Gods openbaring

God openbaart aan Zijn heiligen Wie Hij is.
De openbaring van God is de daad waarmee God Zijn Persoon, Zijn werken, en de waarheid aan de mens bekendmaakt.
Het is goed om te weten dat er verschillende manieren zijn waarop de Heere zich openbaart. 

Er is een openbaring van God in de natuur. God laat Zijn luister zien. Dat kun je lezen in Psalm 8:2: ‘ Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw Naam op heel de aarde.’
Romeinen 1 : 20: ‘ Gods onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in Zijn werken, Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid  zijn voor het verstand waarneembaar.’ Handelingen 14:17: ‘ Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan, maar toch heeft Hij blijk gegeven van Zijn goedheid: vanuit de hemel heeft Hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht.
Psalm 19: 1-6: ‘ De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van Zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het voort aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. Daar heeft Hij een een tent opgeslagen voor de zon, een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat.
Psalm 50:6: ‘ De hemel verkondigt Gods gerechtigheid, Hijzelf treedt op als rechter.’
Psalm 97:6: ‘De hemel vertelt van Zijn gerechtigheid, alle volken aanschouwen Zijn Majesteit.’ 

 

God openbaart zich speciaal aan Zijn volk.
Christus openbaart de Vader aan ons.
Joh.1:18: ‘ Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.’
Joh. 14: 9 : ‘ Jezus zei: Ik ben nu al zolang bij jullie Filippus, en nog ken je Me niet? Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien.’
Hebr. 1: 1,2: ‘ Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt, heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie Hij de wereld heeft geschapen.’ 

Christus kan zich ook aan ons openbaren in een droom.
Genesis 20:3: ‘ Maar `s nachts verscheen God aan Abraham in een droom.’
Num.12: 6: ‘Luister goed. Als er bij jullie een profeet van de Heer aanwezig is, maak Ik Mij in visioenen aan hem bekend, en spreek Ik met hem in dromen.’

God openbaart zich in gebeurtenissen in de Bijbelse geschiedenis.
Deut.3: 24: ‘ En ik heb gesmeekt: Heer mijn God, U bent begonnen uw dienaar Uw grootheid en kracht te tonen. Welke god in hemel of op aarde kan Uw daden en Uw macht evenaren? ‘
Hij openbaart zich in woorden:
Genesis 17: 1-2:
‘Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei: ‘ Ik ben God de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en Ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’ 

Hij openbaarde zich via de apostelen in de Bijbel.
1 Kor. 2: 10: ‘God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrond alles, ook de diepten van God.’
2 Kor. 12:7: ‘ Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen’ zei Paulus.
2 Petrus 3:15: ‘ Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken.’
Hij openbaarde zich ook via de profeten in de Bijbel.
2 Petrus 1: 20,21:
‘ Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenhandige uitleg toelaat want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest.’ 

God blijft zich aan de kerk openbaren.
Heiligen van God kunnen de gave van de openbaring ontvangen.
1 Kor. 14:26: 
‘ Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.’ 

Efeze 1: 17: ‘ Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in alles wat u geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden zodat u zult zien waarop u mag hopen nu Hij u geroepen heeft.’ 

Openbaringen moeten door medegelovigen beoordeeld worden.
1 Kor. 14: 29-32:
‘ Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie spreken. Daarna moeten de anderen het beoordelen.’ 

Openbaringen moeten van Christus getuigen.
1 Kor. 12: 3:
‘Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘ vervloekt is Jezus’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer’ behalve door toedoen van de Heilige Geest. 

“ Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader “ zei Jezus. Hij had het niet over het doorgeven van geheime mystieke kennis, of over het doorgeven van een traditie zoals de rabbijnen die kenden.
Jezus bedoelde met deze woorden dat God de Vader Hem – Zijn Plaatsvervanger hier op aarde – alle macht en heerschappij gegeven had. ( vgl. Dan.7: 14/ Matth. 28: 18/ Joh.3: 35/ 13: 3).
Jezus heeft namelijk de macht om de zonden te vergeven. ( Matth. 9: 6). 

Zoals Jezus tegen de verlamde zei dat zijn zonden vergeven waren, zo doet Hij dat ook nu nog. Hij maakt ons werkelijk vrij!
Hij stierf vrijwillig aan het kruis. Daar vond een Goddelijke ruil plaats. Jezus heeft de straf gedragen die wij hadden verdiend. Door dit onbegrijpelijke wonder heeft God onze vijandschap verbroken en verslagen. Wij kunnen weer met Hem verzoend worden zodat wij heilig, smetteloos en zonder schuld voor Hem mogen staan. 

Je gelooft pas dat je waardevol bent als je het geheim van deze openbaring kent. De apostel Paulus heeft veel gesproken over deze openbaring. Als je gelooft dat je met Christus gekruisigd, gestorven en opgestaan bent, dan worden je zonden vergeven en ben je een nieuwe schepping geworden. God ziet ons vanaf dat moment in Zijn Zoon Jezus Christus. Wat een genade!