De gelijkenis na de Bergrede.

De Bergrede bevat één van de vijf grote redevoeringen die door de Heere Jezus tijdens Zijn rondwandeling op aarde uitgesproken werden. Nadat Hij veertig dagen en nachten in de woestijn door de satan verzocht was, beklom Hij als een Nieuwe Mozes een berg aan de Noordkant van Galilea om de Wet van het Koninkrijk der hemelen aan Israël te geven.  
Opnieuw zou er een keuze van hen worden gevraagd. ( Math. 5: 47 )  Zoals het volk van Israël Mozes trouw beloofde ( Deut. 27 – 30 ) zou er opnieuw trouw en volharding van hen worden gevraagd. Zegen en vloek, geluk en ongeluk, leven en dood ( Math. 7; 13 en 14 / Deut. 30 : 15 – 20 ) werden bijzonder aansprekend voor ogen geschilderd.
De keuze waarvoor ze gesteld werden verwarde veel mensen omdat de boodschap van het Koninkrijk zo onverwachts kwam. In een totaal andere vorm en op een totaal andere manier dan de farizeeën en schriftgeleerden en de gewone mensen gedacht hadden. Het Koninkrijk kwam in de persoon van een doodgewone man die hen opriep om zachtmoedig te zijn, en nederig van hart. ( Math. 5: 5, 11, 29 ) Die hen opriep om afhankelijk te zijn van de Vader, te huilen over het lot van de stad ( Lucas 19: 41 ), barmhartigheid te tonen ( Math. 5: 7 / 9: 27 – 29 ) en vrede te stichten! ( Math. 5: 9 / 26: 52 ) Dat was iets ongekends!
Na de fantastisch mooie schildering van het portret van een deelgenoot van het Koninkrijk richtte Jezus het Woord direct tot Zijn leerlingen. Hij wist precies hoe Zijn liefste leerlingen hier op aarde als aangeschoten wild zouden moeten leven.
“ Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten? “ zei Hij. Er bestaat dus een parallel tussen vervolgd worden om de Naam van de Heere Jezus, en de beloning die daarop volgen zal. Leerlingen van de Heere Jezus lijden niet tevergeefs. De Heere Jezus ziet elke traan, en hoort elke zucht die om deze reden hun hart ontvalt.
Maar het zou ook goed mogelijk kunnen zijn, dat leerlingen van Jezus weer vergaten wat het nieuwe leven met Christus van hen vroeg. ” Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.” zei Jezus.
Het zout dat in Palestina gebruikt werd, bevatte veel kristallen die geen enkel zoutend vermogen hadden. Als het zout nat werd, losten al deze kristallen op. Alleen de niet-zoutende bleven over. Met dit proces vergeleek de Heere Jezus Zijn leerlingen. Als zij niet meer waren zoals zij moesten zijn, hoe zouden ze dan nog een verschil uit kunnen maken in de wereld om hen heen?
“ Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan, om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Je zet hem op een standaard, zodat hij iedereen die in het huis is licht geeft. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien, en eer bewijzen aan de Vader in de hemel.”
Filippenzen 2: 15 legt uit hoe de Heere Jezus dat bedoeld heeft. We moeten zuiver en smetteloos zijn, onberispelijke kinderen van God. Ons Voorbeeld blijft de Heere Jezus Christus, Die gezegd heeft:
“ Ik ben het Licht voor de wereld. Wie Mij volgt, loopt nooit meer in het duister, maar heeft Licht dat Leven geeft.”
Jezus! Naam boven alle Naam! Zoals tijdens het Loofhuttenfeest grote kandelaars op de binnenplaats van de Tempel werden gezet ter herinnering aan de vuurzuil tijdens de uittocht uit Egypte, zo is het Licht het symbool van de waarheid, en de openbaring van God. God, Die de macht heeft om iedereen te redden en te vernieuwen. Zodat er steeds meer mensen komen die lof en eer bewijzen aan onze Vader Die in de hemel is!

 

Geef een reactie