Annuntiare ( 1 )

Mattheüs was een geletterde Jood. ( Math. 9 : 9 ) en één van de twaalf apostelen van onze Heere Jezus Christus. Hij werd ook wel Levi genoemd. ( Marcus 2 : 14 ) Volgens de overlevering is Mattheüs de auteur van het Evangelie dat zijn naam draagt. Volgens sommige overleveringen dateert het Bijbelboek zoals wij dat kennen ongeveer uit het begin van de jaren zestig. Het moet gedeeltelijk de vertaling zijn van een eerste tekst die Mattheüs ooit in het Hebreeuws of in het Aramees geschreven heeft. 
Andere geleerden interpreteren de overlevering anders. Zij baseren zich op de tweebronnentheorie die impliceert dat Mattheüs en Lucas gebruik gemaakt hebben van twee geschreven bronnen. Dit volgt logischerwijze uit de tekstuele overeenkomsten tussen de twee Evangeliën. De tweebronnentheorie gaat ervan uit dat de respectievelijke schrijvers – Mattheüs en Lucas – elkaars werk niet gekend hebben.
Traditioneel gaat men ervan uit dat het boek Mattheüs volgens een historisch – geografische structuur is opgezet. Door uitdrukkingen zoals :  “ vanaf dat moment / vanaf de tijd dat / en houdt dit voor ogen “ wordt de Heere Jezus steeds meer aan de aandachtige lezer geopenbaard. Mattheüs heeft veel aandacht besteed aan de vormgeving van zijn teksten. Verhalende gedeelten  ( 3 – 4 / 8 – 10 / 12 / 14 – 17 / 19 – 23 ) en redevoeringen ( 5 – 7 / 10, 13, 18 / 24 – 25 ) wisselen elkaar af. Zij worden sierlijk omlijst door een inleiding ( 1 – 2 ) en een afsluiting ( 26 – 28 ). De aanwezigheid van redevoeringen is opmerkelijk, zij moet het resultaat geweest zijn van redactioneel werk van Mattheüs. Hij heeft teksten samengevoegd die in de twee andere evangeliën verspreid voorkomen. Bovendien eindigt elke rede met een slotformule zoals : “  Toen Jezus uitgesproken was.” Overal in het boek Mattheüs komen we een mens tegen die bij zijn grote liefde voor Jezus een passie voor schrijven gehad moet hebben. Zo lijkt elk verhalend gedeelte een inleiding te vormen op de daaropvolgende rede. Dat is geweldig mooi gedaan! In de hoofdstukken 3 en 4 bijvoorbeeld, bereid Johannes de Doper de komst voor van de Heere Jezus. Hij preekt de bekering en vergeving van de zonde. ( 3 : 2 / 4 : 17 ) Vervolgens geeft Mattheüs in de hoofdstukken 5 t/m 7 een uiteenzetting van de wet van dit Koninkrijk. Op deze manier heeft hij het hele Evangelie keurig gerangschikt.
Bepaalde passages van Mattheus zouden erop wijzen dat het evangelie is geschreven na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Dat zou blijken uit het feit  dat Mattheüs melding maakt van de brand van de stad. ( Math. 22 : 7 ) Dit in tegenstelling tot de de geschreven versie van Lucas. ( Lucas 14 : 15 – 24 ) Dat is apart. Toch is een dergelijke aankondiging van het oordeel van Jahweh gebruikelijk voor die tijd. Het ligt op één lijn met de boodschap van de profeten. ( Jesaja 64 : 10 / Jer. 17 : 27 / 37 : 8 / 39 : 8 / Ezech. 16 : 41 )
Mattheüs conformeert zijn werk aan dat van de andere apostelen door zijn aandacht in de eerste plaats op de kale feiten te vestigen. Toch geven alle apostelen een eigen tint aan hun versie van de gebeurtenissen rondom de geboorte, het leven, en het sterven van de Heere Jezus. Dat is juist schitterend, want elke interpretatie is geleid door de Heilige Geest. Zo brengen ze ons ertoe om de persoon Jezus en Zijn daden beter te begrijpen. Inleiding en slot van het Evangelie van Mattheüs sluiten perfect op elkaar aan. Ze beginnen respectievelijk  met “ God met ons “ ( Matth. 1 : 23 ) en eindigen met het “ Ik ben met jullie “ ( Matth. 28 : 20 ) Tussen deze uitspraken in wordt de Immanuel geleidelijk aan steeds meer aan ons geopenbaard.
De Heere Jezus is in de eerste plaats de persoon in Wie de Heilige Schrift wordt vervuld. Opmerkelijk is dat Mattheüs vaker naar het Oude Testament verwijst dan de twee andere apostelen dat in hun geschriften doen. In de Heere Jezus Christus wordt niet zomaar deze of gene profetie van het Oude Testament vervuld. Hij is Zelf de vervulling van van de geschiedenis van het Oude Testament. Het geslachtsregister aan het begin van het Evangelie toont dit aan. ( 1 : 1 – 17 ) Zijn Persoon is de samenvatting van de geschiedenis van Israël! 
Bronnen: SB, SV kant, HV
 

 
 

Geef een reactie