Johannes 6:44

Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader Die Mij gezonden heeft hem trekt; en Ik zal hem opwekken op de jongste dag.

Jezus hoorde en kende alle menselijke gedachten en wist alles van alle onderlinge gesprekken. Veel mensen verzetten zich tegen Zijn Persoon en leer. Mensen die eerst de Profeet in Hem zagen, en Hem Koning wilden maken mopperden omdat Hij zichzelf het Brood uit de hemel noemde. Ze wezen elkaar erop dat Hij de zoon van Jozef was, en dat ze zijn vader en moeder kenden. Hoe was het mogelijk dat Hij dan uit de hemel was neergedaald? 

Jezus hoorde hun gemopper en waarschuwde hen. Bij het verder uitleggen van het Heilsplan noemde Jezus de Vader nu in één adem: de Mij zendende (vgl. vs 32,37,39).Scherp en duidelijk stelde Hij dat het komen tot Hem onlosmakelijk verbonden was met het komen tot Hemzelf. De Vader – onmiskenbaar de God van hemel en aarde – was de Zendende. Hij had Zijn Zoon Jezus naar de aarde gezonden om het Heilsplan uit te werken. 

Het komen tot zijn Zoon de Heere Jezus Christus kan alleen maar doordat de Vader met Zijn kracht mensen trekt. Dit werkwoord
( helkuo}, is een verwijzing naar Jeremia 31:3. 

‘De Heere is mij verschenen van verre tijden, Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.’ Het is Gods liefde waarmee Hij mensen verkiest en tot zich trekt. 

Jezus zei van zichzelf dat Hij door Zijn dood op Golgotha voor eeuwig verheerlijkt was, in staat om iedereen die Hij van de Vader kreeg, tot zich te trekken ( Joh. 12:32). 

In het geheel van deze omstandigheid komt Gods exclusieve genade schitterend naar voren. Het begin ligt bij God de Vader. Dit gegeven is een waarborg voor de voltooiing van het hele Heilsplan van God. 

Niemand – vanaf de schepping tot aan de wederkomst – is in staat om zelf voor God en voor Jezus te kiezen. Scherp stelde Jezus dat niemand tot Hem kon komen, tenzij de Vader daartoe besloten had.  

In Jesaja 54:13 kunnen we lezen dat God Zelf de ware kennis van het Heil zal geven. ‘ Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn en de vrede van uw kinderen zal groot zijn.’ Deze kennis van God is nodig voor eenheid en vrije omgang met de Messias, met Jezus. Lees ook Jeremia 31:33 en Joël 2:23. 

Zo trekt God de Vader mensen. Hij zal ze zelf onderwijzen. Iedereen die zijn oor in gehoorzaam geloof blijft richten op Zijn onderwijs zal een  onderwezene van God zijn, en zal op die manier tot Jezus komen. 

Geestelijk luisteren was de morrende menigte toentertijd niet gegeven. Dan hadden ze allemaal met open oren en harten geluisterd. Maar tegenover eigen inzicht en kennis stelde Jezus het mysterie van de Goddelijke uitverkiezing en trekkracht van de Vader. Hij alleen verlicht het menselijk verstand om Jezus Christus te kennen, en te erkennen als Degene die van de hemel komt. ( Joh.6: 38, 41) Na de val in het Paradijs kunnen we niet meer door de werken van de wet zalig worden. Alleen het geloof in Jezus Christus kan onze ziel redden. Door Zijn dood worden wij van onze zonden bevrijd. Met het handhaven van het genadekarakter van het Heil staat of valt het evangelie. De kracht van de genade van God is volkomen genoeg voor ons leven, òf er is geen sprake van genade. Een andere weg is er niet. Het Heil wordt ons gratis aangeboden, en als het ook maar iets zou kosten om het te ontvangen, dan was het geen genade meer. Dan had de Heere Jezus de vloek van de wet niet hoeven te dragen, en was Zijn komst naar de aarde, Zijn lijden en sterven voor niets geweest. ( Galaten 2: 21). 

Wat als je gelooft dat de opstanding van Jezus waar is? Je gelooft dat Hij is opgestaan om jou te redden, om jouw eeuwige weg onherroepelijk terug te buigen, richting God. Je gelooft dat God jou om Jezus’ wil heeft aangenomen, door een daad van de allerhoogste genade. Je hoort bij het koninkrijk van God. 

Betekent dat ook iets voor je leven nu? Absoluut. 

Toen Johannes de Doper een boodschapper vanuit de gevangenis naar Jezus stuurde die Hem moest vragen of Hij echt de Messias was, antwoordde Jezus: ‘ Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd, en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt, en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. ( Matth. 11:5). 

Dat is het koninkrijk van God – sjalom – volmaakt herstel van alle relaties in de schepping. We worden verzoend met God, met de natuur, met elkaar en met onszelf. 

Veel mensen denken dat deze gebroken wereld de enige is die we krijgen. Maar omdat de Heere Jezus is opgestaan, is de toekomst veel mooier, en veel zekerder. Wie dit gelooft, kan het leven onder ogen zien met hoop. Wie lijdt ziet uit naar de dag waarop dit voorbij zal zijn. Op de dag van de Heere, de Wederkomst. Daarom mogen wij leven in het licht van de Opstanding, en de vernieuwing van deze wereld. 

(1) Nederland Zingt: De Here zegent jou – YouTube