Jezus Christus voor vandaag

De glorieuze armoede van een slechte reputatie.
Als een goede naam boven rijkdom te verkiezen is ( Spreuken 22 : 1 ) dan was Jezus op twee manieren arm. Hij heeft niet alleen de hemelse luister verlaten ( Filip. 2 : 7 – 8 ) om op aarde als een ontheemde te leven,( Lucas 9 : 58 ) maar Zijn reputatie werd bovendien grondig door de modder gehaald. Jezus werd voortdurend belasterd. De praatjes die over Hem rondgingen, waren niet recht te zetten. Alle halve waarheden en hele leugens waren te gemeen om er op te reageren. Uiteindelijk werd Zijn goede Naam volkomen vernietigd door een doodsvonnis dat zijn weerga niet kende. De mensenmenigte die Hem met “ Hosanna “  binnengehaald had, kruisigde Hem als een crimineel. 
Wanneer we diep nadenken over de achtergrond van deze lasteringen, dan komen we uit bij Zijn eer. 
Zijn nederige geboorte was het begin. Maria was zwanger maar Jozef was de vader niet. Ze waren bovendien nog niet eens getrouwd. “ Josef was een goed mens. Hij dacht: “ Ik kan niet met Maria trouwen want ze is zwanger van een ander. Ik moet haar wegsturen. Maar dat zal ik in het geheim doen, anders zullen de mensen haar als een slechte vrouw behandelen.“ ( Math. 1 : 19 ) Gelukkig heeft de Here daar een stokje voor gestoken, maar ongetwijfeld is Maria het onderwerp van veel roddel geweest. Maria heeft zichzelf nooit verdedigd. “ Ik ben Uw dienares. Mij geschiedde naar Uw Woord. “ zei ze alleen maar. 
De vijanden van de Here Jezus hebben het gegeven van de onverklaarbare geboorte steeds als troefkaart gebruikt wanneer de kracht van de waarheid zich tegen hen keerde. In Johannes 8 bewees de Here Jezus krachtig dat de Joden – die zich erop lieten voorstaan dat ze nakomelingen van Abraham waren – zijn boodschap niet in hun hart toelieten. Direkt daarop beschuldigden die Hem, en zeiden: “ Wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben maar één Vader, namelijk God. ( Joh. 8 : 41 )” De aanklacht was maar al te duidelijk, ze noemden de Heere Jezus een bastaard. 
De werkelijkheid achter deze beschuldiging was, dat Jezus` geboorte uniek was. Er is maar één Zoon van God. Eén vlekkeloos Mens. Eén Godmens. Het volmaakte Lam dat zich zou laten slachten om de zonde van de wereld op Zich te nemen. 
Als iemand een gruwelijke hekel heeft aan alle idealen, of aan het geloof waar jij voor staat, dan zul je in de ogen van je tegenpartij niets goed kunnen doen. Er mankeert altijd wel iets aan. De Here Jezus verwonderde Zich hierover toen Hij zei: “ Met wie zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderen die op de markt zitten ‘ ( Math. 11 : 16 ) Ze willen niet dansen op de fluit, en niet weeklagen bij de klaagliederen. Voor hen is de toon nooit goed, maar de muziek ook niet.
Johannes de Doper belichaamde door zijn prediking het klaaglied. De Here Jezus daarentegen was de fluit. Maar de generatie waartoe zij behoorden wilde naar geen van beide luisteren. Hoe werden deze mannen tot zwijgen gebracht? Door laster. 
Niemand zag dat de Heere Jezus Zijn Goede Naam opofferde om bij zondaren te zijn, en hen te redden van het eeuwig verderf. De geleerden hadden Hem niet nodig omdat ze hun hart op slot hielden, en al hun zonden met witte kalk bedekten. ( Lucas 5 : 31 ) En veel gewone mensen spotten en roddelden er maar wat op los. 
Vreselijke dingen werden er over Jezus gezegd. En hoewel de Here Jezus waarschuwde met de woorden: ΅ Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is zal niet standhouden. ( Math. 12 : 25 )” gaven slechts weinigen gehoor aan Zijn oproep tot bekering.
Het voorbeeld van Jezus sterkt ons wanneer we het moeilijk hebben, omdat er achter onze rug over ons geroddeld wordt.
“ De Wijsheid is gerechtvaardigd geworden door haar werken. ( Math. 11 : 19 ) Als deze niet van God was, zou Hij helemaal niets kunnen doen. ( Joh. 9 : 33 ) Niemand neemt Mijn leven van Mij, maar Ik leg het van Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen, en heb macht het weer te nemen. ( Johannes 10 : 18 ) weerlegde Jezus alle beschuldigingen.
De enige “  goede naam “  die ertoe doet, is die van onze God. Het gaat er  niet om hoe de mensen over ons denken, maar hoe God over ons denkt.
Jezus` allerergste bespotting kwam aan het kruis. “  Laat God Hem nu redden, als Hij behagen in Hem heeft !  ( Math. 27 : 43 ) riepen Zijn vijanden.
Hoe durfden ze dat te zeggen? “ Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik een welbehagen heb gevonden. “ ( Math. 3 : 17 ) had de Vader gezegd. Er is maar één antwoord mogelijk: de satan had hen volkomen in zijn macht, en gaf zijn helse vijandschap tot het laatst toe niet op. 
Maar de Here Jezus is niet overwonnen. Hij is door de kracht van de Vader opgestaan van de doden. Hel en graf hadden niet het laatste woord. Hij is opgestaan, opgevaren naar de hemel, en zit nu aan de rechterhand van God om altijd voor ons te bidden.
Zijn Naam is de enige goede Naam die er uiteindelijk toe doet. Zijn Naam bevat  oneindige rijkdom, Zijn Naam is ons alles waard!

 

Geef een reactie