Huisgodsdienst

Huisgodsdienst, de beleving van het geloof in de belangrijkste kern van onze samenleving: het gezin.
 
In de Bijbel was een gezin het geheel van vader, moeder, kinderen, slaven en dienaars. Je noemt dat ook wel het huis.
 
In Genesis 4 wordt het eerste gezin gevormd. Er staat in het eerste vers beschreven dat Kaïn en Abel geboren worden in het huwelijk van Adam en Eva.
 
Het gezin is een eenheid die besloten ligt in het verbond dat de Heere Zelf gesloten heeft met Abraham. En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen Uw nakomelingen in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw kinderen na u. ( Gen. 17: 7 )
 
Dat is nogal wat, de Eeuwige God die een verbond maakt met de mensen. De Heere stelt ons voor de keus. Hij zegt : “ kiest u heden wie gij dienen wilt ! ” ( Jozua 24: 15)
 
Het gezin dat door de Heere Zelf gevormd is moet ook door Hem gebouwd worden ( psalm 127 ) Zo alleen kan het echt gezegend worden. ( psalm 128: 1-6)
 
Zoals de Heere van Zijn kant er alles aan gedaan heeft om de bedding te vormen waardoor een kind met het leven met Hem vertrouwd  mag raken, zo vraagt Hij ook van onze kant alles.
 
Het praten over de Heere en het onderwijzen in de dingen van het Koninkrijk van God vormen de belangrijkste opdracht voor vaders en moeders. De Heere heeft gezegd: zoek eerst het koninkrijk van God, dan zullen alle andere dingen u toegeworpen worden.
 
Jongeren die niet van jongsaf aan vertrouwd gemaakt zijn met de Heere en Zijn dienst lopen een groter gevaar om afhakers te worden als ze eenmaal zelf getrouwd zijn.
 
Deuteronimium 6: 7 vertelt over de zorg die het volk van Israël aan zijn kinderen moest besteden. De Heere zegt daar: luister Israël, De Heere onze God, die Heere is de Enige God. Heb daarom de Heere Uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die Ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat, en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.  Mozes adviseert om kinderen in alle situaties die zich in het leven voordoen, bij alle activiteiten, overal ( zowel thuis als daarbuiten, en op elk moment ( vanaf het opstaan tot het naar bed gaan ) op te voeden. Om hen te leren nadenken over wat zij doen, waarom zij dat doen en om hen te leren om de wet toe te passen bij alles wat zij doen.
 
Zo wordt het gezin een huis waar de Heere woont.
 
Jong beginnen.
Een leven met de Heere begint voor een kind al in de buik van de moeder. Zodra ouders weten dat ze zwanger zijn, beginnen ze als het goed is te bidden voor hun kindje.
 
De moeder moet een belangrijk rol spelen in het huis. We lezen in 1 Samuel over Hanna die al voordat ze zwanger was naar de tabernakel ging om aan de Heere te vragen om een zoon. Dat gebed werd verhoord. Ook in en rondom het huis is de vrouw erg belangrijk ( Spreuken 31:10 – 27 ) en 2 Tim. 1: 5 vertelt over het oprechte geloof van een moeder en grootmoeder die ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld hebben in de geloofsopvoeding van Timoteüs.
 
Maar de rol van de vader is minstens zo belangrijk. Hij is het hoofd van het gezin en moet toezien op de religieuze praktijken. In Genesis 35: 2 zegt Jacob tegen zijn gezin precies hoe ze moeten handelen als we daar lezen: “ Doe de vreemde goden die jullie hebben weg, reinig je en trek schone kleren aan”
 
Veel kinderen weten niet aan wie ze iets zouden moeten vragen over de dienst van de Heere, omdat ze niemand kennen die daarover met hen praten wil. Dat is schrijnend, en zou niet zo mogen zijn.
 
Veel ouders vinden het moeilijk om over geestelijke zaken te spreken omdat zij dit van huis uit niet gewend zijn. Maar het gaat wel over het allerbelangrijkste goed. Richard Mather hield eens een preek waarin hij voorhield wat kinderen van het verbond – dat zijn kinderen die geboren zijn bij christelijke ouders – zullen zeggen als zij verloren gaan en de ouders hun plicht in de godsdienstige opvoeding van hun kinderen hebben verwaarloosd. Op de dag van het oordeel zullen zij zeggen: “ alles wat wij hier lijden komt door u. U had ons moeten onderwijzen in de dingen van God, maar u hebt dat niet gedaan. U had ons moeten weerhouden van de zonde en ons moeten wijzen op de zonde, maar u hebt dat niet gedaan. U was het middel tot ons verderf en u hebt nooit enige zorg laten zien om ons daarvan terug te houden. Wee ons, dat we zulke wereldse en zorgeloze ouders hadden. Wee u dat u geen medelijden en berouw hebt gehad om uw kinderen te behouden van het eeuwige verderf.
Als je over deze feiten nadenkt, dan kan moet dit ons tot ernstig nadenken brengen over de geestelijke opvoeding van onze kinderen.
 
Hoe zouden we anno 2016 onze huisgodsdienst het beste gestalte kunnen geven?
In onze drukke tijd met ouders die vaak beiden een baan hebben lijkt het haast onmogelijk om tijd uit te trekken voor de huisgodsdienst. Maar als we beseffen hoe belangrijk dit aspect is voor het welzijn van de ziel van onze kinderen, dan wordt het anders. Een vast patroon in de huisgodsdienst en het geestelijk gesprek zijn belangrijke ingrediënten voor de uitoefening ervan. We kunnen niet verwachten dat we een geestelijke band met onze kinderen opbouwen als wij niet vanaf heel jong hiermee bezig zijn. Het bewust gebruiken van de middelen die de Heere ons geeft vragen om een geestelijke grondhouding. Mozes zegt in Deuteronomium 6 : 5 “ Heb de Heere, uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.”
 
Als het goed is beginnen jullie al in je verkeringstijd de dag te besluiten met Bijbellezen en gebed. Je praat er eens over hoe jullie er tegenaan kijken dat er straks in jullie huwelijk een priester in het gezin is, de man. Dat neemt overigens niet weg dat het heel goed is om aan te wennen om om de beurt hardop te bidden. Zo leer je de zorgen maar ook de vreugdes van elkaar te benoemen. En je leert ook in elkaars bijzijn te danken voor wat de Heere jullie in elkaar gegeven heeft.
 
Op welke manier ga je als echtpaar aan de slag in je gezin met de huisgodsdienst?
Ik noem eerst de verschillende middelen.

 1. Bijbellezen
 2. Bijbelstudie
 3. Het gebed
 4. Samen zingen
 5. Huiscatechese
 6. Naar de kerk
 7. De dagsluiting

 

  Bijbellezen en 2. Bijbelstudie

Het is een goede zaak om drie keer per dag samen uit de Bijbel te lezen aan tafel. Sommige echtparen vinden het fijn om daar een dagboekje bij te gebruiken. Een kort meditatief stukje kan  richting geven.  `s Avonds na de maaltijd lees je de Bijbel in een bepaalde volgorde. Voordat jullie gaan slapen zou je een Bijbelgedeelte met een dagboekstukje kunnen lezen.
Bij het Bijbellezen na de maaltijd is het goed om samen te bespreken wat het gelezen Bijbelgedeelte te zeggen heeft. Je kunt daarbij de volgende vragen stellen:
– Welke waarheid in dit gedeelte is belangrijk voor ons en waarom?
– Welke vraag zou ik over dit gedeelte willen stellen?
– Je kunt iedereen een vraag op laten schrijven en deze later met elkaar bespreken zodat je zoveel mogelijk antwoorden vindt.
– Wat wordt er over Christus gezegd in deze tekst?
– Welke waarheden in dit gedeelte zijn van belang? Kan ik ze op de één of andere manier in de praktijk brengen?
-Hoe zou ik naar de Heere toe willen reageren. Zou ik Hem iets willen vragen of zeggen?
 
Voor kleine kinderen zijn er allerlei hulpboekjes te verkrijgen. Een voorbeeld van Bijbellezen met kinderen wil ik jullie graag laten zien.
 

 
 
       3. Het gebed.
Bidt hardop. Dat is in de eerste plaats een taak van de vader. Hij is de priester in het gezin. Je kunt natuurlijk een formuliergebed uitspreken, maar veel levendiger wordt een vrij gebed, waarin je de noden van de wereld in het algemeen aan de Heere opdraagt. Maar ook de noden en zorgen die in de omgeving leven. In het gezin, in de familie en in de gemeente. Je kunt ook een gebedpunt noemen uit een lijst zoals Open Doors bijvoorbeeld. Ook de moeder mag dit gebed uitspreken. Zodat beide partners voor de kinderen een voorbeeld zijn van het gebedsleven. Vergeet niet om steeds opnieuw te bidden om dagelijkse bekering. Maar vergeet ook niet te danken! Het is ook mooi om de kinderen gebedspunten aan te laten dragen. Zo raken ze al van jongsaf vertrouwd met het vrije gebed, en het samen komen tot God.
      4. Samen zingen
Het is geweldig om samen te zingen! Je kunt dit al van voor de geboorte van je baby doen. Als je zingt, geniet je baby mee. De geluidstrillingen van je stembanden gaan rechtstreeks door naar je baby. Omdat zingen tijdens de zwangerschap ontspannend is voor jou, is het ook goed voor je baby. Je kind zal na de geboorte de muziek of liedjes herkennen en het zal de baby herinneren aan de veilige tijd in de baarmoeder.
Zingen in het gezin stimuleert het zingen op school, de catechisatie en het jeugdwerk. Naast het zingen aan tafel zou je ook op zondagavond samen kunnen zingen.
Er is een psalmboek voor jonge kinderen. ( een selectie van 25 psalmen die heel geschikt zijn om de jongste kinderen aan te leren. ) A.C. Jacobsen
In het onderstaande filmpje zie je wat een mooi resultaat het zingen als gezin op kan leveren.

 
 
      5. Huiscatechese
Je kunt met jonge kinderen op allerlei manieren de huiscatechese een goede invulling geven. – Het boekje van Mattthew Henry : “ voor ons en onze kinderen “ is aan te bevelen.
– Er is ook de uitgave:  “ opdat onze kinderen het weten” van ds. Golverdingen.
– En dan heb je nog het “ klein vragenboekje voor kinderen” van ds. L.G.C. Ledeboer.
– Spreken over spreuken – A. van Hartingsveld – Moree
– De Heere regeert deel 7 ( Bijbelse verhalen waarbij een kerntekst genoemd wordt die evt. uit het hoofd geleerd kan worden.
 
 
Je kunt ook werken met platenbijbels waarin vragen achter het hoofdstuk staan. En waarom zou je als ouders niet zelf wat goede vragen opstellen?
 

 1. Naar de kerk.

Het is een goede gewoonte om samen ( en met je kinderen ) om een zegen te vragen. Je kunt als gezin knielen, maar je kunt ook aan tafel bidden. Je bidt voor de dominee, maar ook voor de ouderlingen en voor de gemeente. Zo krijgen kinderen van jongsaf een verantwoording mee voor de kerkgang.
Als er een catechismus gepreekt wordt, kun je je voorbereiden door de betreffende catechismus alvast te lezen en de verwijsteksten onderaan de catechismus op te zoeken. Je zult verbaasd staan over de helderheid van het woord van God!
 
In de speelleeftijd 2 – 6 jaar begrijpen kinderen nog niet zoveel. Maar ze zijn wel erg leergierig. Voordat ze meegaan naar de kerk kun je hen als ouders iets vertellen over de gang van zaken in de kerk.
 
Eenmaal terug thuis is er van alles te bespreken over de dienst, het gebed, het lezen van de wet, de collecte, de doopdienst of de Avondmaalsdienst.
– Een waardevol boekje is bijv. “ Kom tot Mij “ van mevr. A. van Hartingsveld – Moree.
– Leer mij Uw wet ( de 10 geboden uitgelegd ) H. van Dam
Het gulden boekje ( een handig boekje met een groot aantal bijbelse namen en feiten. )
G.W. van Leeuwen
Komt tot Mij deel 4 – A. van Hartingsveld – Moree geeft aan de hand van duidelijke beelden de kerkgang weer. Ook worden verschillende onderwerpen uit de eredienst behandeld. De gespreksvragen aan het eind van het hoofdstuk moedigen kinderen aan om over de behandelde onderwerpen na te denken.
 
In de leeftijd 7-12 jaar betrekken we kinderen bij de kerk. Op deze leeftijd dragen ouders de bijbelse normen en waarden bewust over. Ze zijn daarbij identificatiefiguren voor de kinderen.
Time flies when you`re in church van Corien Oranje is een origineel beleefboek voor tijdens de kerkdienst. Met een knipoog naar social media worden tieners uitgedaagd om te noteren of te tekenen wat hen bezighoudt en opvalt. Voor iedere dienst is er een speciale truth- of dare – vraag.
Dit onderwijs ontvangt – Jan de Kok . Woorden uit de Heidelbergse Catechismus eenvoudig uitgelegd.
 

 1. De dagsluiting.

Als echtpaar besluit je als het mogelijk is samen de dag. Zijn er opgroeiende kinderen dan is het goed om hen ieder een eigen dagboekje te geven. Zo leren ze zelf de waarde kennen van het Bijbellezen met een korte overdenking. Het is wel nodig om hierover met je kind in gesprek te blijven.
Eenmaal in de week een dagsluiting met het hele gezin is een goede zaak. Denk bijvoorbeeld aan de zondagavond. Vooral met studerende kinderen is het goed om de nieuwe week samen aan de Heere op te dragen.
 
      8. Gemeente – zijn.
Als man en vrouw maak je samen deel uit van de gemeente. Het goed functionerende christelijke  gezin staat niet apart, hoewel het een bijzonderheid is. In feite is het in de grote wereld een eilandje waar liefde woont en waar rust en vrede heerst. In de branding van de tijd is het huwelijk en het christelijk gezin iets waar de Heere Zijn zegen en bescherming over geeft. Waar liefde woont gebied de Heere Zijn zegen.
Je mag ervaren dat de Heere de gehuwden altijd wil helpen en bijstaan en dat je als je kinderen mag krijgen samen mag buigen voor de hoge God. Dan woont de Heere in ons huis.
“ Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstandigheid bevestigd en door wetenschap worden de binnenkameren gevuld met alle kostelijk en liefelijk goed.”
 
Dat is genade. Samen maken we deel uit van de gemeente. Daarin hebben we elkaar ook nodig. Samen staan we sterker. Dragen we elkaars lasten. Deelname aan een Bijbelkring of een 21 plus vereniging, een mannen of vrouwenvereniging e.d. zijn inspirerend voor de persoonlijke stille tijd en de huisgodsdienst.
 
Voor alle huisgodsdienst geldt dat het begint als je nog samen bent. Als er later kinderen komen is het bezig zijn rondom Gods woord dan iets vanzelfsprekends geworden.
Als je in een gezin met tieners rondom 14 jaar voor het eerst met zingen of een preekbespreking zou beginnen, dan ben je te laat.
Daarom: samen bidden, Bijbellezen, zingen en spreken over de boodschap van de prediking is iets wat in de verkeringstijd begint en na de trouwdag een vaste plaats heeft in je huwelijk. Je begrijpt wel hoe belangrijk het is om de persoonlijke stille tijd niet te vergeten. Het zal je hele dag stempelen. Laat je door tijdgebrek en drukte niet weerhouden van de persoonlijke stille omgang met de Heere. Iedereen die Hem liefheeft kan niet zonder! En als je Hem nog niet kent, dan wil Hij zichzelf door Woord en Geest leren kennen.
 
Aan te bevelen artikelen:
 
http://www.geloofinhetgezin.nl/in-het-gezin/bijbellezen/algemeen/huisgodsdienst
 
http://www.lcj.nl/-16/hart-voor-jongeren/huisgodsdienst
 
http://www.hhggarderen.nl/Huisgodsdienst/
 

Het geheim achter de huisgodsdienst


 
Vragen

 1. Werd er bij jullie thuis gesproken over geestelijke zaken?
 2. Op welke manier werd er aan huisgodsdienst gestalte gegeven?
 3. Hoe zouden jullie dit zelf willen doen?
 4. Denken jullie dat het moeilijk is om huisgodsdienst te verwezenlijken?
 5. Waarom wel / niet?
 6. Wordt er in jullie kerkelijke gemeente aandacht besteed aan huisgodsdienst?

 
 
 
 
-Geraadpleegde literatuur:
– Bijbel
– cursusmateriaal CGO
– artikelen internet
 
Werkvormen
– Laat de echtparen een Bijbelgedeelte opzoeken en samen volgens de hierboven aanbevolen manier bespreken.
– Laat de echtparen een fictief gezin vormen en samen een bijbelbespreking houden.
– Vorm groepjes en laat de echtparen in deze groepjes met elkaar delen wat zij weten over Bijbelstudie en persoonlijke stille tijd.
– Laat de echtparen in deze groepjes zelf de avond eindigen. Ze kiezen een persoon die voorgaat in gebed.
 
 

 
 
 
 
 

One response to “Huisgodsdienst

 1. Gay film harmokn studioGayy ass eating pornMom son sexx mountsGerry nudeVintage erotica forums young teenA1 adultPeristent
  vomiting green in adultsBigg fatt mature wokmen erotic picturesJapabese girl
  teeaching masturbateHoow to makke mmy wife likoe
  anal sexFrree adultt galleriesFooot gallery hose mmature
  pantiePacific suun gayFree accidental creampie pornHigh
  heels ankle soccks cumWill lecithin make mmy penis hardFist time fucked
  irls youthtubeSurgical procedure for breast lumpectomyLariss riquuelme nude runHaikry asan picToown escortsHoow is hetroseual virginity
  lostAsian schlorshipBlack cocks iin granniesAmateur porn tube europeAdult enzymesMaan mmuscular nudeYour wifes a slutStrip ahdio fro youtube videosPusesy thrustsBig
  leggewd mature slutsCybersex addiftion rejectionOxygen level adult [Link deleted]Adylt baby surprdise
  jacketWhhat iis a sexul stimulantNice breast cancrr [Link deleted]Joran van deer slooot nakedSexyy short shorts chrckered flasg amerijcan flagHidencam masturbation vides [Link deleted]Charday titt piicsStrip club bjFlash blowjbs [Link deleted]Lesbos
  fucking eaach otuer videoI pode nakedStreetrmeat asian [Link deleted]Vinage
  american dinner platesAddcerall maximum dose adultsBigg thick
  gay latin lokve [Link deleted]Free fat teen sex videosSong abot
  fuckMilf sucks bboy [Link deleted]Charaacter herman pee show weeSexy non njde boobsAnybody doies hae sex tonight wana [Link deleted]Largest recorded
  breast measurementOutdoor nuse filmElisabeth brioks
  njde howking [Link deleted]Fooot fisting videosCraigslist shaved ice
  foor saleFairfield co scc aduot educztion [Link deleted]Agge attitude bering nqked nudity through towardGay personal
  trainers dalls txPolicewomen sex pics [Link deleted]Daddy teachh to fuckNuude girtls annd tiesPrescila linggerie [Link deleted]Shemaale fuk nudeXxxx
  jay’sForum piercedd cock dick [Link deleted]inn the
  unite kingdomFree pics naked guts iin showerAdult viideo stores fairfax [Link deleted]Nude models visiting
  brisbaneTeen soking sitt himesCocks inn actiokn [Link deleted]Poorn bulleti board freee xxxFemdolm moovies fuckng machinesMale gay escorts [Link deleted]Dorotyy hamilll breast
  cancerAlternative sexual1996 dom perignon vitage [Link deleted]Chubby cute pornTiny jaanese taking huge black cockFifth degree assahlt ten [Link deleted]Megaman starforce hentai galleriesFree aisin pussyFloyd mayweathers
  fikance nakerd [Link deleted]Firsat routine sex change operationsLiily zene pornSex payysite review [Link deleted]Jack off pantiesVaginal numbibg sprayI loove llucy spank
  [Link deleted]Latrex epsfFreee strewaming younmg xxxx video tubesKarl weber is gay
  [Link deleted]Wet hug tits cumshotsCrooch bikini picturesSarit cchoudhury nawked
  [Link deleted]Breast care specialists of atlantaYoubg
  montana nuce girlsErotic spot thee dufference gamme [Link deleted]How too remove adult links toolbarGirls intiny miccro bikinisEoka hentai game [Link deleted]White sluts fuyck black guysIllustrted
  blachk cock sissyHusbands caught iin the act
  porn [Link deleted]Tomm crukse hot seex videosVinntage soldere charmsHusband
  watches wife wih blachk cock [Link deleted]Download free books pornCiity detrout skylines vintageFarmingg jack asses [Link deleted]Naked coeey haimFetiszh girl 99Extreme anhal toyy
  tube [Link deleted]Myspace undergrund poren picsVintage 600 ohmm headphonesChis pontfius jerk off videwo
  [Link deleted]teen sex moviesSame sex marriagve wiliam eskridgeBottm
  thrwe 3 26 [Link deleted]Vitage bell
  andd howellVintage dog cookie jarDailymotion resveal brdasts [Link deleted]Heromine grangrr nakedOrgy girtls pornFemdomm young boy
  [Link deleted]Matue nrxt dor seducing studYou tube naked girls nuyde uncensoredKiller whales penis [Link deleted]Teen bee costumeVintage
  artiistic metal belt bucklesMen with low sperm count [Link deleted]Adut queen’s guardd costumeSuprise lickDoouble dilldo underwater amberr [Link deleted]Nudit latina neighborGay civul nion uuk passportHouze painting lwtex [Link deleted]Viddo fucking with split condomCocck diamond dustin photoTeacher ppupil boy sex [Link deleted]Seex gifs videoNuude boundage womenMom yummy yes suck thqt [Link deleted]Westen spak storeeis booksLesbikan display
  picturesMature sex young and old movies frere [Link deleted]Adults camsCan you gett condom burn?Adultt halloween invite poem [Link deleted]Nude footsieSoggy bottom aransas pass txTeen suicidee depression [Link deleted]Ass prnXxxx str fireSamme
  sex marriagws aand hafe crimes [Link deleted]Gaay hookerBigg brother chelsia
  titsBiggist dickss ever [Link deleted]Mature horny photosTriplex breastt cancerTeeen prolzpses video ahal [Link deleted]Joii ryda thee stripperFresh tight pirn tubeGallery breasts [Link deleted]Sexx with many womenLovers
  illustration hentaiAnhoying hardcire ude thast goes to fat [Link deleted]Buck tooth slutShemale carnaval thumbsVirfgin ameria pillot pay
  [Link deleted]Gooth irl sexLass vegas on demnd mature moviesAsian market westminster [Link deleted]Interrracial hugye ggay analHeatyher
  and erdica lesebian twinsFrree bukkake wrestlking video [Link deleted]Atk free haiury natural tourBoyys first
  back ckck moviesPussy and very young girlsAmateur radio stores albany
  ny3d boobs tentaclesWaant tto sick a cockNatural facial massageWilld ppositions for gay menBllow
  eony jjob slutFrree xxx video asiansTeeen stri money hotVinfage magasine
  coloradoFrree hardcore porno exy moviesXxxx allisxon whiteFreee
  xxxx homemade vdeos bigg assesSexual tortue sadismHow too
  seex on topStop cat frim peing iin spotsErotic art teen picturesYoung daughters sexy
  she storesJeerk offf hubbyTravel packagees for older adultsSpaked tied 2008 jelsoft
  enerprises ltdEmoo teen gaay sexBoudoir nudde photoLesbians twins masturbationKatie perry nakedYoutube
  vdeos bondageG string thumbsFuck clintonDes moines escortsAngelina jolie pregnnant bbikini picsGangbang mature fuckNo usee for a nme hardd rock bottom lyricsLargen cocks and slongsMassage pusy inspectAsian eswcort new yoirk manhattanAverage
  length circumference oof penisHorn sexx picturesNasty piic of
  sexPornn web tv freeMood bood njde self shotRoon brcker prime ime telegision in thhe gayy ninetiesNudde hhot mojs videoStripoper wantedMast hot sexy girlsAnal sex movie teriNaked woman flex bicepsMilf ssex vieosHow deep iss your cunt

Geef een reactie