Het Koninkrijk

Toen de Heere Jezus weer alleen was met de twaalf  leerlingen stelden zij Hem vragen over de gelijkenissen. ( Marcus 4: 10 ) Hoewel ze eraan gewend waren dat Joodse leraren op deze manier bepaalde punten uit hun lessen illustreerden, bevreemdde het hen toch dat de Heere Zijn onderwijs alleen in gelijkenissen gaf. “Waarom doet u dat, waarom spreekt U in gelijkenissen tot de mensen Meester? “ vroegen ze.  
Onmiddellijk volgde het antwoord. “ Jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van de hemel kennen, maar dat is de anderen niet gegeven.” De tijd voor helderder en duidelijker ontdekkingen van de verborgenheden van het Koninkrijk was nog niet gekomen. Christus beproefde alle wegen en methoden om goed te doen aan de zielen van de mensen. De komst van het Koninkrijk maakte deel uit van Zijn verborgen Plan. Het Plan dat Hij vanaf het begin der tijden ontwierp! ( vs 35 ) Met het oog op het einde der tijden. Het Koninkrijk was onverwachts gekomen maar alleen zij die oren hadden  om te horen en te verstaan, die namen de aanwezigheid ervan waar!
Het waren de mensen die door de Heilige Geest geleid werden. Die kleine groep zo dicht om Jezus heen. Aan hen was het gegeven om steeds meer van die Geest te ontvangen en te verstaan. “ Wie heeft, die zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn. Maar wie niets heeft, die zal zelfs het laatste worden ontnomen.” vervolgde Jezus. De ware discipelen, die in Geest en waarheid geleid werden droegen vrucht. Het waren de mensen die het Woord van God gehoord hadden, en begrepen. Zij mochten rijkelijk vruchten dragen, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig en deels dertigvoudig.
En de anderen? Kregen zij niets? De boodschap lijkt hard en onbegrijpelijk. Toch heeft de Heere Jezus het uitgesproken.
“ De reden dat Ik in gelijkenissen tot de mensen spreek is omdat zij ziende blind en horende doof zijn, en niets begrijpen. Ze zijn de vervulling van Jesaja`s profetie:
“ Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen. Jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof. Ze houden hun ogen gesloten, en willen niets zien met hun ogen. Hun oren zijn onwillig om te horen, en hun hart begrijpt er niets van. Anders zouden zij tot verandering en inkeer komen, en Ik zou hen genezen.
Jezus was zó bereid om vergeving en een nieuw leven te schenken, maar bijna niemand had dat nodig. Daarom waren de gelijkenissen van de Heere Jezus een pedagogisch middel, een oordeel over de verharding van Zijn tijdgenoten, en in het bijzonder over de hardheid van de  farizeeën. ( zie 12: 34 )
Was dit het treurige einde van de lessen van de Rabbi? Gelukkig niet! Er volgde een zaligspreking. Zijn woorden hervattend zei Hij – terwijl Hij Zijn jongeren liefdevol aanzag –
“ Gelukkig zijn jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen.! Ik verzeker jullie dat vele profeten en rechtvaardigen ernaar verlangd hebben te zien wat jullie zien. Maar dat is niet gebeurd. Velen verlangden te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.
Vanwege de aanwezigheid van Jezus in hun midden bevonden de leerlingen zich in een unieke situatie in de heilsgeschiedenis. Zij waren de gelukkigen, de getuigen van de vervulling van Gods beloften! ( 1 Petr. 1 : 9 – 12 ) Ongelooflijk! Wat een voorrecht!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *