Eeuwigheid

Hoe ziet de hemel er uit? 
De alleen machtige, wijze, en barmhartige God heeft de hemel Zelf gefundeerd. “ Abraham woonde in tenten als een vreemdeling, samen met zijn zoon Isaak en zijn kleinzoon Jakob. Die kregen dezelfde belofte van God. Zij bleven vreemdelingen in dat land. Want ze wachtten op het hemelse Jeruzalem, de stad die God Zelf zou bouwen.” ( Hebr. 11 : 10 )
Sommige mensen denken dat de ene mens in de hemel een grotere heerlijkheid zal hebben dan de andere. De Bijbel zegt daar niet zoveel over. Alle verheerlijkten zullen in elk geval vol zijn van zaligheid, zoveel als zij bevatten kunnen. “Zij allen zullen Gods Aangezicht in gerechtigheid zien, en verzadigd worden met Zijn beeld als zij zullen opwaken. “ ( Psalm 17 ; 15 ) Rechtvaardigheid en rechtschapenheid worden in verband gebracht met het zien van de Heere. En zoals het ene vat meer inhoud bevatten kan als het andere, zal ook de ene mens in heerlijkheid boven de andere uitmunten. Dat is niet omdat iemand dat verdient heeft, het is uit genade.
“ De leraars zullen blinken als de glans van het uitspansel en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, voor eeuwig en altijd ( SV ) De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf en degenen die velen tot gerechtigheid gebracht hebben als de sterren, voor eeuwig en altijd ( NBV ). ( Daniël 12 : 3 ) Dat betekent dat degenen die veel hebben mogen bijdragen aan de bekering van mensen een bijzondere glorie ten deel zal vallen in de hemel.
“ Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. “( 2 Kor. 9 : 6 ) Hier op aarde gebeurt dat lang niet altijd. We kunnen daaruit concluderen dat het hier gaat om een belofte voor het eeuwige leven.
“ Die in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven maaien. “ ( Galaten 6 : 8 ) Wie leeft door de Heilige Geest krijgt eeuwig leven betekent dat. 
Zullen we elkaar kennen in de hemel? 
De leerlingen van Jezus herkenden Mozes en Elia die met de Heere Jezus aan het praten waren. Hun gesprek was tot verheerlijking van God. Alles wat straks in de volmaaktheid gezegd zal worden, zal tot eer van God zijn. En we zullen elkaar herkennen. Waarschijnlijk zal de verscheidenheid van talen ophouden omdat die vanwege de zonde ontstaan is. Welke taal er gesproken zal worden daar zegt de Bijbel niets over. Misschien zal het de taal zijn van voor de torenbouw van Babel, het Hebreeuws. Welke taal het ook wordt, God zal erdoor verheerlijkt worden!
De heerlijkheid van Jahweh zal zeer groot zijn. Toen David er woorden aan wilde geven, zei hij  “Hoe groot is het geluk dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U. Heel de wereld zal het zien zegt Psalm 31.
Als er iemand ons iets over zou kunnen vertellen, dan moet dat Paulus zijn geweest, die in de derde hemel was opgenomen. Maar hij kon er niets over zeggen dan dat hij woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. ( 2 Kor. 12: 4 ) 
Die onuitsprekelijkheid en onbegrijpelijkheid verminderen de zaligheid niet, maar richten de gedachten van een kind van God op de heerlijkheid van het hiernamaals. De Heere heeft zoveel van de hemel in Zijn Woord geopenbaard en aan de zielen van Zijn kinderen bekendgemaakt dat zij daardoor alle narigheid, verdriet en ellende hier op aarde kunnen doorstaan, en er van harte naar uitzien om er deel aan te krijgen. Daarom wordt God – de Schepper van hemel en aarde – de “ Kunstenaar en Bouwmeester “ van de hemel genoemd. 
De prijs waardoor de hemelse zaligheid voor ons verworven is, is het kostbare bloed van Christus, de Zoon van God. UIt de ongelooflijk hoge prijs die God ervoor over had, kunnen wij opmaken dat het om iets onuitsprekelijk heerlijks moet gaan. We lezen er iets over in de Openbaringenbrief.
“ Wie overwint, Ik zal hem te eten geven van de Boom des Levens, die in het midden van het Paradijs van God is / die zal van de tweede dood niet beschadigd worden / Ik zal hem te eten geven van het manna dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam, die niemand weet dan die hem ontvangt.” ( Openb. 2 ) 
“ Die zal bekleed worden met witte klederen / Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn God. / en Ik zal op hem schrijven de Naam van Mijn God, en de naam van de stad van Mijn God / Ik zal hem geven te zitten op Mijn troon. “( Openb. 3 )
“ Die overwint, zal alles beërven. “ ( Openb. 21 )
Uit dit alles kunnen we met zekerheid  concluderen dat de toekomstige zaligheid onuitsprekelijk groot zal zijn. We kijken daar alleen maar niet vol verlangen naar uit wanneer ons geloof niet levendig is. De reden is dat we onze Bijbel gesloten houden. 
Als we de moeite nemen om schrift met schrift te vergelijken, dan wil de Heilige Geest zoveel troost, moed en kracht geven dat een mens direct ontzettend blij wordt! Wat een onuitsprekelijke Gave is de Heere Jezus Christus, Amen!
Wat is God toch groot! En wat is het een voorrecht dat wij een relatie met Hem mogen hebben, dat Hij ons Zijn liefde bewijst en dat wij Hem mogen dienen, ons hele leven lang. Dit is de meest zinvolle manier van leven. Niets geeft zoveel voldoening, vervulling en blijdschap. Hier op aarde in het beginsel, en straks in de hemel voor altijd.
( Bronnen: SV, kant, SB, de Bijbel in gewone taal, Wilhelmus à Brakel, Een kwestie van leven :Alpha) 
 

 
 
 

Geef een reactie