Lucas 2:11

Vandaag is jullie Redder geboren: Christus de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. 

In het Oude Testament werden profetenwoorden en openbaringen van God altijd vergezeld van een bijzonder teken. De profeten gebruikten steevast een vaste formulering om hun boodschap door te geven. ‘Dit is voor u het teken’ zeiden ze dan ( Ex.3:12/1 Sam.2:34/ 14:10/2 Kon.19:29/Jes.38:7). Dat zeiden de engelen ook tegen de herders, die nacht, in de velden van Efratha. 

‘Jullie zullen het Kind in doeken gewonden vinden, en het ligt in een kribbe‘ zeiden ze. Heel gewoon, een alledaags verschijnsel. Je zou zeggen dat het Kind zich in geen enkel opzicht van andere pasgeboren baby`s onderscheidde. Niemand zou denken dat het om de Messias ging, de Langverwachtte. De herders waren aangewezen op het woord van de engel, en op het hemelse heirleger engelen. Zouden ze vertrouwen op het Woord van God, en op Zijn tekenen? 

Een menigte engelen, een hemels heirleger, bezong die nacht de lof van God. ‘ Gloria, eer, heerlijkheid!’ zongen ze. Een nieuwe werkelijkheid had zijn intrede gedaan in de duistere wereld waarin de Romeinse stadhouder Quirinius een volkstelling georganiseerd had. Boven zijn militaire macht stond de macht van God. Gods engelen waren niet te bestrijden, niet te tellen en niet tegen te houden. De keizerlijke plannen van Augustus waren ondergeschikt aan die van God. Hij heerste over alle omstandigheden. Alles verliep volgens Zijn plan. 

Eenvoudige herders kregen de primeur. Zij hoorden als eersten de heerlijke woorden van verlossing. De engel noemde Jezus: ‘Redder, Messias, en Heer’. Deze titels komen overeen met Zijn koninklijke en Messiaanse eigenschappen en werden al eerder aangekondigd met betrekking tot Jezus (Lucas 1:28,32,35,69,78-79,2:4,11). 

Wat een contrast! In een wereld vol onderdrukking, onrecht,armoede (Jozef en Maria) en uitsluiting (de herders) kwam Iemand die in de hele wereld verkondigd is als de Verrezen en Opgestane Heer ( Handelingen 2). Het kleine Kindje in de kribbe zou – nu nog verhuld in nederigheid – zich geleidelijk aan openbaren als de Messias. 

Het Kind was heilig, verwekt door de Heilige Geest in Maria ( Lucas 1:35):.
Het Kind kwam voor mensen die na de val onheilig en zondig werden ( Gen.3:22). 

Ondanks het feit dat de schepping een gevallen schepping geworden is, bleef er perspectief voor mens en wereld. De Schepper liet in Zijn trouw de schepping niet los ( Gen.3:15). Jezus kwam om de nieuwe wereld, het Koninkrijk van God te openbaren ( Matth.5:1-16).
Gods antwoord op zonde, ellende en dood is het Evangelie, de boodschap van de waarheid (Joh.10:9,10). Hij wilde ons mensen door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in Zijn schepping ( Jakobus 1:18). 

De herders geloofden elk woord dat de engelen spraken. Zonder zich te bedenken haastten ze zich naar Bethlehem. Hun geloof werd bevestigd. Ze vonden alles precies zoals de engelen dat beschreven hadden. Lofprijzing en aanbidding vulden hun harten. Ze vertelden het heerlijke nieuws aan iedereen die het horen wilde.