De Heere Jezus in Nazareth.

De Heere Jezus in Nazareth.
Na de verzoeking in de woestijn keerde Jezus gesterkt terug naar Galilea. Gedreven door de kracht van de Heilige Geest! Omdat Hij vol licht en leven in Zichzelf was, hoefde Hij niet te wachten op een beroep van mensen. Op iedere plaats van openbare aanbidding ging Hij voor. Elke synagoge werd door Hem aangedaan. Als een lopend vuurtje verspreidde het nieuws over Hem zich door de streek. Hij werd door iedereen geprezen. Negatieve reacties waren er eveneens ( Lucas 4: 28 – 29 ) maar daar zou Hij niet door geraakt worden. Rustig zou Hij dergelijke plekken verlaten. Onaangedaan en ongedeerd omdat Zijn tijd van lijden en sterven nog niet gekomen was.
Zo arriveerde de Meester ook in Zijn geboorteplaats Nazareth. Naar goed gebruik bezocht Hij op de sabbat de synagoge. Elke volwassen Jood die de dienst van de synagoge bijwoonde kon worden uitgenodigd voor de schriftlezing. Zo gezegd, zo gedaan. Rustig nam Jezus de boekrol van Jesaja aan en rolde hem af tot Jesaja 61. Daar begon Hij te lezen. Ademloos hoorden de mensen naar Hem, Hij sprak met macht!
“ De Geest des Heeren Heeren rust op Mij. Want Hij heeft Mij gezalfd om aan armen het Goede Nieuws te brengen. Hij heeft Mij gezonden om gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden het herstel van hun gezicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heere uit te roepen! “
Wat een woorden! Rustig rolde Jezus de boekrol weer op, overhandigde die aan de dienaar en ging weer zitten. Alle ogen waren op Hem gericht. Armen waren er meer dan genoeg. Mensen die om materiële, sociale of religieuze redenen gemarginaliseerd of buiten de maatschappij geplaatst waren. Loners, daklozen en outcasts. Sociale voorzieningen waren er nog niet. Je kon je dagen doorbrengen in een uitzichtloos slavenbestaan of ellendig omkomen.
Blinden hieven hun dode ogen verrast omhoog. De woorden van deze Rabbi leken vol HOOP te zijn! Ja, want Jezus` genezende wonderen zouden tevens een symbool van openbaring van hun eeuwige redding worden! ( zie Math. 1: 21 / Lucas 1: 79 / 2: 30 / 3: 6 )
Ook de mensen met schulden veerden op. De vrijheid waarover Christus het had werd met dezelfde uitdrukking aan hen voorgelezen als de uitdrukking die gebruikt werd voor de vergeving van de zonden.  ( Lucas. 1: 77 / Hand. 2: 38 / 5: 31 )
“ Vandaag hebben jullie deze profetie in vervulling horen gaan. “ klonk het door de synagoge.
Het waren Goddelijke woorden. De Heilige Geest gaf daar getuigenis aan want iedereen betuigde bijval en verwonderde zich over de genaderijke woorden die uit Zijn mond vloeiden. De mensen keken elkaar verwonderd aan en zeiden: “ Zeg, dat is toch de zoon van Jozef? “
Vandaag! Heden is het geschied! Het zijn dezelfde woorden die Gabriël gebruikte. “ Wees niet bang want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote blijdschap zal vervullen. Vandaag, Heden, is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer!  “ ( Lucas 2: 11 )
En? Werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen? Werden allen vervuld met de Heilige Geest , en spraken ze het Woord van God met vrijmoedigheid? ( Hand. 4: 31 ) Nog niet. Maar de toespraak van de Heere Jezus was nog niet afgelopen, Hij was nog maar op de helft.

 
 

Geef een reactie