Kerstgeschiedenis ( 4 )

Korte tijd nadat Zacharias terug naar huis keerde, bleek Elisabet zwanger te zijn. Niets van het ongeloof van haar man kenmerkte haar. Vijf maanden leefde zij in afzondering. De enige persoon die zij toesprak was zichzelf. “ De Heere heeft Zich mijn lot aangetrokken! Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen mij niet langer zullen verachten!” tekende Lucas op. Zou Lucas Elisabet zelf gesproken hebben? Heel goed mogelijk! Geen enkel woord vermeldt dat Elisabet zich schaamde om op haar hoge leeftijd zwanger te zijn. Integendeel! Ze was ontzettend blij!  
De Heere God gaf Elsabet de tijd om al het wonderlijke te verwerken. Wat is de Heere toch geduldig, goed, en zorgzaam. ( psalm 103 ) Niet vóór de zesde maand van haar zwangerschap zond Hij Maria naar haar toe. Maria, die eveneens door de engel Gabriël van wonderlijk nieuws in kennis was gesteld. Zij zou de moeder van de Heere Jezus Christus mogen worden. Ook Maria werd stil onder Gods belofte. De Heilige Geest was over haar gekomen, en de kracht van de Allerhoogste overschaduwde haar leven. In haar lichaam droeg zij het Heilige Dat geboren zou worden. Gabriëls woorden bewaarde zij zorgvuldig in haar hart: “ Je familielid Elsabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu – ook al hield men haar voor onvruchtbaar – in de zesde maand van haar zwangerschap. Want niets is onmogelijk voor God! “ had de engel geproclameerd.
“ De Heere wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.” had Maria geantwoord. De reactie van Maria stond in sterk contrast met het ongeloof van Zacharias. Zij was overtuigd van de woorden van de engel en aanvaardde Gods plan zonder enige aarzeling. Korte tijd daarop reisde zij in grote haast naar het bergland, naar de stad van haar nicht Elisabet.
“ Shalom Elisabet!” weerklonk de onder Joden gebruikelijke groet van Maria. Vrede! Wonderlijk! Het kindje in Elisabet sprong op in haar schoot! De Heilige Geest vervulde Elisabets hart, maar ook het ongeboren kind!. Jozef nog Zacharias worden hier door Lucas genoemd. Het waren vrouwen die zich als eerste buitengewoon mochten verheugen over de Komst van de Heere Jezus hier op aarde! Zij zagen het ingenieuze Heilsplan van God, geloofden, en jubelden het uit!
“ De meest gezegende onder de vrouwen ben je! Gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik, dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt? Toen ik je hoorde sprong het kind op in mij! Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heere in vervulling zullen gaan! “ riep Elisabet vol blijdschap!
Toen werd de Heilige Geest ook vaardig over Maria! Zij nam Elisabets  lofzang over, en verkondigde dat haar ziel in opperste staat van aanbidding was!
“ Mijn ziel prijst en looft de Heere! Mijn hart juicht om God mijn Redder!
Hij heeft oog gehad voor mij, Zijn minste dienares! Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen! Ja, grote dingen heeft de Almachtige voor mij gedaan. Heilig is Zijn Naam!
Barmhartig is Hij van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert!. Hij laat Zijn macht zien, de kracht van Zijn arm! Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen.”  Niet de rijken en machtigen werden door Gabriël opgezocht maar de nederigen. Het gaat steeds opnieuw om nederigheid van ons hart bij de Heere. “Heersers stoot HIj van hun troon en wie gering zijn geeft Hij aanzien.” Wat betekende dat? De Geest gaf Maria inzicht in het wereldgebeuren. Niet Augustus, of de hogepriester maar twee vrouwen zonder macht werden door Hem uitgekozen en intens verblijd!
“ Wie honger heeft overlaad Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen! “De komst van de engel had alles omgegooid. De Joodse jongens die het privilege hadden dat zij de Thora mochten bestuderen wisten nog van niets!  Twee vrouwen die dit onderwijs nooit hadden mogen volgen, werden als eersten met kennis van God Zelf verzadigd! De vervulling van de Belofte uit Genesis 3 werd door hen bejubeld!
Vol van inzicht en wijsheid zei Maria:
“ Hij trekt Zich het lot aan van Israël Zijn dienaar. Zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert Zich Zijn barmhartigheid jegens Abraham en Zijn nageslacht tot in eeuwigheid! “ Hoe kwam Maria aan dit inzicht? Het kwam door de Heilige Geest, die haar de woorden in de mond legde. In de Heere Jezus Christus gingen niet alleen de beloften van David in vervulling, maar ook de beloften eens, lang geleden  aan Abraham gedaan. ( zie vs 69, 73/ Galaten 3: 15 – 18 )
Drie maanden lang bleef Maria bij Elisabet. Daarna keerde zij terug naar huis. Een gezegender voorbereidingstijd op het moederschap hadden beide vrouwen zich niet uit kunnen kiezen. God Zelf had voorzien!

 

Geef een reactie