Jezus Christus voor vandaag

Het weergaloos lijden van Jezus Christus. 
De angsten en pijnen van Gods Zoon waren nergens mee te vergelijken. Niemand leed ooit zo diep als Hij. Zijn zondeloze ziel heeft werkelijk al onze zonden gezien, gekend en daarvoor geleden. Zijn lichamelijk lijden heeft Zijn geestelijke kwellingen niet overtroffen, het was andersom. De hele eeuwigheid lang zullen wij de moord op Gods Zoon overdenken, en zingen: “ Het Lam dat geslacht is, is waard te ontvangen de eer, en de lof. ( Openbaringen 5 : 12 )
Niemand heeft het lijden ooit minder verdiend, en toch zoveel te verduren gehad. Niets van Zijn lijden was straf voor Zijn zonde. Hij was zondeloos.
Niemand heeft ooit meer recht gehad om wraak te nemen, dan Hij, maar daarvan minder gebruik gemaakt. Hoewel tot de dood toe bedroefd, en tot in het allerdiepst van Zijn ziel gekwetst, bleef Hij volkomen beheerst. “ Meen je dat Ik Mijn Vader niet kan bidden, en Hij zal Mij dadelijk meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen? “ ( Math. 26 : 53 ) vroeg Hij. Maar Hij deed: niets. 
Hij antwoordde Pilatus op geen enkel beschuldigend woord. Ook weerlegde Hij geen valse beschimpingen. Toen Hij werd uitgescholden, schold Hij niet terug. Terwijl Hij leed, dreigde Hij niet. ( 1 Petrus 2 : 23 ) Ook toen Herodes Hem ondervroeg, verdedigde Hij Zich niet. ( Lucas 23 : 9 ) Niemand heeft ooit zoveel onrecht met zo weinig wraakzucht beantwoord.
Het was niet omdat de folteringen draaglijk waren. Wanneer wij hadden moeten toekijken hoe alles in zijn werk ging, waren we waarschijnlijk flauw gevallen.
In de tuin van Getsémané werd Zijn zweet als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. ( Lucas 22: 44 ) 
In het midden van de nacht, terwijl Hij voor de Hogepriester stond, spuugden zij Hem in Zijn gezicht en sloegen Hem met hun vuisten. Zij gaven Hem kaakslagen. ( Math. 26 : 67 ) Toen Hij voor de stadhouder stond, werd Hij gegeseld. ( Math. 27 : 26 ) Dit geselen was zo erg dat de geschiedschrijvers er over schreven dat alle organen van het slachtoffer bloot kwamen te liggen. 
Niemand had medelijden met Hem. Terwijl Hij dit diepe leed onderging, speelden de soldaten hun spel met Hem. Ze trokken Hem een spotkleed aan, blinddoekten Hem, en sloegen Hem met vuisten. “ Profeteer dan toch! “ schreeuwden ze, terwijl ze Hem in het gezicht sloegen. ( Marcus 14 : 65 )
Een kroon van doornen werd op Zijn hoofd gedrukt. Die doornen werden met stokslagen in Zijn hoofd geslagen. Voor deze tot de dood toe vernederde en gekwelde Mens vielen ze op hun knieën neer om Hem quasi ernstig te huldigen. ( Marcus 15 : 19 )
Er kwam geen einde aan de folteringen en beledigingen. Hij werd uitgekleed. Aan handen en voeten aan het kruis vastgemaakt. ( Hand. 2 : 23 / Psalm 22 : 17 ) De bespottingen en lasteringen gingen ononderbroken door.
“ Gegroet, Koning van de Joden! “ “ U, Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf, als U Gods Zoon bent, en kom van het kruis af! “ ( Math. 27 ) Zelfs één van de misdadigers aan het kruis lasterde Hem. ( Lucas 23 : 39 ) 
Zo stierf onze zondeloze lieve Heere Jezus een afgrijselijke dood. Dit alles overkwam de vriend van zondaren totaal in de steek gelaten. Judas had Hem verraden met een kus. ( Lucas 22 ) Petrus had Hem driemaal verloochend. ( Math. 26 ) Ze verlieten Hem allemaal in de nacht dat Hij gevangen genomen werd. ( Math. 26 ) In het donkerste uur van de wereldgeschiedenis sloeg God de Vader Zijn eigen Zoon met onze straf. Qui non fleret? 
 

Geef een reactie