Johannes 3:34

Want Die God gezonden heeft, Die spreekt Gods Woord, want God geeft [Hem] de Geest zonder maat.

Wij mensen hebben vaak van alles en nog wat waarop we ons vertrouwen stellen.
Als we aan het einde van ons leven komen, moeten we echter alles hier op aarde loslaten. Alleen Jezus Christus kan ons vasthouden, en onze ziel voor eeuwig redden van de dood. Jezus werd al in het Oude Testament voorzegd. ( Deut. 18: 18 ) Hij is Goddelijk, bijzonder, uniek, en bezit de Geest zonder maat. 

Mozes was door God gezonden en bezat de Heilige Geest. ( Exodus 3: 12-14) Hij had zijn volk opgeroepen zich niet bezig te houden met occulte of magische praktijken. De Israëlieten moesten volkomen toegewijd zijn aan JHWH, de enige God. De tovenaars in Egypte konden bepaalde wonderen doen, en er waren profeten als Bileam die doeltreffende profetieën uitspraken. Dat waren hoofdzakelijk vervloekingen. Die doeltreffendheid kan het best verklaard worden door aan te nemen dat er geestelijke wezens ( demonen ) waren en zijn  die op die manier hun krachten uitoefen(d)en. Ze bezaten de Heilige Geest niet, maar gaven blijk van een andere, boze geest. In plaats van al die vreemde methoden gaf JHWH een profeet zoals Mozes. Na Mozes stonden er steeds opnieuw profeten op. Dat deed de Heere  omdat de mensen na de zondeval bang geworden waren voor Zijn stem en voor de tekenen van vuur die om Hem heen waren. ( Deut.18:16) Het spreken van de profeten had Goddelijk gezag. Helaas waren er profeten die de woorden van God niet doorgaven, maar hun eigen mening ventileerden. Hun woorden kwamen niet van God vandaan en de profetie kwam niet uit. Een dergelijke profeet hoefde niet gerespecteerd te worden. Hij gaf er blijk van dat hij niet de geest van God bezat. 

Het hoorde bij de zegeningen van het verbond wanneer een volk een profeet had. Als de profetie niet of nauwelijks aanwezig was in Israël, dan was dat een straf. Wanneer Israël in verbondenheid met zijn God leefde, onberispelijk en loyaal, dan zou Hij op Zijn tijd onderwijs geven over de toekomst en over allerlei actuele zaken. Het volk mocht geen eigenhandige methoden gebruiken om de toekomst te weten te komen, of te beïnvloeden. Toen het werk onder de Israëlieten teveel werd voor Mozes, moest hij zeventig oudsten van het volk bij elkaar brengen en hen rondom de Ontmoetingstent opstellen. Toen daalde JHWH af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte over op de zeventig oudsten. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ze te profeteren ( Num.11:25). Dat is daarna niet opnieuw gebeurd, maar het was een teken van God om te laten zien dat Hij werkelijk met de mannen en hun missie was. Profeteren was dus een heerlijke gave van God, maar Zijn mensen kregen altijd slechts een deel van de Heilige Geest in bezit. 

In het Nieuwe Testament kwamen er ook profeten en profetessen voor, zelfs na de komst van de Heere Jezus. Ze hadden de Heilige Geest in hun hart. Maar alleen over Christus wordt gezegd: “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken door de Zoon. ( Hebr. 1: 1 )”De laatste periode van de geschiedenis was aangebroken met de komst van Jezus. Hij volgde alle profeten op en vervulde hun aankondiging. Hij bezit en beheerst alles wat Hij geschapen heeft.( vgl. Joh. 1: 1-3/ Kol.1: 16) 

De uitwerking van het luisteren naar de woorden van de ware profeet is levensreddend. Zoals beschreven staat in Jesaja 55:3 ‘Leen Mij je oor, en kom bij Mij. Luister, en je zult leven.‘ De belofte in deze tekst wordt geciteerd in Hand. 13: 34 in verband met de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Na Zijn opstanding heeft Hij voor eeuwig de troon bestegen en daarmee de koningschapsbelofte aan David vervuld. 

Wie in de Heere Jezus Christus gelooft als de Profeet die de Messias is, krijgt vergeving van zonden. De Heilige Geest komt in het hart wonen en leert de waarheid en essentie van dit heerlijke feit. Mensen worden bevrijd van de veroordeling van de wet. Ze gaan vanzelf hun zondige leven verlaten en beginnen een nieuw Godzalig leven. Dat is een leven in een nieuwe vrijheid. De vrijheid van het kindschap van God de Vader. ( Rom. 6: 18 ) 

De enige die de Geest zonder maat ontving was Jezus Christus, de Zoon van God. God de Vader heeft ons door Zijn komst, het leven, het lijden, de dood en opstanding  bekend gemaakt. Jezus heeft ons door Zijn woorden en daden, door Zijn lijden en opstanding Gods wijsheid laten zien. Gerechtigheid, heiligheid en verlossing zijn ons deel geworden door het geloof.

Apart gezet voor God!
Zijn eigendom geworden. ( 1 Kor. 1: 2 / 6: 11/ 1 Petrus 2: 9 )
Verlost en vrijgemaakt ( Rom. 3: 24 / Efeze 1: 7 ).