijn krijgslieden. Maar tevens kwam de boosaardigheid van de Joden duidelijk aan het licht. Dit was het, wat zij wilden!
Het eerlijke geloof, de rechtvaardige daden van de Meester werden door de satan schijnbaar doodgegeseld!
Wonderlijke zelfvernedering van onze lieve Heere.
Zie en bewonder het onoverwinnelijke geduld van een lijdende Zaligmaker. Zijn goedheid en liefde strekten zich zo ver uit, en bleken zo diep, dat Hij niet alleen wilde sterven, maar zijn leven als een misdadiger wilde eindigen.
De intens wrede mishandeling van de Heere Jezus verklaart mogelijk waarom Hij sneller sterven zou dan de andere gekruisigden. ( Joh. 19: 33 ) ( bronnen: SV, kantt, bijbel met uitleg, SBiP, MH )

Geef een reactie