Johannes 3:3

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij dat iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Rijk van God niet zien.

Het geloof is het Woord van God dat in ons werkt.
( 1 Tess. 2 : 13 ) “ Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u Zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u die gelooft “ schreef Paulus aan de gemeente van Thessalonica.
Het gaat in eerste instantie om het ontvangen van het woord als woorden die regelrecht van de Heere God vandaan komen. Dat geloof heeft een geweldige uitwerking op ons hart, onze ziel, en op ons hele leven.
Het geloof zorgt ervoor dat wij Gods vreugde ervaren ( Hand. 16 : 34 ), dat wij in Zijn rust binnengaan ( Hebr. 4 : 3 ), toegang tot God hebben ( Efeze 3 : 12 ), in vrede met God leven ( Romeinen 5 : 1 ), het eeuwige leven ontvangen ( Joh. 3 : 14 – 16 ), vergeving van zonden hebben ( Hand. 10 : 43 ), bevrijd worden van het oordeel ( Joh. 3 : 17 ), kinderen van God worden ( Joh. 1 : 12 / Gal. 3 : 26 ), kinderen van het licht zijn ( Joh. 12 : 36 ), beschermd zijn door Zijn kracht ( 1 Petr. 1 : 5 ), gerechtvaardigd zijn ( Rom. 3 : 28 ), gered zijn ( Hand. 16 : 30 – 31 ), gered zijn van de dood ( Joh. 11 : 25, 26 ), innerlijk gereinigd zijn ( Hand. 15 : 9 ), en deel krijgen aan het Koninkrijk van God ( Hand. 26 : 18 ).

Het geloof is de hand die alle door God de Vader beloofde zaken toeëigent. Daarom werkt het geloof goede daden uit. Alles is nieuw en anders geworden in ons leven, omdat we geloven in Jezus Christus als onze persoonlijke Verlosser. Je hebt het mooiste kado gekregen dat je je maar denken kunt. We treden alles vanuit dat geloof tegemoet, zoals je dat lezen kunt in Hebr. 11 : 32 – 37, waar Bijbelse personages hun goede werken bleven uitvoeren, zelfs wanneer hen dat grote problemen opleverde:
‘ De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel en over de profeten die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun beloofd was. Die leeuwen de muil toeklemden, aan vuur de laaiende kracht ontnamen, en ontkwamen aan de houw van het zwaard, die hun zwakheid krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen.’
Wij die Anno 2023 vrijheid van Godsdienst kennen, worden in Nederland niet meer zo direct vervolgd om ons geloof. Maar de ranglijst van Open Doors laat zien dat dit in andere landen en werelddelen wel het geval is.https://www.opendoors.nl/christenvervolging/ranglijst/

Christenen laten hun geloof zien door goede werken. ( Jakobus 2 : 14 – 26 )
“ Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broer of zus nauwelijks kleren heeft en elke dag eten te kort komt, en een van u zegt dan: “ Het ga je goed, eet en drink smakelijk! Zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met het geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, dan is het dood. “
Een christen kan altijd iets moois doen in het koninkrijk van God. Eén van de belangrijkste zaken is het hartelijke gebed voor onze naaste.
Daarnaast krijgt ieder mens gaven en talenten van zijn Schepper. Die gaven en talenten zetten christenen in voor God.