Biddag voor gewas en arbeid.

 
Morgen houdt christelijk Nederland een biddag. We bidden om vrede, voorspoed en zegen voor het gewas en voor onze arbeid. We bidden  voor onze regering, en voor ons land. Temidden van het roerige leven stoppen we even met ons werk om te denken aan het seizoen dat voor ligt. Wat zal het brengen?
“Klimaatakkoord, affaires, Michael Jackson, vliegtuigrampen”  koppen de kranten. Allerlei donkere en lugubere feiten. Gelukkig pinkelt hier en daar een lichtpuntje. Het lijkt erop dat er meer vertrouwen in politiek, pers, en banken komt.  maar nergens is het pais en vree. Zelfs bij de klaagmuur In Jeruzalem wordt ruzie gemaakt. Echte wereldvrede dat zal er pas komen wanneer de Heere Jezus terugkomt op de wolken van de hemel.
Hoeveel gebeden zijn er al opgestegen sinds de uittocht uit het Paradijs? Werden zij verhoord? Heeft het eigenlijk wel zin om biddag te  houden? Dergelijke vragen kunnen ons hart bezighouden. Uiterlijk lijkt het allemaal weinig zin te hebben.
Verhoort de Heere God de gebeden van Zijn volk?
Hij heeft dat wel beloofd! Hij beloofde het in het Oude en in het Nieuwe Testament!
“ Komt iemand van u wijsheid tekort? Vraag God erom, en Hij Die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal het u geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. ( Jacobus 1: 5 ) De wijsheid waar Jacobus het over heeft is de wijsheid die eens koning Salomo voor zichzelf wenste. ( 1 Kon. 3: 7 – 9 ) Het is de wijsheid uit het Spreukenboek. ( Spreuken 2: 3 – 6 )
Toen de gezalfde van God – koning David –  bitter vervolgd werd door koning Saul wendde hij zijn smeekbede tot God. “ Hoor mijn gebed Heere, luister naar mijn smeken! In dit uur van mijn nood roep ik U aan. Want U geeft mij antwoord! “ ( psalm 86: 6 -7 )
Waarom antwoordde de Heere op zijn gebed? David kwam op de troon, zoals de Heere dat beloofd had. En nooit viel één van Gods beloften zomaar op de aarde neer. Hij vervult al Zijn Woorden op Zijn tijd. Waarom doet Hij dat?
God verhoort uit genade, om Zijn glorie en omdat Hij zo trouw is!
De profeet Jesaja had het volk Israël vaak het oordeel en de straf van God moeten verkondigen om alles wat ze fout deden. Maar nooit was zijn bestraffing het einde van de profetie.
“ En toch wacht de Heere op het moment dat Hij jullie genadig kan zijn. Toch zal Hij Zich oprichten om Zich over jullie te ontfermen. Want de Heere is een God van recht. Gelukkig de mens die op Hem wacht! “ De Heere heeft er dus helemaal geen zin in om mensen te straffen, en een oordeel uit te voeren. Hij heeft veel meer behagen in het uiten van Zijn ontferming. Midden in rampspoed wil Hij ingrijpen. Zo is God. Zo wil Hij Zich aan ons openbaren.
2 Kronieken 20 : 18 beschrijft ons hoe eens koning Josafat zich gedroeg toen hij met zijn land  in de problemen was gekomen. Hij boog zich diep voor de Heere voorover, en heel Juda en Jeruzalem met hem. Dat deed hij om de Heere hulde te brengen. De Levieten zongen intussen staande met luide stem de lof en eer van de Heere, de God van Israël. Josafat sprak daarna het volk van Israël toe en zei: “ Juda en Jeruzalem, luister! Vertrouw op de Heere, Uw God en u zult standhouden. Vertrouw op Zijn profeten en uw welslagen is verzekerd. Vervolgens wees hij in overleg met het volk zangers aan om de lof van de Heere te zingen. Zij trokken voor de bewapende legermacht uit, Zijn Heilige Glorie prijzend met de woorden:  “ Loof de Heere! Eeuwig duurt Zijn trouw! “ Zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, zorgde de Heere ervoor dat de Ammonieten en de bewoners van het Seïrgebergte, die Juda wilden aanvallen vanuit verdekte stellingen werden belaagd. En zo werden ze verslagen!
Uiteindelijk trokken ze met  z`n allen naar Jeruzalem. Ze waren opgetogen dat de Heere hun gebeden had verhoord! In Jeruzalem aangekomen trokken ze begeleid door muziek van harpen, lieren en trompetten naar de tempel van de Heere. Toen de andere koninkrijken dat hoorden, werden ze door vrees voor de Heere God bevangen. Voortaan heerste er vrede in het koninkrijk van Josafat. Want Zijn God verschafte hem rust aan alle grenzen.
Omdat Josafat op God vertrouwde, ontving hij opnieuw de zegeningen als in het begin van zijn bewind. Alle zonden waren uitgewist. ( 2 Kron. 17 : 10 – 12 )
Dit schitterende voorbeeld geeft de Kerk moed om op God te vertrouwen, en Zijn bevelen na te volgen, wat er ook fout ging in het verleden.
Een antwoord van de Heere kan anders zijn dan wij ons voorstellen. Anders dan wij gevraagd hadden misschien. Maar het is voor leerlingen van de Heere Jezus noodzakelijk om niets voor Hem in te vullen. Want Hij bepaald richting en weg. Hij bepaald alles!  1 Koningen 19 geeft daar een prachtig getuigenis over.
Wat zal de uitkomst zijn van ons biddag houden?
De Heere Jezus beloofde een antwoord!  “ Vraag en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klopt, en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. ( Math. 7 : 7 )
Soms zal Hij meer geven dan wij vragen. ( 1 Koningen 18 ) en soms misschien minder. “ Aan Hem Die door de kracht die in ons werkt bij machte is veel meer te doen wat wij bidden, vragen, of denken, aan Hem komt de eer toe. In de Kerk en in Christus Jezus tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid, Amen! ( Efeze 3 : 20 ) Wat een God!
Het Enige wat Hij van ons vraagt is een vast vertrouwen voor al onze geestelijke en lichamelijk nooddruft.
En als je lijden moet? Als je ziek bent en niet beter worden kan? Als je sterven gaat?
Voor een kind van God betekent dat geen uitzichtloze strijd. De Heere blijft bij zo iemand. “ Zelfs al ging door een dal van de schaduw van de dood, ik zou niet vrezen, want U bent bij mij” klinkt het vanuit psalm 23.
Vrede in ons hart is de grootste Schat  die Hij ons te bieden heeft. Vrede met God, die alle verstand te boven gaat. Vrede wat er ook gebeurt. Vanuit deze vrede biddag houden is genade.
 

 
 
 

Geef een reactie