Gelijkenissen

 
 
De Heere Jezus bracht de laatste jaren van Zijn leven hier op aarde door met reizen en onderwijzen. In Zijn lessen komen een aantal belangrijke onderwerpen naar voren. Het ultieme Doel van Zijn leven hier op aarde was de verkondiging van de komst van het Koninkrijk van Zijn Vader. Iedereen die naar Hem toekwam werd een nieuwe start en een nieuwe geboorte verkondigd. Deze boodschap gaat nog steeds de wereld door.  De nieuwe geboorte wil mensen familie van God maken en hen aan de neerwaartse spiraal van de zonde en de dood ontrukken. Omdat de oude wereld tot aan het einde van de tijd zal blijven bestaan, is dit koninkrijk echter onzichtbaar en verborgen. Maar eens zal iedereen het zien, eens zal het koninkrijk van God zegevieren! ( Openbaring 21 )
De Heere is een bijzonder goede Vader voor Zijn volk en Hij houdt Zich bezig met alle details van het leven van Zijn kinderen. ( Mat. 6 en 7 / Joh. 1 ) Wie het koninkrijk wil binnengaan moet eerst zo eenvoudig en nederig worden als een kind. ( Math 18: 1 – 4 ) Anders kan de Meester geen enkele les aan je kwijt.
In Zijn rondgang hier op aarde werden de religieuze autoriteiten niet overuigd van de Godheid van de Heere Jezus. Integendeel, zij stelden zich hoe langer hoe harder op. Het was een onweerlegbaar feit dat er tekenen en wonderen plaatsvonden. Niemand kon daar omheen: doden werden opgewekt, blinden werden zienden, zieken genazen!  Als opperste autoriteit van het volk Israël voelden de farizeeën zich tot een reactie gedwongen. Rekening houdend met de Heilige Wet van God die de sabbat respecteerde, terwijl de Heere Jezus rustig door het land liep en Zijn discipelen aren liet plukken en eten, gingen zij daarin zelfs zover dat zij Jezus beschuldigen een verbond met de duivel te zijn aangegaan! Dat was natuurlijk absurd, in strijd met alle liefdedaden die de Heere Jezus verricht had, en een bewijs van hun totale blindheid. Bovendien brachten al deze beschuldigingen het volk ernstig in gevaar. ( Mat. 12: 43 – 45 ) Israël raakte op overbiddelijke wijze verdeeld! Aan de ene kant bevonden zich de religieuze autoriteiten die de onruststokers wilden ombrengen ( M12: 14 ) en aan de andere kant verzamelden diegenen zich rondom de Heere Jezus die tot de familie van de Vader behoorden. ( vs 46 – 50 )
Het Koninkrijk van God was op een totaal onverwachte manier dichtbij gekomen! De komst van dat Koninkrijk maakte deel uit van Gods verborgen Plan dat Hij al vanaf het begin der tijden ontworpen had. ( M 13: 35 ) Hoewel het de gewoonte van veel Joodse leraren was om hun onderwijs in gelijkenissen te verpakken met als doel bepaalde punten in hun lessen te verduidelijken of extra te markeren, ging Jezus een stap verder. Zijn hele onderwijs werd in gelijkenissen gegeven. ( vs 15 ) De aanleiding voor deze methodiek was niet zo complimenteus voor een volk dat zoveel gunsten van hun Hemelse Vader ontvangen had. Vanwege hun zonde was het huis van Israël niet meer in staat om het Woord van God te begrijpen. Zo was het precies eender geweest in de tijd dat  de profeet Jesaja leefde. (  zie Jes. 29: 9-10 ) Wat een treurig beeld werd daar geschetst! De gelijkenissen van de Heere Jezus waren niet alleen een pedagogisch middel, maar zij vormden ook een oordeel over de verharding van de harten van Zijn tijdgenoten. ( M 12 : 34 )
De twaalf leerlingen van de Heere Jezus bevonden zich in een uiterst bevoorrechte positie. Omdat zij de Heere Jezus dagelijks in hun midden hadden, waren zij getuigen van de vervulling van Gods beloften waar zoveel mensen vóór hen humkerend naar hadden uitgezien! ( Hebr. 11: 39 – 40 )
Lange tijd  voordat Hij gekomen was hadden de profeten gelijkenissen gebruikt om het volk Israël aan het nadenken te zetten, ( Richt. 9: 7 – 20 / 1 Sam. 12 ) of een profetische boodschap van de Heere door te geven. ( Jes. 5 / Ezech. 17 ) Zij gaven onderwijs over het Koninkrijk van God ( psalm 78: 2-4 / Spreuken 1: 1 – 6 ) maar vertolkten ook het verdriet en de boosheid van de Heere over de ontrouw van Zijn volk.
Ezechiël, Jesaja, Joas en Jotham hadden het volk gewaarschuwd, steeds opnieuw. Omdat hun boodschap genegeerd werd, kwam het oordeel van God over hen. De voorzegde verwoesting van Jeruzalem en de deportatie van het volk werden een voldongen feit.
Honderden jaren later, toen de Heere Jezus Zijn gelijkenissen uitsprak, resoneerden Zijn Woorden de essentie van de oude profetieën. Geen wonder, eenzelfde Geest vervulde hun harten. Diepe liefde voor het volk en groot ontzag voor de Koning der koningen dreef hen. Rondom de Heere Jezus verzamelde zich een grote mensenmenigte. Gelovigen en ongelovigen. Nieuwsgierigen en critici. Van alles zat er tussen de toegestroomde luisteraars. Later zou de Meester over hen zeggen: “ Ik spreek in gelijkenissen tot het volk omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. Anders zouden zij tot inkeer komen, en zou Ik hen genezen. Hij zou Zijn leerlingen ook uitleggen hoe gelukkig zij waren dat ze Zijn bijzonder onderwijs mochten volgen. “ Jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van de hemel kennen. Hij zou hen verzekeren van Zijn hartelijke liefde en trouw voor hen. Hij zou hen beloven dat ze steeds meer zouden mogen leren, en Hem steeds beter zouden leren kennen.  Dit waren de mensen die werkelijk leerlingen van Jezus werden in hun leven. Het Woord van God droeg vrucht in hen. Ze zouden steeds meer van Hem ontvangen! Wat was het geheim van hun bevoorrechte positie? Zij waren gehoorzaam aan de roepstem van de Heere Jezus en wilden worden als een kind.

 
 
 

Geef een reactie