Eeuwigheid

 
Eeuwig, dat is zonder einde, tijdloos. Het is leven zonder einde op de nieuwe aarde.
Op eeuwigheidszondag loont het de moeite om na te denken over de eindigheid van ons leven en de oneindigheid van onze ziel. 
Mensen die in de Zoon van God geloven krijgen het eeuwige leven. Mensen die niet in Hem willen geloven, krijgen dat eeuwige leven niet. Zij worden voor altijd door God gestraft zegt de apostel Johannes. ( Joh. 3 : 36 )
Jezus kan ons eeuwig leven geven. Hij heeft gezegd: “ Luister heel goed naar Mijn woorden. Iemand die Mijn boodschap aanneemt, en gelooft dat God Mij gestuurd heeft, die krijgt het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Hij is niet meer in de macht van de dood, maar Hij zal voor altijd leven. “ ( Joh. 5 : 25 ) Er bestaat een verband tussen de geestelijke opstanding ( vs 25 ) en de lichamelijke opstanding aan het einde der tijden.
De eeuwigheid, gerelateerd aan tijdelijk levende mensen. Hoe moeten we dat met elkaar vereenzelvigen? 
Het betekent het binnengaan in het hemelse koninkrijk, waarin Gods kinderen onbelemmerd toegang zal worden verleend. ( 1 Petr. 2 : 11 )
Daar wacht ons een eeuwige erfenis. “ Zo is Christus Jezus Bemiddelaar van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.” ( Hebr. 9 : 15 )
Het is het bezitten van een eeuwige woning bij God Zelf. 
“ Wij weten dat wanneer onze aardse tent – het lichaam waarin wij wonen – afgebroken wordt, we van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. “ ( 2 Kor. 5 : 1 ) 
Gods kinderen zijn geschapen en worden geroepen tot een eeuwige luister. Dat is een heerlijk vooruitzicht voor mensen die pijn lijden, ziek zijn, of gebrekkig. Voor mensen die ervaren hoe kort van dagen ze zijn en voor wie het leven moeilijk wordt.
“ Straks ben je oud. Je handen gaan trillen en je benen gaan krom staan. Je tanden vallen uit je mond. Je ogen zien niets meer. Je oren horen niet meer wat er buiten gebeurt. Je stem is bijna niet meer te horen. Je hoort het geluid van de vogels niet meer. Je durft geen heuvel meer op te klimmen. Je vindt het gevaarlijk op de weg. Je haren zijn grijs geworden en je komt nog maar met moeite vooruit. Je verlangt nergens meer naar. En tenslotte sterf je. Dan wordt er om je gehuild in de straten. “ zegt de Prediker ( 11 : 3 – 5 ) 
 “ Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de Bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan Zijn eeuwige luister.”  troost de apostel Petrus de mens. ( 1 Peter. 5 : 10 ) Als je dit mag geloven, dan kan het stervenden het oog verlichten, en de nevels van pijn en moeite op laten klaren. 
Het eeuwige leven dat is het eeuwige heil ontvangen door Jezus Christus.
“ De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes de slang omhooggeheven heeft. Opdat ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft. Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn Enige Zoon gegeven heeft opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. “ ( Joh. 3 : 14 ) 
Wanneer de Heere Jezus het oordeel voleindigd zal hebben, en de goddelozen in de hel zal geworpen hebben, dan zal Hij de uitverkorenen in de eeuwige heerlijkheid binnenleiden. In het huis van de Vader waarin vele woningen zijn. Het huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. ( 2 Kor. 5 : 1 ) In de derde hemel, het paradijs dat weer voor altijd open zal gaan. ( 2 Kor 12 : 2, 4 ) In de stad, die fundamenten heeft, waarvan God de Kunstenaar en Bouwmeester is. ( Hebr. 11 : 10 ) In de vreugde van de Heere. ( Math. 25 : 21 ) het hemels Koninkrijk. ( 2 Tim. 4 : 8 ) En Hij zal ons het eeuwige leven geven. ( Joh. 10 : 28 ) Daar zal de kroon van de rechtvaardigheid op ons  hoofd gezet worden. ( 2 Tim. 4 : 8 ) De kroon van het leven. ( Jak. 1 : 12 ) De Heere Jezus zal ons voor altijd in bezit stellen van de onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwerkelijke erfenis, die in de hemel voor ons bewaard wordt. ( 1 Petr. 1 : 4 ) 
En wij zullen genieten wat onze Koning voor ons verworven en gebeden heeft.
“ Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen zien, die U Mij gegeven hebt. “ ( Joh. 10 : 24 ) 
Daarom vestigen leerlingen van Jezus hun gedachten op de dingen die boven zijn, waar Christus is. Hier op aarde werkt God Zijn opdracht in onze harten en levens uit, opdat wij ons met vreugdegejuich mogen verblijden bij de openbaring van Zijn heerlijkheid, en Hem vol eeuwige blijdschap tegemoet zullen rennen!
 

 
 

Geef een reactie