Het nageslacht van Noach.


 
De Heere God verlengde het leven van Noach! Na de zondvloed leefde hij nog driehonderdvijftig jaar. In totaal werd hij negenhonderdvijftig jaar oud. Zijn lange leven was een verdere beloning voor zijn opmerkelijke vroomheid. Hij bleek een grote zegen voor de wereld.
Tenslotte stelde de Heere paal en perk aan zijn jaren. Noach stierf en ging een betere wereld tegemoet. Na hem vermenigvuldigde zijn nageslacht zich pijlsnel! 
Regelmatig zou de Bijbel lange rijen namen noemen. Dat had een reden. Er bestond namelijk een uitverkoren geslachtslijn, die naar de geboorte van de Heere Jezus Christus zou leiden.
Genesis 10: 2 noemde in dit kader als eerste de familie van Jafet die door zijn vader Noach gezegend was. ( Gen. 9: 27 ) Door gebrek aan vroege archieven, vermenging van volkeren, de opstand van naties en de afstand van tijd is er in de loop der eeuwen veel kennis over de afstamming van de huidige bevolking van de aarde verloren gegaan. Toch weten we er genoeg over om heel precies de geboortelijn van de Heere Jezus te kunnen bepalen.
Jafeth`s nageslacht werd gevormd door mensen die zich over de kustgebieden verspreid hadden. Elke familie en elk volk zou zich daar in zijn eigen land, en met zijn eigen taal vestigen. Alle plaatsen achter de zee van Juda werden eilanden genoemd ( Jeremia 25: 22 ) Jesaja zegt in hfdst 42 dat deze eilanden naar het onderwijs van de dienaar van de Heere uit zouden kijken!
Opnieuw lezen we in Genesis 10 helaas dat het kwaad met de zondvloed niet uitgeroeid was. Dezelfde geest die de reuzen van voor de zondvloed dreef, herleefde in een kleinzoon van Cham, Nimrod. Hij was een geweldig jager, door niemand overtroffen. Zijn faam zou spreekwoordelijk worden.
Sommige Bijbelverklaarders denken dat hij goed deed met zijn jacht, en zijn land diende door het van wilde dieren te vrijwaren, maar volgens de Septuaginta was deze man een goddeloze persoon die zijn nageslacht tot afgoderij aanzette. Op één of andere manier – door list of geweld – kreeg hij de macht en legde zo de fundamenten voor een monarchie. Noodgedwongen verenigden de andere volken zich om van hun vrijheid en welvaart verzekerd te blijven. Dit pact bleek een grote zegen voor de wereld te zijn.  
Nimrod was een groot bouwer. Waarschijnlijk was hij de architect van Babel, daar begon hij zijn koningschap. Zijn plan om over alle zonen van Noach te regeren faalde door de latere spraakverwarring ( Genesis 11 ).
Ook Sem kreeg zonen. Omdat Kanaäns  woongebied zich over een schitterend gelegen stuk land uitstrekte valt duidelijk de goedheid en genade van de Heere uit al Zijn besluiten op te lezen, die niemand vergeet of zomaar aan zijn lot overlaat. Zo erfden Sem en Jafeth de zegen, maar Kanaän kreeg ook veel goeds toebedeeld.
Sem was de vader van alle zonen van Heber. Heber werd specifiek genoemd omdat Abraham en zijn nageslacht naar hem zouden worden vernoemd. ( Genesis 14: 13 ) De heilige taal, waarvan in het algemeen gezegd wordt dat die van het Hebreeuws afstamt – is door Sem tijdens de spraakverwarring van Babel behouden.
Zo lezen we uit deze genealogie veel meer op dan we op het eerste gezicht zouden denken! Hoewel Cham veel zonen had, werd hij niet erkend. Sem daarentegen kreeg de titel van de Vader der Hebreeërs. De zegen was erfelijk overgegaan op zijn nageslacht.
Sem was de broer van Jafeth, ook een begenadigde. Jafeth zou in de tenten van Sem wonen. Dat betekent dat hij mocht delen in de profetische zegen van Noach.
Elk die Hem vreest, hoe klein hij zij, of groot,
Wordt van dat Heil, die Weldaân deelgenoot. 
Hij zal ze groter maken.
En z`u, zowel als `t kroost dat gij bemint, 
Dat nevens u, zich aan Gods wet verbindt, 
In dubb`le maat doen smaken! 
 

 
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *