Micha ( 2 )

 

“Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: “ laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal rechtspreken tussen machtige volken. Over grote en kleine naties een oordeel vellen. Dan zullen ze hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard heffen tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder mens zal zitten onder zijn eigen wijnrank en onder zijn eigen vijgenboom. Door niemand opgeschrikt. Want de Heer van de Hemelse machten heeft het gesproken. ( Micha 5 : 1 – 4 ) ” 
Deze tekst biedt een duidelijk voorbeeld met betrekking tot de uitleg van profetieën. Sommige uitleggers houden vast aan een letterlijke interpretatie, en bij deze tekst wel in het bijzonder. Maar een dergelijke uitleg is doodlopend om de eenvoudige reden dat de profetie die verklaard dat de tempelberg hoger zal zijn dan alle andere bergen ( 4: 1 ) in tegenspraak is met de uitleg van Jesaja 40 : 4 die zegt dat elke vallei verhoogd zal worden, en elke berg verlaagd.
De uitspraak van Micha moet dus figuurlijk opgevat worden. Zij betekent dat Jeruzalem een belangrijke rol zal gaan spelen om de fantastische reden dat het volk van God als een magneet zal dienen voor de volken die er zullen verschijnen om de Heere te leren kennen.
Zwaarden en ploegscharen zijn allang uit het dagelijks leven verdwenen. Micha`s profetie over het omsmeden van deze werktuigen kan niet letterlijk vervuld worden. Wat ermee bedoeld wordt is echter duidelijk. De profeet noemt gewoon wapens en landbouwwerktuigen van zijn tijd, om daarmee levendig en met concrete bewoordingen uit te drukken dat men geen oorlog meer zal voeren, maar de techniek zal gebruiken voor loffelijke, nuttige en heilzame toepassingen.
Het is bovendien een feit, dat veel mensen denken dat deze profetie in een toekomstig millennium vervuld zal worden. Dan zal de Heere Jezus een duizendjarige heerschappij op aarde uitvoeren die los staat van zijn regering op de nieuwe aarde. Het zal een tijd zijn waarin Israël geroepen is om een bijzondere rol te vervullen en over de volken te regeren.
Parallel aan deze uitleg moeten we wel opmerken dat Jesaja 9: 5 – 6 de regering van de Messias niet aanduidt als tijdelijk, maar als eeuwig. Er zijn ook weer uitleggers die hierin slechts een aankondiging zien van de geestelijke zegeningen die de Heere Jezus Christus gebracht heeft.
Nog weer een andere benadering ziet de vervulling van de profetie van Micha als een ontwikkeling die zich in de tijd voltrekken zou. De Messias zou geboren worden ( Micha 5: 4 ) en door Zijn komst vrede tussen de volken stichten. Deze profetie wordt bevestigd in het Nieuwe Testament door Paulus die verkondigt dat Christus Jezus met zijn dood aan het kruis het fundament voor deze vrede heeft gelegd. ( Efeze 2: 4 – 16 ) Het sterven van de Heere Jezus opent de poort van het volk van God voor de mensen die niet tot het Joodse volk horen, en zich zullen bekeren nadat zij het Evangelie gehoord hebben. Dat is de vervulling van het beeld waarin volken naar Jeruzalem stromen om de Heere te leren kennen. De vervulling van de profetie van Micha zou dus bij het kruis beginnen, zich in de loop van de kerkgeschiedenis voortzetten, en op de nieuwe aarde worden voltooid. Die vervulling zou geleidelijk plaatsvinden.
Het begin van de vervulling was toen de ballingen uit Babel naar Jeruzalem terugkeerden. Jesaja stelde die voor als een voorbode van de nieuwe exodus. Later zou de Messias geboren worden en sterven. Micha 2: 13 wordt wel als dit sterven van Jezus geïnterpreteerd.
Jezus zou een nieuwe exodus op gang brengen, die de bevrijding van de zonden aan zou duiden. ( Micha 7: 9 ) Jezus zou als de Goede Herder de kudde samenbrengen ( Joh. 10 ) en er zouden vele niet – Israëlitische gelovigen onder hen zijn. ( Joh. 10: 16 ) 
Uit al die gelovigen zou Hij Zich een Koninkrijk samenstellen waarover Hij al regeren zou. Hij zou hen allen de vergeving schenken die Hij Zelf aan het Kruis verworven zou hebben. Hij zou Zijn schapen het leven in al zijn volheid schenken. ( Micha 2: 12/ Johannes 10: 9 ) Dit heerlijk Koninkrijk zal hier op aarde beginnen, maar pas ten volle gevestigd zijn op de nieuwe aarde. Dat zal zijn op het ogenblik dat Hij al Zijn vijanden aan Zich onderworpen heeft. 
Dan, op dat moment, is de ontwikkeling waarbij de gelovigen aan Zijn werk deel moeten krijgen voltooid. Dan zullen vrede, veiligheid en voorspoed voorgoed ten volle heersen. ( Micha 4: 1 / Openbaringen 21: 10, 24 )
Bij deze laatste teksten is het onmogelijk om een geestelijke benadering toe te passen. De nieuwe aarde is een zichtbare werkelijkheid die door de opstanding radicaal is vernieuwd.
Dan, ja, dan zullen alle beloften van de profeten werkelijkheid worden, zonder dat er een vergeestelijking nodig is! En alles is verdiend en aangebracht door Jezus Christus, onze Heere. 
 

Geef een reactie