Luisteren naar Christus ( 3 )

 
Luisteren naar Christus ( 3 ) Voorbereiding op het Heilig Avondmaal
Mattheüs 26 verklaart aan ons de instelling van het Heilig Avondmaal. Deze verklaring wordt herhaald in 1 Kor. 11: 23 – 27. Alles wat wij in dit sacrament ontvangen gaat in zijn oorsprong terug op de Heere Zelf. Het is erg belangrijk om bij dit Heilige Avondmaal niet alleen op Christus` woorden, maar ook op Zijn daden te letten!
Er zijn enkele opmerkelijke daden van de Heere Jezus die het vermelden waard zijn. In de nacht waarin Hij verraden werd, nam Hij het brood in Zijn handen. En daarna ook de beker. Hij zegende en dankte zoals bij elke andere maaltijd, zij het dat er bij het houden van het Heilig Avondmaal een diepere dimensie aan het gebed werd toegevoegd. Het brood en de wijn werden tegelijkertijd gezegend én er werd voor gedankt. Het geheiligde brood zou de gemeenschap aan het dierbare lichaam van de Heere Jezus Christus uitbeelden. De Heere Jezus sprak er bijzondere woorden bij: “ Doe dit tot Mijn gedachtenis. “ De gedachtenis aan Zijn bitter lijden en sterven! Later zouden de dienaren van Christus de deelnemers aan het Heilig Avondmaal toevoegen: “ Neem, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.” Dit bepaalt ons bij de grote en dure prijs die er voor onze redding betaald moest worden.
Het brood in Israël werd toentertijd gewoonlijk gebroken, niet gesneden. Op precies dezelfde manier nam de Heere Jezus het brood, en brak het. Hij gaf aan iedere discipel een afgebroken stuk in de hand. De woorden die Hij daarbij gebruikte waren niets minder dan een bevel en een verklaring. “ Neemt.” Strek uw hand uit, grijp het brood vast, tast toe.”
“ Eet” Ik geef het u. Niet om dat te bewaren, of om het neer te leggen alsof u al verzadigd bent, maar Ik geef het u om in aller tegenwoordigheid op te eten, want jullie hebben het nu nodig.
“ Doet dat tot Mijn gedachtenis.” Bij uzelf. Opdat mijn lijden en sterven jullie voortdurend voor ogen zal staan.  Ik Zelf schilder het u voor ogen. Zo zijn wij in gedachten op de kruisheuvel van Golgotha.
Bij het doorgeven van de drinkbeker sprak de Heere Jezus haast nóg bijzonderder woorden! Hij verklaarde: “ Deze beker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Dat betekent: Het nieuwe verbond dat door het vergoten bloed van Christus gesloten kan worden. Het nieuwe verbond herinnert ons aan Jeremia 31: 31 – 34. Wat een heerlijke woorden werden daar geschreven! “ De dag zal komen – spreekt de Heere – dat ik met het volk van Israël een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot. Toen Ik hen bij de hand nam om uit Egypte te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden. Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de Heere. Ik zal Mijn Wet in hun binnenste leggen, en die in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn, en zij zullen Mijn volk zijn. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “ Leer de Heere kennen! “ Want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al. Ik zal hun zonden wegnemen en nooit meer denken aan wat zij hebben misdaan.” Dat is geweldig mooi. Het geeft aan dat de Heilige Geest van God zodanig in ons hart werkt dat de heiliging van ons leven en het toenemen van de kennis van Christus een steeds duidelijker uitwerking zullen hebben in ons hart en leven. Dit proces houdt nooit op, het gaat door tot aan onze laatste ademtocht.
Wat een bevrijdende woorden van onze God! Het logische gevolg is dat het Heilig Avondmaal naast een Gedachtenismaal ook een Feestmaal wordt. Het Feest van het Nieuwe Volk. Door samen brood en wijn te delen bevestigden de Korintiërs dat zij bij dat nieuwe volk behoorden. En zo is het tot op de dag van vandaag!
Wij belijden aan de Heilige Tafel van God – nadat wij onszelf beproefd en ons hart onderzocht hebben op al onze zonden – dat we bij het nieuwe volk horen. Het volk dat naar Zijn Naam genoemd is en aan Zijn dienst geheiligd. Zo zitten wij aan, biddend, smekend maar tegelijkertijd met een diepe dankbaarheid in ons hart!  Wij bidden voor onszelf en voor anderen. Daarbij wordt de hele christenheid ingesloten en de ware gemeenschap der heiligen ervaren. 
Bronnen: SV ktt, NBV, Studiebijbel, H .Avondmaalsformulier, Brakel: Redelijke godsdienst.

 

Geef een reactie