Johannes 3:3

Jezus en Nicodémus 
 
‘Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij dat iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Rijk van God niet zien’

Nicodemus wilde graag het koninkrijk van God zien. Hij wilde daarin delen. Daarvoor was echter meer nodig dan een diep onder de indruk zijn van Jezus` tekenen en wondermacht. Het kwam erop aan om deze dingen in het juiste perspectief te plaatsen, als tekenen van het Koninkrijk van God. Dat zou alleen mogelijk zijn als Nicodemus opnieuw geboren werd.  

Over die uitdrukking ‘opnieuw geboren worden’ is nogal wat te doen geweest onder de Bijbelverklaarders en gelovigen. In de oorspronkelijke tekst kan dit grondwoord ‘anothen’  zowel ‘opnieuw’ betekenen als ‘van boven’. Door deze twee betekenissen kun je de vraag van Nicodemus over het opnieuw geboren ( Johannes 3:4) worden beter begrijpen. Maar Jezus doelde op iets heel anders, op een geboorte uit de Heilige Geest. 

Het is duidelijk dat Nicodemus verwachtte dat het koninkrijk der hemelen binnen afzienbare tijd zou verschijnen. Hij was zich daarvan volledig bewust. Jezus vertelde hem nu dat hij geen enkel voordeel uit de komst van dit Koninkrijk kon halen als er geen verandering van geest in hem plaatsvond. Een verandering, net zo radicaal als de geboorte van een kind. 

Nicodemus erkende dat Jezus een door God gezonden, en van Hem vandaan komend leraar was. Hij liet ook duidelijk merken dat hij ernaar verlangde om te weten wat deze openbaring inhield. Jezus verklaarde hem die positief en met kracht. Natuurlijk mopperde Hij nog wel op Nicodemus omdat hij – op zijn beurt – een leraar in Israël was, en dagelijks mensen onderwees over de zaken van het koninkrijk van God.  (Joh. 3: 9) Het was ongehoord dat hij niet begreep waarover Jezus het had. 

De geboorte is het begin van nieuw leven. Opnieuw geboren worden betekent: opnieuw beginnen. We moeten niet denken aan het oplappen van onze oude natuur, maar we moeten van de fundering af aan opnieuw beginnen. Om het Koninkrijk van God binnen te gaan moeten wij een nieuwe natuur ontvangen, nieuwe principes, nieuwe gevoelens, nieuwe bedoelingen. 

Deze nieuwe geboorte komt van God vandaan, wat ook wel ‘van boven‘ genoemd wordt. Onze zielen moeten opnieuw gevormd en tot leven gewekt worden. De nieuwe geboorte heeft haar oorsprong in de hemel en betekent: ‘geboren worden tot een Goddelijk en hemels leven.’ 

Zolang wij nog niet wedergeboren zijn, kunnen wij alles wat van God is niet zien, en nog minder begrijpen. We kunnen de volmaaktheid ervan niet ontvangen. De wedergeboorte is absoluut noodzakelijk voor ons geluk, hier op aarde en tot in eeuwigheid.