De geboorte van Jezus Christus

De geboorte van Jezus Christus. ( Lucas 2 ) 
De volheid van de tijd was gekomen, de tijd dat God Zijn Zoon naar de aarde zou zenden. Tijd, plaats en manier waarop dat gebeuren zou waren exact bepaald. Het vierde grote wereldrijk bevond zich op het toppunt van zijn macht. Het Romeinse rijk strekte zich verder uit dan ooit tevoren! Het omvatte aan de ene kant Parthië ( Perzië ), liep door tot aan Brittannië en kon met recht het ‘ Terrarum Orbis imperium ‘ genoemd worden. Er was nauwelijks een deel van de beschaafde wereld dat niet van Rome afhankelijk was. Alle wegen voerden naar het centrum van het wereldrijk.
Ook het bergland van Judea was door Rome`s expansiedrift een provincie van het Romeinse rijk geworden. Jeruzalem was ongeveer zestig jaar voor de geboorte van Jezus ingenomen door Pompejus, een zoon van een schatrijke Romein, die zichzelf vele glorieuze overwinningen toe kon schrijven. Helaas werd hij aan het eind van zijn leven in Egypte onthoofd. Zo ging het vaak met krijgshelden. Het was opgaan, blinken en verzinken. Judea werd geregeerd door een zekere Cyrenius, die stadhouder over Syrië was. Uiteindelijk heerste er een algemene vrede, van een zodanig duurzame kwaliteit dat de Romeinen zelfs hun tempel van Janus gesloten hadden. Die tempel was een kleine maar uiterst belangrijke plek op het Forum Romanum in Rome. De deuren van dit heiligdom stonden in tijden van oorlog wijd open, zodat iedereen zich daarheen kon begeven om te komen bidden voor de vrede. Vanwege de vele oorlogen die de Romeinen ontketenden, stonden de deuren van de tempel bijna altijd wagenwijd open. Maar nu waren zij gesloten.
Een bijzonder opmerkenswaardig feit! Het was de door Godzelf beschikte tijd.  De Vredevorst zou uitgerekend nu geboren worden. 
De plaats waar de Heere Jezus hier op aarde komen zou was door de profeet Micha voorzegd. ‘ Uit jou Betlehem in Efratha, te klein om tot Juda`s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.’
Ook de schriftgeleerden hadden het zo begrepen. ( Math. 2: 5, 6 ) ‘ In Betlehem, in Judea ‘ zeiden ze tegen de wijzen. ‘ Want zo staat het geschreven: en jij Betlehem uit het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die Mijn volk Israël zal hoeden. ‘ 
Zelfs de gewone mensen wisten het. ‘ De schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt, en uit Betlehem, waar David woonde? ‘ zeiden ze. ( Johannes 7 ; 42)
De Romeinse keizer Augustus hield er persoonlijk toezicht op dat de financiën van het keizerrijk op volle sterkte bleven. De betaling van de belastingen en de rekrutering van soldaten voor het Romeinse leger moesten gewaarborgd worden. Daarom besloot hij om een volkstelling uit te voeren. Hij wilde graag dat zijn administratie perfect klopte, en er niemand de betaling van de belastingen ontduiken kon. Bovendien zou het eenvoudiger zijn om ook vanuit de bezette gebieden soldaten voor het Romeinse leger te recruteren. Zo bedacht, zo gedaan. Het bevel tot een eerste volkstelling ging uit. Er zat  voor de onderdrukte bevolking niets anders op, iedereen ging op weg naar zijn geboorteplaats om zich in het nieuw opgezette persoonsregister in te laten schrijven.
En zo ging Jozef, een verarmde nazaat uit het koningsgeslacht van David op reis. Hij nam zijn zwangere vrouw Maria met zich mee. Dat was geen sinecure voor iemand in haar toestand! De Bijbel noemt ons geen details, maar vele illustraties over Jozef en Maria maken het aannemelijk dat  haar slechts een ezel als voertuig tot haar beschikking stond. Wie zou geloven dat de geboorte van de Heere Jezus op een dermate nederige manier voorbereid werd? Niemand zag het, niemand wachtte op Hem. Maar Hij kwam! Maria en Jozef wisten het, zij hadden hun leven en hun plannen ondergeschikt gemaakt aan Gods leiding. ( SV, SB, MH, wikepedia, het Romeinse rijk )
 

 
 
 
 
 
 

Geef een reactie