Bloggen onderweg ( 7 )


 
Rust is een gevoel van vrede dat op zijn best tot uitdrukking komt na geestelijke of lichamelijke inspanning. Alle stress is verdwenen, er is pure ontspanning. Het hoeft niet te betekenen dat alles in ons leven goed gaat, of goed is.
Toen de Heere na zes dagen de schepping voltooid had, zegende Hij de zevende dag en verklaarde die heilig. Op deze bijzondere dag rustte Hij van Zijn scheppingswerk. Hij genoot van alles wat Hij gemaakt had, het was volmaakt, en zeer goed!
Na de zondeval kwam de onvolmaaktheid. De mens was niet langer in staat om ontspannen te genieten van het goede dat de Heere gegeven had. Met veel moeite en inspanning moest hij zijn dagelijkse kost bij elkaar verdienen. Het gezinsleven eiste eveneens een zware tol. ( Gen. 3 )
Rust was niet langer een volmaakt gekozen ogenblik om God te ontmoeten ( Gen. 3: 8 ) , maar rust werd een noodzakelijk gegeven. De mens kon niet langer functioneren als hij de nodige rust niet in acht nam. 
Omdat vakantietijd een tijd van rust betekent, is het een perfect moment om dit begrip eens onder de loep te nemen. Wat zegt de Bijbel er over?
Er bestaan verschillende soorten rust. De dood betekent rust voor een kind van God. We hoeven ons geen zorgen te maken over gestorven heiligen, want de Heere zegt: “ Als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar Zich toe zal leiden.” ( 1 Tess. 4: 13, 15 )
Die rust wacht ons in de hemel.  ( Kol 1: 5 ) Maar als voorproefje mogen wij hier op aarde elke sabbat of zondag uitrusten van ons werk. ( Ex. 20: 8 – 10 ) “ De zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere uw God. Dan mag u niet werken.” zei Mozes tegen het volk van Israël.
Ons menselijk lichaam is beperkt en heeft rust nodig. De oorzaken zijn niet alleen gelegen in vermoeidheid na gedane arbeid. Allerlei lichamelijke oorzaken dringen er bij  ons op aan om de signalen in acht te nemen. De Bijbel noemt de volgende redenen die ons ertoe aansporen om rust te nemen.
 

  • angst ( Pred. 2: 22 – 23 ) “Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na, en zwoegt ervoor onder de zon, maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet. Alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs `s nachts vindt hij geen rust. “  Dat is nogal wat! Niet al te hard zwoegen dus, het heeft totaal geen zin. 

 

  • depressie ( 1 Kon. 19: 3 – 6 ) De profeet Elia ziet het leven niet meer zitten omdat het erop lijkt dat er niemand meer overgebleven is die nog in de Heere gelooft. Hij is dodelijk vermoeid door zijn strijd voor de Heere en is zich bewust van zwakheid. Grote inspanning vragen intensieve rust, zodat wij niet overspannen worden of een burn-out krijgen.

 

  • de stormen van het leven. Ze worden helder beschreven in Psalm 55. Deze psalm heeft David geschreven toen hij vervolgd werd door zijn zoon Absalom. “ Had ik maar vleugels als van een duif. Ik zou opvliegen en neerstrijken. Ver, ver weg zou ik vluchten. Overnachten in de woestijn. Haastig beschutting zoeken tegen de vlagen van de stormwind.” Wat had rijkdom en zwoegen David gebracht? Niet veel goeds.

 

  • vermoeidheid. ( Math. 28: 43 ) “ Toen Jezus terugkwam zag Hij dat Zijn leerlingen weer sliepen want ze waren door vermoeidheid overmand.” 

 

  •  teveel werk. ( Marcus 6: 30 – 31 ) “ De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden Hem over alles wat ze gedaan hadden, en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: Ga nu mee naar een eenzame plaats om wat uit te rusten. “ Wat een tere zorg voor Zijn leerlingen!

Deze laatste uitspraak van de Heere Jezus is een aanwijzing dat het goed is om na veel werk verzet te hebben, afstand te nemen en uit te rusten van geleverde inspanningen.
De mooiste rust vinden wij door Gods Geest in ons te laten werken. “ Ik zal de liefde van de Heere gedenken en zijn roemrijke daden bezingen. Alles wat de Heere voor ons heeft gedaan. De goedheid die Hij het volk van Israël bewees in Zijn ontferming en onbegrensde liefde. Hij zei: “ natuurlijk, Mijn kinderen zijn te vertrouwen. Daarom wilde Hij hun Redder zijn. In al hun nood was ook Hijzelf in nood. Zij werden gered door de engel van Zijn tegenwoordigheid. In Zijn liefde en mededogen heeft Hij hen Zelf verlost, Hij tilden hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. ( Jesaja 63: 7 – 9 , 14 ) Ja, het was de Geest van de Heere Die hen rust gaf. De Heere is er bij, Hij wist het wanneer het volk van Israël rust nodig had, Hij weet het ook wanneer wij rust nodig hebben.
Heerlijke rust vinden wij door het ervaren van Gods aanwezigheid. ( Exodus 33: 14 ) “ De Heere antwoordde Mozes: moet Ik dan Zelf meegaan om je gerust te stellen? “
( Psalm 31: 20 ) “ Hoe groot is het geluk dat U weggelegd hebt voor degenen die U vrezen. Dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U! “ 
Het ervaren van Gods aanwezigheid vergt een actie van ons. Wij moeten naar de Heere Jezus gaan. “ Kom naar  mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal Ik jullie rust geven.” ( Math. 11 : 28 )
“ Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij “ ( Joh. 16: 33 ) 
Elke nauwkeurige Bijbellezer weet dat deze passages als lichtende sterren tussen alle moeiten, zorgen en verdrukkingen van het leven in staan. Wij moeten rust vinden te midden van een onrustige wereld. Is dat mogelijk? Jawel! Dat kan.
Vertrouwen in God is het sleutelwoord.
“ Vertrouw op de Heere, en doe het goede. Bewoon het land, en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heere. Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in handen van de Heer. Vertrouw op Hem. ( Psalm 37: 3 – 7 ) 
“ Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heere: Mijn toevlucht, Mijn Vesting, Mijn God. Op U vertrouw ik! “
De woorden huldigen de bescherming en innerlijke vrede die de Allerhoogste schenkt aan iedereen die zich op Hem verlaat. Zij drukt het vermogen van God uit om Zijn volgelingen te beschermen!
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

One response to “Bloggen onderweg ( 7 )

Geef een reactie