Pinksteren ( 3 )

De menigte blijft stil luisteren. Het werk van de Heilige Geest, gesproken door de mond van Petrus straalt een autoriteit uit die niet te weerleggen valt. God de Vader Die bij Jezus van Nazaret was tot in Zijn dood aan het kruis? In gedachten zien de mensen Hem hangen. Misschien horen ze hun eigen stem nog roepen:  “ Kruist Hem, kruist Hem! Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen! “
“ Steeds houdt ik Hem mij voor ogen. Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet! Daarom is mijn hart verheugd en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven. U levert Mij niet over aan het dodenrijk, en het lichaam van Uw trouwe Dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het Leven getoond. Uw nabijheid zal Mij vullen met een diepe blijdschap. “ Deze woorden komen uit het Oude Testament, Koning David heeft als een profeet al gezegd hoe het zou zijn in het hart van de Heere Jezus. Wat een gehoorzaamheid en volkomen overgave aan de Heilige wil van God spreekt hieruit. Blijdschap in het volgen tot in de dood, dat kon alleen maar omdat Christus voor ogen had wat Hij hiermee bereiken zou: Zijn kinderen redden van de eeuwige dood.
Dat legt Petrus allemaal uit aan de Joden, zo vertrouwd met de Thora en de Profeten. Zou de Heilige Geest hun ogen openen voor deze Vervulling van de oude Profetie?
Petrus gaat verder want zijn rede is nog niet afgelopen.
“ Jezus is door God de Vader tot leven gewekt daar zijn wij allen getuige van geweest. Hij is door God verheven, opgevaren naar de hemel, en zit nu aan de rechterhand van Zijn Vader.
Wat Hij beloofd heeft bij Zijn afscheid is nu gebeurd. De Heilige Geest is gekomen, de Trooster. Hij heeft Hem op ons laten neerdalen. En dit is het, wat u nu ziet en hoort.
De profeet David is zelf niet naar de hemel opgevaren zoals Christus, maar heeft geprofeteerd en gezegd dat God de Vader tot Zijn Zoon gezegd heeft als verwelkoming:
“ Neem plaats aan Mijn rechterhand, tot ik je vijanden als een voetbank onder je voeten heb gelegd.
Het hele volk van Israël moet daarom weten dat Jezus, door u aan het kruis gewenst, en ook aan het kruis gehangen, door God tot Heer en Messias is aangesteld!”
Toen de mensen dit hoorden gebeurde er iets wonderlijks. Ze geloofden de woorden van Petrus. Hun geweten ging spreken en ze zagen hun vreselijke daden in de herinnering terugkomen. Jezus van Nazaret Die zij zo bespot hadden zat nu aan de rechterhand van God? Jezus was Dezelfde als David had voorzegd?
Diep in hun hart getroffen en overtuigd van de waarheid van Petrus` woorden zagen ze het totaal niet meer zitten. Ze waren er van overuigd dat het niet goed met hen zou aflopen!
“ Wat moeten we doen mannen broeders? “ vroegen ze aan Petrus en de andere apostelen. Er was er geen greintje spot meer te bekennen.
“ Keer u af van uw huidige leven, en laat u dopen! Roep de Naam van de Heere Jezus Christus aan om vergeving van uw zonden te krijgen. Dan zult u de Heilige Geest ontvangen!
Deze heerlijke belofte geldt namelijk voor u en voor uw kinderen. Voor allen die ver weg zijn en die de Heere onze God tot Zich zal roepen. ( Joël 3: 5 )
Petrus is niet te stuiten, de woorden vloeien als water uit zijn mond. Dat komt door de blijdschap en zekerheid die hij ontvangt. Zo is het werk van de Geest. Die getuigt in Petrus hart dat zijn woorden de woorden van God zijn. Het werk van God is niet te keren, omdat Hij er over waakt.
Dringend roept Petrus zijn toehoorders op om zich te laten redden van dit verkeerde mensengeslacht. Dat doet hij omdat hij weet hoe de mensen zijn. Dat doet hij omdat hij weet hoe hij zelf geweest is.  
De Geest doet geen half werk! Drieduizend mensen geloofden de woorden van Petrus. Zij lieten zich dopen onder de aanroeping van de Naam van de Heere Jezus, terwijl ze hun zonden beleden. Drieduizend mensen bleven trouw aan het onderwijs van de leerlingen van de Meester. Samen vormden ze een gemeenschap, braken het brood, en wijdden zich aan het gebed.
De vele tekenen en wonderen die de apostelen deden vervulde iedereen in Jeruzalem met diep ontzag. Een enorm solidariteitsgevoel maakte zich van hen meester. Ze verkochten hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.
Ze loofden God! En stonden in de gunst bij het hele volk.
Elke dag breidde de Heere hun aantal uit met mensen die gered wilden worden.
Eigenlijk is dit grote Wonder de voorafspiegeling van wat komen zal. Deze samenkomst van alle talen kondigt aan dat God in het volk van de Geest onder de heerschappij van Christus zal samenbrengen wat Hij eens uit elkaar had gedreven. ( Gen. 11: 1 – 9 )
Het leven in de eerste gemeente is daar het concrete bewijs van! Het werk van de Heilige Geest is niet te stuiten, en zal doorgaan tot aan de Wederkomst van Christus.
Ieder de woorden van Petrus gelooft zal dan voor altijd bij Hem mogen zijn. Ieder die daar mee spot  zal volgens de profetie vergaan.( Psalm 110 :1 / Math 22: 44 – 45 / Hebr. 1: 13

 

Geef een reactie