2 Petrus 1:19

En wij hebben het profetische Woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht slaat als op een licht schijnende in een duistere plaats totdat de dag aanlichte en de Morgenster opga in uw harten.  

 Het echte geloof is een kostbare genade. Echt geloof is iets voortreffelijks, het is excellent en van heel groot nut voor mensen die het mogen bezitten. In welke persoon het geloof zich ook openbaart, het gaat bij iedereen om dezelfde dierbare Zaligmaker en het beroept zich altijd op dezelfde dierbare beloften. Dit geloof ontvangen wij van de Heere God alleen. Het dierbare van het geloof, en het ontvangen ervan zijn alleen verworven door de rechtvaardigheid van Christus. Je kunt het ook zo zeggen: ‘omdat Jezus stierf en onze zonden droeg.’  

De apostel Paulus had krachtige argumenten om de waarheid en werkelijkheid van het Evangelie te bewijzen. In de eerste plaats was het voorzegd door de profeten van het Oude Testament. Zij schreven en spraken op aanwijzing van de Heilige Geest van God. In 1 Petrus 2: 16-18 had Paulus zijn lezers al een paar aanwijzingen gegeven die hen moesten aansporen om ook na zijn heengaan te blijven volharden in het geloof en te blijven nadenken over het Evangelie dat aan hen verkondigd was.  

Daar kwam nog een bemoediging bij: de gelovigen konden teruggrijpen op het ‘ profetische woord ‘ dat ze in handen hadden. Dat waren niet alleen de profeten van het Oude Testament maar het was het hele Oude Testament. Deze profetie was uiterst betrouwbaar, hecht en vast. ( Hebr.2:2/ Rom.4: 16/ 15: 8). En door alles wat er gebeurd was rondom de verheerlijking op de berg was de profetie  nog eens bevestigd. Petrus` lezers zouden er goed aan doen om met alles rondom de profetie aandachtig bezig te zijn. Er nauwkeurig acht op te slaan. En dat vooral omdat er dwaalleraren de gemeente van Christus binnengeslopen waren, die de gemeenteleden hun verwachting voor de toekomst probeerden te ontnemen.  

Profetenwoord heeft de betekenis van een lamp die licht verspreidt in een donkere omgeving. ( vgl. Psalm 119: 105). Het is heel goed mogelijk dat Petrus doelde op de duistere wereldsituatie waarin de gelovigen zich bevonden. ( vgl. Joh.1: 5/ Efeze 6:12/ 1 Tess. 5: 4 / 1 Joh.2: 8).  

Maar als je het slot van vers 19 in ogenschouw neemt dan is het ook heel goed mogelijk dat Petrus het donkere innerlijk van de mens op het oog had. Hoe het ook zij, Petrus wees zijn lezers erop dat ze – nu ze nog in het donker zaten – het moesten hebben van dat profetische woord.  

Het woordje ‘dag ‘ – hier zonder lidwoord – duidt in dit verband het daglicht aan dat een tegenstelling vormt met het donker van de nacht.
Het beeld van de dag wijst heen naar de dag van de Wederkomst, als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. ( vs 16).  

Hetzelfde geldt voor het beeld van de ‘ Morgenster’ ( letterlijke betekenis: Lichtdrager). De profetie verlicht de gelovigen tot op het moment dat de morgenster opgaat in hun hart.  

Wat betekent dat precies?
Het betekent: tot op het moment dat alle duisternis wijkt en het volmaakte heil van Christus aanbreekt.  

Elke gelovige die dat ervaart kan niet meer twijfelen.
De Heere doet geen half werk. Hij laat het werk van Zijn handen nooit los.
Hij is de grote Voleindiger van ons geloof. Het is heerlijk om altijd weer van Hem te leren wie Hij is.

 

Zijn troon houdt stand in eeuwigheid. De scepter van het recht is de scepter van Zijn koningschap. Gerechtigheid heeft Hij liefgehad, en onrecht gehaat. Daarom heeft God Jezus gezalfd met vreugdeolie zonder weerga. In het begin heeft Hij de aarde gegrondvest. En de hemel is het werk van Zijn handen. Zij zullen vergaan. Maar Hij houdt stand. ( Hebr. 1: 8-11)  

Wie in Hem gelooft zal ook standhouden en zal niet sterven in eeuwigheid. ( Joh. 11: 25-26)
Onze ziel zal direct na ons overlijden voor altijd een eeuwig bij de Heere zijn.
En zal eens verenigd worden met ons lichaam, dat voor altijd volmaakt en heerlijk zijn zal. We zullen wonen in het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde. ( Openbaringen 21) We zullen daar niet voor onszelf leven maar tot eer van Christus. Zoals God in de tabernakel onder Israël woonde, zo zal Hij ook op de nieuwe aarde onder de mensen wonen. Zijn beloften, eeuwen geleden aan Abraham gedaan, worden dan definitief vervuld. ( Gen. 17: 7-8)
Gelooft u dat?
Geloof jij dat?

(3) Eens zal op de grote morgen – Nederland Zingt – YouTube

(3) Psalm 22 : 13 Ik loof eerlang U in een grote schaar, – YouTube

(3) Heer God U loven wij – YouTube