Micha


De auteur van het Bijbelboek Micha was afkomstig uit het dorp Moreset in Juda dat aan de zuidwestelijke kant van Jeruzalem lag. Micha profeteerde tijdens het leven van de koningen Jotam, Achaz en Hizkia. Koning Jotham regeerde van 740 tot 732 v Chr. Vermoedelijk is hij omstreeks 735 tijdens een staatsgreep –  die zijn zoon Achaz aan de macht bracht – buiten spel gezet. Achaz regeerde van 735 tot 715 v Chr. Hizkia moet zo ongeveer rond 727 v Chr. door zijn vader tot mederegent benoemd zijn. 
Micha was getuige van de verwoesting van Samaria door de Assyriërs, een uiterst wreed volk,  van de ontmanteling van het Noordelijke Rijk, en de massale deportaties van de bevolking. Hij had veel verdriet en ellende gezien. Micha was een tijdgenoot van de profeten Jesaja en Hosea. Zijn profetische bediening bleef niet zonder zegen, koning Hizkia heeft die uiterst serieus genomen. Deze liet zich niet alleen aansporen om vast te houden aan de Heere, maar voerde tevens vele godsdienstige hervormingen door ( Jeremia 26: 19 ). Dankzij Micha`s ernstige prediking heeft het koninkrijk Juda bijna anderhalve eeuw langer dan het noordelijk rijk Israël standgehouden.
De profeet Jeremia verwees in zijn boekrol vaak naar de Godsspraken van Micha. Uit deze feiten blijkt dat hij voor een profeet van de Heere gehouden werd, en zijn Godsspraken de waarde toegekend werden die de Heere Zelf deze profetieën toedichtte.
Het Bijbelboek Micha is uiterst zorgvuldig samengesteld. Kortere en langere gedeelten wisselen elkaar in rap tempo af. We vinden aanklachten over zonden, oordeelsaankondigingen, en heilsbeloften.
De profeet Micha kwam van het platteland. Zijn dienst liep parallel aan die van Jesaja, en de boodschap komt dan ook vaak overeen. De vorm van het Bijbelboek Micha is echter minder exclusief dan die van Jesaja. De reden hiervoor is het maatschappelijk verschil tussen beide profeten. Jesaja hoorde tot de hogere kringen, had toegang tot het koninklijk hof van Juda en toonde belangstelling voor de binnen- en buitenlandse politiek. Hij bleek duidelijk goed geïnformeerd over allerlei belangrijke maatschappelijke thema`s. Micha daarentegen toonde een uitgesproken belangstelling voor de boeren van het platteland.
De profeet Micha zou zijn landgenoten veel verwijten maken. Belangrijke items waren o.a. de afgoderij, waarin de leiders van de koninkrijken Israël en Juda het volk meetrokken. ( Micha 1: 5 ) Het hoofdmotief van zijn profetieën wordt echter gevormd door zijn felle bestrijding van maatschappelijk onrecht. In het midden van de achtste eeuw had de economie van het koninkrijk van Juda een hoge vlucht genomen. De voordelen die deze florerende economie opleverden kwamen helaas voornamelijk ten goede aan de heersende klasse, die vrijwel alle rijkdom en grondbezit in handen gekregen had.
De rest van de bevolking werd door de rijken uitgebuit en verarmde steeds meer. Micha beschuldigde de heersende klasse van machtsmisbruik. Zij pleegden corruptie rondom de rechtspraak, buitten de bevolking uit, en pleegden geweld tegen weerloze mensen. Bovendien schonden ze allerlei elementaire rechten van de minstbedeelden. Dat waren hoofdzakelijk weduwen en wezen. ( Micha 2: 1 ev/ 3: 1 – 3 / 6: 12, 16, 7: 2 )
Micha beschuldigde de valse profeten. Zij maakten zich medeplichtig aan corruptie door  leugenachtige profetieën, die de rijken graag hoorden uit te spreken. Zij haalden winst uit hun vertrouwenspositie door voorspoed te profeteren aan wie hen veel geld betaalde, en onheil aan degenen die hen niets te bieden hadden. Daar misleidden ze hun toehoorders mee. ( Micha 2: 6 – 11 / 3: 5 – 7, 11 )
Micha pakte de oneerlijkheid in het zakenleven aan. ( 6: 10 e.v. )  Bovendien benoemde hij de wijdverbreide corruptie in een maatschappij waaruit alle saamhorigheid en trouw verdwenen leek te zijn. De profeet herinnerde zijn volk aan het belangrijke feit dat elk offer waardeloos was wanneer mensen niet in gerechtigheid, liefde en nederigheid met de Heere leefden. ( Micha 6: 6 – 8 ) 
De bestraffingen van de profeet moesten Gods volk tot nadenken stemmen, zodat ze hun schuld zouden gaan beseffen. Dan zouden de mensen alles prijsgeven waar zij hun vertrouwen op gesteld hadden. Zij zouden de Heere weer op de eerste plaats zetten. Jaweh zou de Enige zijn Die Zijn volk verlossen zou, en Hij zou de eer ontvangen die Hem toekwam. Daar had Micha alles voor over.
 

 
 
 
 

Geef een reactie