Jezus Christus voor vandaag

“  Ik ben de Alfa en de Omega “ zegt de Heere God. Hij Die is, en was, en komt, de Almachtige. “ ( Openbaringen 1 : 8 ) Jezus Christus is in de eerste plaats de Heerlijkheid van God. Het kennen van de Heere Jezus Christus is geestelijk einddoel voor de mens. 
Zijn glans en glorie schitteren en schijnen, onafhankelijk van ons menselijk zijn. Zonder twijfel, want Hij heeft het Zelf gezegd! ( Math. 28 : 18 ) Voor er ook maar iets begon te leven was Hij er al. ( Kol. 1  )
“ Beeld van Gods Schepping, de Onzichtbare is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles, en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, Eerstgeborene van de doden om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel het oppergezag willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde, en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.” 
Jezus Christus bestaat om onze ogen te openen voor Zijn natuur en persoon, zodat wij Hem gaan verheffen. Daar beleeft een christen vreugde aan. Christus` voornaamste daad was:  vrede brengen in de chaos na de zondeval.
Jezus is De Jaweh van het Oude Testament. De betekenis van die Naam komt van het werkwoord “ zijn “ vandaan.“ Ik ben Die Ik ben “ zond Mozes uit. ( Exodus 3 : 14 ) Hoe ver je ook terugspeurt of vooruitdenkt in de geschiedenis, Hij was er absoluut, en zal er altijd zijn. 
“ Ik ben de eerste, en Ik ben de laatste, en buiten Mij is er geen God.” ( Jesaja 44 : 6 ) De God Die eeuwig en onoverwinnelijk is. De verheven en almachtige God lijkt in controverse te zijn met de nederige Jezus van Nazareth. Hoe kunnen deze twee uitersten elkaar raken? Johannes wist het antwoord. “ Zie, Ik kom spoedig. Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. Ik – Jezus – heb Mijn Engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de gemeenten. “ ( Openbaringen 22 : 12, 13, 16 ) Hier is Christus aan het Woord, niet God de Vader. 
“ Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: nog voor Abraham was, ben Ik. “ ( Joh. 8 : 58 )
Nog voor alles wat van eeuwigheid af besloten was plaatsvond, heeft de Heere Jezus het geheim van de tegenstrijdigheid God – Mens uitgelegd met de bedoeling dat Zijn leerlingen de choquerende gebeurtenissen rondom Zijn sterven zouden kunnen plaatsen. ( Joh. 13 : 19 / Joh. 8 : 24 ) 
Johannes – de leerling die het dichtst bij Jezus leefde – heeft het geheel van deze Goddelijke zaken doorgrond. ( Joh. 1 : 1, 14 ) Het is een groot mysterie- zoals we konden verwachten. Maar de Heere had het zelf aangekondigd! Ook Paulus doorgrondde het geheim. “ Christus, Die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid, amen! “ ( Romeinen 9 : 5 ) zei hij. Alle engelen wisten het ook! “ En opnieuw, wanneer Hij de Eerstgeborene in de wereld leidt, zegt Hij : Laten alle engelen van God Hem aanbidden. ( Hebr. 1 : 6 )
Nu begrijpen we de lofzang in de velden van Efratha! Zij kondigde de vervulling van Gods beloften aan. Engelen vervulden hun Goddelijke opdracht.
God Zelf heeft van Zijn Zoon getuigd:  “ Uw troon o God is tot in alle eeuwigheid. U, Heer hebt in het begin de aarde gegrondvest. ( Hebr. 1 : 8, 10 )
De Schepper van het heelal, de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, Jezus Christus is absolute realiteit. Ongeëvanaard, uniek, en heerlijk. De Vader heeft Zich altijd in Hem verheugd. ( Hebr. 1 : 3 )
Deze heerlijkheid zien, en ervan genieten  is het doel van onze verlossing. “ Vader, wat U Mij hebt gegeven – Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, opdat zij Mijn heerlijkheid aanschouwen, die U Mij hebt gegeven. ( Joh. 17 : 24 )
Dit was het waarom Hij ons schiep!
 

 

Geef een reactie