De wet en de genade

De wet van God is betrouwbaar en volmaakt.

‘De wet van de Heer is volmaakt levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is
betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige.’ ( Psalm 19: 5)

De liefde is er de samenvatting van.
‘Heb de Heere Uw God lief met heel Uw hart, met heel Uw ziel, en met heel Uw verstand.
Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk: heb Uw naaste lief als
Uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en in de profeten
staat.’ ( Math. 22:37-40)

De wet van God is eeuwig.
‘Uw Woord is volkomen betrouwbaar, elk van Uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.”(
Psalm 119: 160)

De wet van God is geïnspireerd.
‘We weten dat de Wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd
aan de zonde.’ ( Rom. 7:14)

De wet van God is goed.
‘ Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de Wet goed is.’
( Romeinen 7: 16)

De wet van God is heilig en rechtvaardig.
‘Kortom de Wet zelf is heilig, en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.’( Rom. 7:12)

De wet van God is waarheid.
‘Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig. Uw Wet berust op waarheid. ( Psalm
119:142)
Het is inderdaad waar dat wij nooit volledig aan de wet van God kunnen voldoen.Dat hebben
veel mensen geprobeerd, mede daardoor ontstonden de kluizenaars. Mensen die zich uit
religieuze overwegingen terugtrokken uit de samenleving. Maar een kluizenaarsleven is
nooit Gods bedoeling geweest.

Toen Hij naar de hemel terugging heeft Hij tegen Zijn
leerlingen gezegd dat ze het woord van God verder moesten brengen. ‘Ga dus op weg en
maak alle volken tot Mijn leerlingen door hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie
opgedragen heb.( Matth. 28:19)’ zei Hij.
Toen Jezus Zijn leerlingen deze opdracht gaf, wisten ze allemaal dat ze niet zondeloos
waren, zondeloos was Jezus alleen. Toch liet Jezus hen in het volste vertrouwen achter. ‘En
houd dit voor ogen, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’. zei
Hij. Dat is geweldig mooi. De Meester garandeerde Zijn leerlingen Zijn hartelijke liefde en
trouw.( Matth.28:20)
Jezus kon dat zeggen omdat Hij Persoonlijk aan de eisen van de Wet voor hen had voldaan.

‘Vanwege de zonde heeft Hij Zijn eigen Zoon in dit zondige bestaan gestuurd, zo heeft Hij in
dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de Wet van ons
eist.’( Rom. 8:4)

Na de wedergeboorte heeft Hij de Wet in ons hart geschreven.
‘Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met het volk van Israël zal maken, spreekt de
Heer. In hun verstand zal Ik mijn wetten leggen, en in hun hart zal Ik ze neerschrijven.’(
Hebr. 8:10)

Hij wil nu in de eerste plaats dat wij de wet van de liefde houden.
‘ Wees elkaar niets schuldig,behalve liefde, want wie de ander liefheeft, die heeft de gehele
Wet vervuld’ ( Rom. 13:8)

Dat geeft ontspanning! De Heilige Geest geeft ons de mogelijkheid om het nieuwe verbond
te dienen. ( Rom. 7: 6/ 2 Kor.3:6/ Gal.5:16,17,22-25)
Natuurlijk kun je hier nog ellenlange discussies over voeren, maar wie gelooft,voelt zijn hart
volstromen met liefde en genade.