Johannes 15:26

Wanneer echter de Trooster zal komen, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

Pinksteren! Christenen denken dan aan de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag in Jeruzalem. Jezus had het beloofd, nu gebeurde het echt. De gave van de Geest gold als een antwoord op de gave van de Wet die met Pinksteren werd gevierd. Deze unieke gebeurtenis was de vervulling van een wens die Mozes al had geuit
( Num.11: 29). Israël was eindelijk niet meer alleen aan uiterlijke tekenen herkenbaar als het volk van God, zoals in het Oude Testament. Dit schitterende werk van de Geest bracht een schifting aan onder het volk van Israël. Alleen zij die geloofden dat Jezus de Messias was, de Heer die God uit de doden had opgewekt, ontvingen de Heilige Geest. Deze schifting in Israël liet tegelijkertijd de opening van Gods volk voor de mensen van de hele wereld doorschemeren. De Heilige Geest zou in de vorm van vuurtongen op de leerlingen neerdalen. Hij zou de mannen laten spreken in de talen van de niet-Joodse volkeren. Deze samenkomst van alle talen kondigde aan dat God in het volk dat de Heilige Geest bezat de heerschappij en het Rijk van Christus zou vestigen. Het leven van de eerste christengemeente vormt daarvan het concrete bewijs. ( Hand.2: 42-47). 

De Heilige Geest is een getuige, zoals Jezus’ leerlingen dat ook waren. Zijn getuigenis is voor honderd procent betrouwbaar want het is een Geest die van God de Vader uitgaat. Het zou blijken –  niet lang nadat Jezus Zijn leerlingen met klem had verzekerd om in Hem te blijven -, dat ook het getuigenis van de leerlingen betrouwbaar was. Zij hadden ook van die Geest ontvangen. Het getuigenis van de Heilige Geest had een doel. Het was erop gericht om de Joden een overtuigend bewijs van hun zonden te geven(zie Joh.16:8-11). 

Johannes 15:26 is de enige plaats in het Nieuwe Testament waar het gaat over een getuigenis van de Geest over Jezus. ‘Marturo peri’ staat er, en deze woorden moeten in overeenkomst gebracht worden met de benaming ‘Parakleet’. Met zijn getuigenis zou de Heilige Geest optreden als een Pleitbezorger van Jezus tegenover de farizeeën en schriftgeleerden. Een taak die Hem ten volle was toevertrouwd! Niet zonder reden noemde Jezus Hem nu weer de ‘Geest van de waarheid’. ( Joh.14:17 / Joh. 16:13). 

De Geest kwam van de Vader vandaan, en ging van Hem uit. Dat staat beschreven in:
Joh. 8:42
Joh. 13: 3
Joh.16: 27,28
Joh.17:8

En dat uitstorten van de Heilige Geest zou opnieuw, met volle kracht gebeuren. ( Hand.2). Daarom zei Jezus ten overvloede: ‘Die Ik u van de Vader zenden zal.’
De Vader en de Zoon waren altijd al Eén geweest. Ze zonden de Geest, en zouden die met grote kracht zenden bij de uitstorting op de Pinksterdag. 

De Heilige Geest is de Geest van Christus.
Handelingen 5:9
Romeinen 8:9
2 Kor.3:17
Gal. 4:6
Filip.1: 19
1 Petrus 1:11

‘Wanneer de Pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zenden zal – de Geest van de waarheid die van de Vader komt – zal Die over Mij getuigen.Ook jullie moeten Mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.’ Als in één adem sprak Jezus de leerlingen aan om ook Zijn getuige te zijn. Zij waren daarvoor de meest aangewezen personen, want ze waren vanaf het allereerste begin van Zijn optreden bij Hem geweest.  (Joh.1:35) 

De leerlingen hadden gehoord en gezien wat Jezus gezegd had en wat Hij had gedaan. De zaligsprekingen, alle woorden van bemoediging, troost en vermaning. Ze hadden de wonderen gezien die Jezus had gedaan. Zij waren de getuigen van het eerste uur. Daarom werd het hun opdracht om tegenover de wereld te getuigen wie Jezus was, en wat Hij hier op aarde had volbracht! Een geweldige opdracht. 

Omdat Jezus in Zijn ontmoeting met de mensen altijd vol medelijden was, begreep Hij dat Zijn afscheid en vertrek diepe emoties bij Zijn leerlingen los zouden maken. Om die reden was Hij zijn mededelingen begonnen met de uitspraak: ‘ Uw hart worde niet ontroerd.‘ Diezelfde bewogenheid klinkt ook door in Joh. 14:16 als Hij zegt: ‘ En Ik zal de Vader bidden en Hij zal U een andere Trooster geven die bij U zal blijven tot in eeuwigheid. ‘ De Trooster komt van dezelfde gezegende bron vandaan als Jezus Zelf:  van de Vader. 

Wat mooi en teer. Jezus begreep, en voorzag. Zijn woorden waren balsem in de wonden van Zijn leerlingen. De Heilige Geest zou de Troost van Jezus voort gaan zetten. Hij kwam niet om na enkele jaren weer weg te gaan. Hij kwam om voor eeuwig te blijven. 

Een Trooster die kwam om te verdedigen, te steunen en te adviseren. Wie heeft daar geen behoefte aan in het strijdperk van dit leven? 

Voor het verder uitdiepen van een tekst uit de Bijbel, hulp bij een preek- of spreek-voorbereiding, een levensverhaal optekenen of een lied : vul het formulier onderaan de homepage in.