Muziek!

 
Muziek of toonkunst is een kunstzinnige schikking en combinatie van de klanken van muziekinstrumenten en van de menselijke stem. De term muziek is afgeleid van het woord μουσική  de kunst van de Muzen. In de Griekse mythologie waren de negen muzen dochters van Zeus en zusters van Apollo. In andere versies van de mythologie waren het dochters van de aarde en de lucht. De negen Muzen waren aspecten van de kunst en wetenschap, en stelden de inspiratie voor. 
De Bijbel staat vol muziekklanken. Allerlei muziekinstrumenten begeleiden al eeuwenlang de eredienst. Christenen brengen met muziek en zang vreugdeoffers aan de Heere.
“ Ik wil offers brengen in Zijn tent, Hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. “ riep David uit. ( Psalm 27 ) 
“ Mijn hart is gerust o God, ik wil voor U zingen en spelen. Ontwaak mijn ziel, ontwaak met harp en lier. Ik wil het morgenrood wekken. U Heer, zal ik loven onder de volken. Over U zingen voor alle naties.” We kunnen David met recht een meester onder de musici noemen omdat hij van zijn jeugd af aan voor de Heere gemusiceerd heeft. Reeds als herdersjongen speelde hij op zijn harp. En we kunnen ons goed voorstellen dat hij vroeg in de morgen al op zijn harp begon te spelen om zijn schapen wakker te maken, en mee te nemen naar grazige weiden. 
“ Voeg dagen toe aan de dagen van de koning. Dat zijn jaren duren van geslacht op geslacht. Wil zijn troon altijd beschermen, God. Laten trouw en waarheid over hem waken. Dan zal ik Uw Naam voor altijd bezingen en mijn geloften volbrengen, dag na dag. “ ( Psalm 61 ) schreef David tijdens zijn koningschap voor de koorleider, waarbij hij het liefelijk snarenspel aanraadde om de gedachten van zijn hart tot uitdrukking te brengen. 
De Bijbel noemt een scala aan muziekinstrumenten. Belletjes ( Exodus 28 : 33 – 35 ), cimbalen ( 2 Samuël 6 : 5 ) citers ( Daniël 3 : 5 ), dubbelfluiten ( Dan 3: 5 ), fluiten ( Gen. 4 : 21 ), harpen ( Genesis 31 : 27 ), hoornen ( Daniël 3 : 5 ), lieren ( 2 Samuël 6 : 5 ), luiten ( Nehm. 12: 27 ), panfluiten ( Daniël 3 : 5 ), rinkelbellen ( 2 Sam. 6 : 5 ), en tamboerijnen !( 2 Sam. 6 : 5 ).
Geen wonder! De hele schepping kan zingen. ( Psalm 148 ) “ Loof Hem zon en maan, loof Hem heldere sterren! Loof Hem hoogste hemelen, water boven de hemel! Loof de Heer, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook. Stormwind die doet wat Hij zegt! Koningen van de aarde, en alle naties, vorsten en alle leiders van de aarde, jonge mannen en vrouwen, oud en jong tezamen! “ 
Op allerlei hoogtijdagen vermeldt de Bijbel ons iets over muziek die de aanbidding van het hart van de mens tot uitdrukking brengt. Bij de terugkeer van de ark bijvoorbeeld,( 2 Samuël 6 : 5 ), de inwijding van de tempel ( 2 Kron. 5 : 12 – 13 ) of bij  het vieren van overwinningen ( Exodus 15 : 1 – 18 )
Ook in de hemel wordt gezongen. Het is een nieuw lied, dat het Lam van God vereert om alles wat Hij voor ons heeft overgehad. ( Openbaringen 5 : 10 )
“ U verdient het om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met Uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken. Van elke stam en elke taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Aan Hem die op de troon zit, en aan het Lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid! “ 
Toen de Heere Jezus naar deze aarde kwam werd Zijn grootheid tot uitdrukking gebracht in gezang. Maria, Zacharias en Simeon zongen hun lofzang. De engelen zongen een weergaloos mooi lied in de velden van Efratha: “ Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen!” De echo klinkt vanuit de Bijbel en wordt tot op de dag van vandaag nog door ontelbare mensenmonden overgenomen.
Looft God in Zijn heilige woning!
Looft Hem in Zijn machtig gewelf! 
Looft Hem om Zijn krachtige daden! 
Looft Hem om Zijn oneindige grootheid! 
 
Looft Hem met hoorngeschal
Looft Hem met harp en lier, 
Looft Hem met dans en tamboerijn, 
Looft Hem met snaren en fluit. 
 
Looft Hem met klinkende bekkens, 
Looft Hem met slaande cimbalen, 
Alles wat adem heeft, looft de Heer! 
Halleluja!
 

 

Geef een reactie