Betlehem

Met een simpel decreet had Publius Quinctilius Varus een volkstelling uitgevaardigd. De jongeman Jozef die door Lucas genoemd wordt was afkomstig uit Bethlehem. “ David was een zoon van Isaï uit Betlehem dat in de streek Efratha in Juda ligt. ( 1 Samuel 17 : 12 )” zegt de profetie. 
Nu werd via een heiden de eeuwenoude profetie van Jahweh vervuld.
Toen Jozef en Maria in Bethlehem aankwamen bleek elk nachtverblijf dat het stadje telde vol te zitten. Hoewel de situatie nijpend was omdat de bevalling van Maria voor de deur stond, bleek God Zijn macht  over alle omstandigheden te laten gelden. “ Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om Zijn glorie binnen te gaan? “ zou Jezus later vragen. ( Lucas 24 : 27 )
Zijn lijden begon toen er nergens plaats voor Hem was, en Hij geboren werd in een stal. Zijn moeder wikkelde Hem in doeken, en legde Hem in een voederbak voor de dieren.
Het feit dat Hij zo geboren werd, was een bewijs van de armoede van Zijn ouders. Waren ze rijk geweest dan was er zeker plaats voor Hem gemaakt.
Het was ook een schrijnend bewijs van het ontbreken van integriteit bij Zijn tijdgenoten. Gewone menselijkheid zou een vrouw in Maria`s omstandigheden nooit naar een stal verwezen hebben. Jezus leed in onze plaats. 
Wij waren het kind dat verworpen moest worden. Maar Hij wilde zo zijn om ons te redden. 
Maar de gekozen nederigheid van de Messias mocht niet ten koste gaan van Zijn heerlijkheid.
God greep opnieuw in. Hij schonk Zijn Zoon op onnavolgbare wijze de glorie die Hem toekwam, zodat iedereen zou erkennen: “ Dit kan Niemand anders zijn dan de Zoon van God! “
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld. Zij hielden de nachtwacht over hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heere bij hen, en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: “ vrees niet, want Ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: “ jullie zullen een pasgeboren Kind vinden, dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. “ En plotseling voegde zich bij de engelen een groot hemels leger dat God prees met de woorden: “ Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft. “ ( Lucas 2 : 9 – 14 )
De engel van God werd niet naar de geestelijke elite gezonden, maar naar het gezelschap van eenvoudige herders. Zoals eens David gevonden werd in het veld, vond God zijn nazaten op dezelfde plek. De cirkel was rond, de profetie vervuld.
De heerlijkheid van de engel maakte de nacht licht als de dag. Zo is God in alles. Overvloedige reden tot blijdschap! De grote missie van God lag er al in besloten: “Blijdschap die het hele volk met intense vreugde vervullen zal.” Goed Nieuws! Proclamatie van grote vreugde.
De Langverwachte is gekomen! Opnieuw een teken van de engel: de doeken, de kribbe. 
De boodschap was nog maar nauwelijks overgebracht of daar was met de engel plotseling een leger van hemelse engelen. Zij loofden God en zeiden: “ Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, voor alle mensen die Hij liefheeft. “
Een intens en bijzonder contrast tussen het nederige kind in de kribbe en de majestueuze glorie van de engelenzang. Voor aardse mensen biedt dit doorzicht en inzicht. Hoop op de hemelse glorie die eens aan ons geopenbaard zal worden. Geloof in het feit dat wij meer dan overwinnaars zijn door Hem Die ons liefgehad heeft. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?
 

 

Geef een reactie