Jezus Christus voor vandaag

Midden voor de troon tussen de vier wezens en de oudsten zag ik een Lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was, en Het had zeven horens en zeven ogen, dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. ( Openbaringen 5 : 6 ) 
Wat onze Heere Jezus Christus glorieus maakt is een bewonderenswaardig samengaan van verschillende voortreffelijkheden. ( Jonathan Edwards ) 
Een leeuw is een roofdier uit de familie der katachtigen. Alleen tijgers zijn groter. De grootte en manen geven het dier zijn imposante uiterlijk. Hierdoor staat de leeuw in de hele wereld bekend als de koning van de dieren.Een leeuw dwingt bewondering af door zijn woeste kracht en zijn koninklijk voorkomen.
Een lam is een jong schaap. Een lam wordt gewaardeerd om zijn zachtmoedigheid en functionaliteit vanwege de wol die het levert wanneer het volwassen geworden is.
Wij bewonderen Jezus Christus om Zijn ongeëvenaarde eigenschappen, maar eren Hem het meest omdat de voortreffelijkheid van Zijn grootheid tegelijkertijd vermengd is met Zijn onderworpenheid aan God de Vader.
Daarbij verwonderen wij ons over zijn barmhartigheid die Zijn onverbiddelijke rechtvaardigheid tempert. 
Hoewel de Heere Jezus gelijk is aan God, heeft Hij een diepe eerbied voor Hem. 
Jezus – Die eigenlijk alleen maar glorie, eer, rijkdom en macht waard is, had het eindeloze geduld om het afschuwelijkste kwaad te ondergaan. ( Jesaja 53 : 7 )
( Math. 7 : 29 ) Jezus verbijsterde de schriftgeleerden met Zijn machtige leer, verblijdde kinderen met Zijn liefde ( Marcus 10 : 13 – 16 ) en eerde vrouwen door na Zijn opstanding uit de doden het eerst aan hen te verschijnen. ( Math. 28 ) Hij kon met één machtswoord een storm tot bedaren brengen, maar wilde de Samaritanen niet treffen door de bliksem, of van het kruishout afkomen.
De heerlijkheid van Christus is niet iets eenvoudigs. Het is een samengaan van uiterste hoedanigheden. De apostel Johannes vatte met een profetische blik al deze zaken samen toen hij schreef: “ De Leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David heeft overwonnen om het boek en zijn zeven zegels te openen. ( Openbaringen 5 : 5 ) In onze gedachten zien we de machtige leeuw al overwinnend zijn zege in ontvangst nemen.
Maar wat lezen we vervolgens? “ Ik zag …..een Lam staan, als geslacht……..( Openbaringen 5 : 6 )
De Leeuw is een Lam. De onoverwinnelijke is tegelijk een dier dat zwak is, en onschuldig. Nederig, en gemakkelijk te verscheuren. Een dier dat wordt kaalgeschoren voor onze voeding, en geslacht voor ons voedsel. Hoewel het geslacht was, stond het in de onmiddelijke nabijheid van de troon van God. Wat kunnen wij hieruit concluderen? 
De Leeuw overwon omdat Hij bereid was een Lam te zijn. 
Jezus kwam Jeruzalem binnen als een koning, en zuiverde de tempel van rovers. Vervolgens liet Hij Zich aan het eind van de week zonder een woord van verweer afslachten. 
Het Lam van God had zeven hoorns – symbolen van kracht en macht. ( Openb. 12 : 3 / 13 : 1 / 17 : 3, 12 / Deut. 33 : 17 / Psalm 18 : 3/ 112 : 9 ) Het getal zeven betekent: volheid, en volledigheid.
Deze symboliek uit de brief aan de Openbaringen zegt ons iets over Zijn geweldige macht.Christus is het lam dat op een leeuw lijkt maar tegelijk de Leeuw die op een lam lijkt. 
Dat is Zijn heerlijkheid. 
Zachtmoedigheid alleen is niet glorieus. Zij schittert pas naast  grenzeloze en eeuwigdurende macht. Alleen deze combinatie kan ons eeuwig redden.
Wij mensen zijn onvolmaakt, zwak, vermoeid, en belast. Wat zouden we graag anders zijn! Als antwoord op dit gegeven zegt de Heere Jezus: “ Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” ( Math. 28 )
Hij geeft elke leerling van Hem een opdracht om andere leerlingen te maken. Daarbij laat Hij ons niet alleen, integendeel. “ Ziet, Ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. ( Math. 28 : 18 – 20 ) “
De Heere Jezus werd verdrukt en mishandeld. Maar niet voor altijd! Hij leeft, en is nu bij Zijn Vader om altijd voor ons te bidden. Wij zijn voor eeuwig gered door Zijn eeuwige gebeden. ( Romeinen 8 ; 34 /  1 Joh. 2 : 1 )
 

 

Geef een reactie