Het Wartburg College

Gedachtenwisseling met dhr. Zevenbergen, directeur van het Reformatorische Wartburg College te Rotterdam.

Als je wilt weten wat het Wartburg College is, ligt het voor de hand om dat te vragen aan de directeur. Zo gezegd, zo gedaan. We installeren ons aan de grote vergadertafel en beginnen een geanimeerd gesprek. 

Meneer Zevenbergen, welke vooropleidingen heeft u genoten die van belang waren voor het uitoefenen van uw functie? Na de basisschool bezocht ik achtereenvolgens de Mavo, Havo en de Pedagogische Academie. Deze heb ik in 1977 verlaten. Dat waren de tijden van dhr. Florijn, mr. Hage, Van den Berge en dhr. Koppejan. Docenten waar ik tegen op keek en die mij veel waardevolle zaken hebben bijgebracht. Florijn gaf op een zeer indringende wijze pedagogiek .De verbinding tussen het het Woord van God was nadrukkelijk aanwezig. Wij als studenten werden geactiveerd om zelfstandig na te denken. Florijn benadrukte het wonder van genade in het leven van mensen. Dat is niet iets vanzelfsprekends! Koppejan was buitengewoon stipt in het formuleren en redigeren van teksten. Hij heeft mij ertoe aangezet om Nederlands te gaan studeren. Koppejan bracht accuratesse bij. Door zijn enthousiaste lessen begon ik mij voor literatuur en gedichten te interesseren. Dhr. Hage was de schoonzoon van ds Kersten. Hij bracht ons liefde bij voor cultuur, kerkbouw, en de Middeleeuwen. Tot op de dag van vandaag zijn die colleges waardevol. Hij leidde ons door de stromingen heen. Zijn bevlogenheid en enthousiasme zijn van essentieel belang geweest voor het ontstaan van de Wartburg Academy.

Interessant! Binnen het Wartburg College worden elk jaar nieuwe Masterclasses aangeboden. Een greep uit het assortiment voor volgende cursusjaar: Hoezo Israël? Hebreeuws en Jodendom, Een nieuwe Koude Oorlog? De geschiedenis van de Hugenoten, Het atheïsme, De laatromantiek in de muziek , Poëzie van Gerrit Achterberg en Kunst. Extra leuk is het dat ook externen zich voor deze bijeenkomsten in kunnen schrijven. Bovendien gelden deze avonden voor docenten als nascholing. Zo behaal je een extra certificaat om het lerarenportfolio te updaten! Volgens dhr. Zevenbergen bieden de nascholingen bestaansverheldering en een kapstok om levensbeschouwingen te kunnen duiden. Zelf heeft hij daar altijd geweldig van genoten. Maar om het opleidingslijstje van de directeur compleet te maken: na de PABO heeft hij twee jaar niets gedaan. Niet om al op zijn lauweren te gaan rusten, integendeel! Hij ging  Nederlands studeren aan de Nutsacademie. De akten MO A en B werden gehaald om de bevoegdheid Nederlands tot en met doctoraal in bezit te krijgen. Historische taalkunde boeiden enorm. Zijn wortels verloochenden zich niet. De eindscriptie ging over de tale Kanaäns in de 19e eeuw. Een doctoraalscriptie naar analogie van het proefschrift van dr.C. van de Ketterij. Dat alles bij elkaar biedt een indrukwekkende ondergrond voor een docent!

Ziet u uw positie als directeur als de leiding van de Heere in uw leven? Je komt voor een bepaalde keuze te staan. Dat zie ik als de leiding van God. Ik was hier op school achtereenvolgens docent, coördinator,en adjunct-directeur. Toen de functie van directeur vrij kwam heb ik uiteindelijk gesolliciteerd omdat ik besefte dat ik een mooie bijdrage kon leveren aan de school waaraan ik mij in liefde verbonden wist. Het kan ook anders gaan met de leiding van God in een mensenleven. Soms kies je dingen en kom je er later achter dat God iets anders voor je in gedachten heeft. 

Bent u zelf nog actief als docent? Nee, ik ben geen docent meer. Tot 2017 heb ik aan de Driestar gedoceerd. Sinds 2000 geef ik geen les meer. Heel soms neem ik een vervanging waar. Het docentschap valt praktisch gezien niet meer met mijn andere taken te combineren. Het vraagt in verhouding een te grote tijdsinvestering. Jongens en meisjes proberen verder te brengen, hun leefwereld te leren kennen, ik heb het met veel vreugde gedaan Je staat samen met leerlingen voor een bespaalde taak. Het optrekken naar het eind van het jaar zie ik als een gezamenlijk project.

 Welke aspecten vindt u belangrijk om aan de leerlingen over te dragen?
 Als het gaat over het vak Nederlands dan is het belangrijk om kennis over te dragen. Ook kennis van de cultuur. Dat altijd te zien in relatie tot de tijd. maar ook in relatie tot Gods Woord. Kinderen zijn maar korte tijd hier op school en wij zijn maar even hier op deze wereld. Wat geven wij onze leerlingen als levensboodschap mee? Kennis wordt vergeten maar ze houden de persoon over die voor de klas gestaan heeft. Wat heeft die als betekenis aan hun leven toegevoegd? Belangijk is dat wij ze op een goede manier vormen.

Hoe zou u de skills van een goede docent willen omschrijven? Een goede docent heeft hart voor de leerlingen. De docent moet de leerlingen zien en moet ook weten welke personen hij in de klas heeft. Want je gaat met mensen om. Dat houdt in dat je een zekere mate van liefde voor leerlingen moet hebben en daarbij liefde voor je vak. Als je niet van je vak houdt kun je de kernwaarden niet overdragen. De docent moet ook liefde en plezier hebben in het overdragen van de stof. Dat is een ingewikkelde proces! Docenten moeten altijd blijven studeren en maatschappelijk betrokken zijn anders weten ze niet wat er in de wereld speelt. Dat kunnen zij dan ook niet overdragen op hun leerlingen.

Ziet u verschil tussen het docentschap van vroeger en van nu? Ik heb 40 jaar voor de klas gestaan. Vroeger was het meer eenrichtingsverkeer. Gezag hebben was veel meer dan nu een vanzelfsprekendheid. Nu is het meer een samenspel tussen leerling en docent waarbij het gezag geen vanzelfsprekendheid meer is.

Ziet u veranderingen in het profiel van de doorsnee leerling van de leerling van nu tegenover die van 15 jaar geleden? Ja, in zekere zin wel. Ze zijn iets assertiever, en zelfbewuster. Dat komt ook door de samenleveing en de digitale omgeving waarin kinderen leven. Maar als het gaat om het basisprofiel dan zijn ze niet anders. Ze hebben een bepaalde ondeugendheid. Op zich geeft dat niets maar er moet ook karakter zijn.

Kunt u iets zeggen over het nut van Reformatorisch Onderwijs? Reformatorisch onderwijs wil zeggen dat je blijft bij de beginselen van Gods Woord en het geluid dat de reformatie daar heeft laten horen. In Reformatorische kring spreken wij nog over de geloofsleer. Geloven gaat niet buiten de leer om. Het gaat er om dat de beleving genormeerd wordt aan het Woord. Dat verschuift helaas. Het gevoel wordt belangrijker. Dit geldt van links tot rechts in onze achterban. Maar wij moeten ons houden aan het Woord. Ik heb het idee dat we door de moderne middelen minder kennis van het Woord hebben. Maak vooral het dagelijkse leven niet los van het geloof. Je moet het Woord wel onderzoeken.

Hoe kijkt u naar het Protestant Christelijk Onderwijs? Ik heb het idee dat de accenten daar anders liggen. Dat heeft te maken met de grondslag en het open toelatingsbeleid en het benoemingsbeleid waardoor de identiteit gaat verkleuren en verdwijnen . Wordt er nog aandacht besteed aan het Bijbels onderwijs?

 Moeten wij ons als christenen niet meer als het zout der aarde overal verspreiden? Geldt dit ook niet voor het onderwijs?
 Ik begrijp deze redenering maar leerlingen zijn heel kwetsbaar. Vanuit die gedachte is het goed om de begeleide confrontatie aan te gaan. Volwassen christenen moeten staan op alle posities in deze samenleving, en niet afzijdig blijven.

Hoort u weleens dat leerlingen of docenten over het werk van God in hun leven vertellen ? Daar hoor je wel eens van maar niet zo specifiek. Dat wil niet zeggen dat mijn horen een norm is. Ik denk dat de Heere nog steeds werkt. Dat heeft hij beloofd: zo lang de zon en de maan zijn zullen, zal Mijn Naam voortgeplant worden. Docenten getuigen daar wat ruimhartiger over.

Waar gaat het om in het geloofsleven naar uw mening? Het gaat om de diepe verbondenheid met God. De God van het Woord. De werk van de Heere Jezus daar kom je soms pas achteraf in je leven achter. Soms komt dat later, en zeg je achteraf: nu begrijp ik dat pas.

Gelooft u dat wij in de eindtijd leven? Dat is moeilijk te zeggen. Er zijn veel tekenen. Er doen zich veel dingen voor maar je moet voorzichtig zijn om daar een interpretatie aan te geven. We moeten maar leven bij de dag.

Welke missie ziet u voor uw school weggelegd met het oog op de toekomst? Missie is en blijft het om jongeren te vormen voor het leven zodat ze op een verantwoorde manier zelf keuzes kunnen maken. Ik ben de diploma uitreikingen aan het voorbereiden. Begin dit jaar stond voor mij vast dat ik de meditatie tijdens de diploma uitreikingen over de verzoekingen van de Heere Jezus zou houden. Waarom? We moeten de leerlingen waakzaamheid bijbrengen als het gaat om de listige omzwervingen van de satan. Er is er maar Eén Die de overwinning behaald heeft en in Hem is er Hoop. Dat is de Heere Jezus.Hij is in alles verzocht geweest, doch zonder zonde.

Ik probeer de jongelui duidelijk te maken dat de boze een realiteit is . Hij is er op uit om ons in Zijn macht te krijgen. Dat is de boodschap! Als we geen last van hem hebben dan mogen we ons wel afvragen of het goed met ons is.

Heeft u nog een laatste opmerking ? Wij moeten geweld doen op het koninkrijk der hemelen. de Heere Jezus heeft dat gezegd in Mattheus 11: 12. Daar heeft Watson mooie preken over geschreven.( Watson was een Engelse prediker ) Wij moeten alles in het werk stellen om in dat koninkrijk te komen. De Heere Jezus zegt tegen Zijn discipelen: “ het koninkrijk is binnen u ’ Dat is een paradox. Mensen die Hem niet kennen moeten zich bekeren en leven voor Gods aangezicht. Aan de andere kant geldt voor de Kerk dat zij moet strijden om in te gaan.

 Zou u nog een psalm willen noemen die voor u van bijzondere betekenis is?

Psalm 55 vers 1 daar Komt de innigheid van de zielennood van een mens tot God in naar voren.

Meneer Zevenbergen hartelijk dank voor uw open en eerlijke antwoorden en van harte Gods zegen toegewenst.


 

Geef een reactie