1 Petrus2:6

Daarom is ook vervat in de Schrift: Zie Ik leg in Sion een uiterste Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is. En: Die in Hem gelooft zal niet beschaamd worden.

Wie in Christus Jezus gelooft, gelooft in Hem die leeft tot in alle eeuwigheid. Jezus wordt ook wel de Levende Steen genoemd. Wie door het geloof met Hem verbonden is, hoort zelf ook een levende steen te zijn. ( zie 1 Petrus 4:7-11). 

‘Oikodomeiste’ betekent: ‘Laat u bouwen/ als u gebouwd wordt’. Het kan zowel een oproep als een vaststelling zijn. Gezien de context kies ik voor het eerste. ‘ Oikos’ betekent huisgezin of familie maar kan ook betekenen: een bouwwerk waarvan God de bouwmeester is. Wat in het Oude Testament de tempel van Salomo was, is in het Nieuwe Testament de christelijke gemeente. ( 1 Kor.3: 16,17/ 1 Tim.3:15/ Openb.3:12). 

Elke gelovige maakt deel uit van die tempel. Omdat de Heilige Geest in wedergeboren mensen woont en werkt, gaat het om een geestelijk huis. In breder verband geldt dit ook voor de gemeente. ( 1 Kor. 10:3/ 1 Petrus 4:17) 

Elke gelovige is een priester van God die dienstdoet in de tempel. Onze eerste opdracht is het om offers te brengen. Daar moet je niet in de eerste plaats geld onder verstaan, want het gaat om het brengen van geestelijke offers. Gebeden. lofprijzingen en dankzegging. ( psalm 51:17/ 141:2/ Openb. 8:3,4 / Psalm 50: 14,23 / 69:31/ Hebr.13:15). Het gaat erom dat de gelovigen niet allereerst denken dat ze ‘ iets’ moeten offeren maar het gaat erom dat ze beseffen dat ze in de eerste plaats zichzelf moeten geven. ( Romeinen 12: 1). 

Het belangrijkste is dat wij offers brengen die aangenaam zijn in de ogen van God. Dat wil zeggen dat ze door Hem geaccepteerd worden. Een offer waar de Heere blij mee is dat is een offer dat gebracht wordt op grond van Zijn volbrachte werk: het offer aan het kruis van Golgotha. ( 1 Petrus 1: 18,19). De woorden die Petrus na deze uitleg aangehaald heeft komen uit het boek Jesaja ( Jesaja 28: 16) Jesaja heeft geprofeteerd tegenover de leiders van Israël die dachten dat ze veilig waren voor onverwachte rampen. ‘ Vertrouw niet op leugens en bedrog, vertrouw op Mij. Ik heb op de berg Sion de eerste steen gelegd voor Mijn tempel. Die tempel wordt heel stevig en sterk. Bij Mijn tempel zijn jullie veilig. Op Mij kunnen jullie vertrouwen. ‘ 

Deze uitspraak wordt verbonden met psalm 118: 22: ‘ Bouwers gooien soms een steen weg, maar die steen kan juist de belangrijkste worden.’ en met Jesaja 8:14: ‘Ik ben een heilige God, bij Mij ben je veilig. Maar Ik kan ook gevaarlijk zijn. Net zo gevaarlijk als een steen waaraan je je stoot, een rots waarover je struikelt, of een kuil waar je in valt. ‘ In Romeinen 9: 33 staat: ‘Dat staat al in de heilige boeken: ‘God zegt: Ik stuur een Redder naar mijn volk Israël. Het loopt slecht af met alle mensen die zich tegen Hem verzetten. Want Hij is als een steen waarover ze struikelen. Maar wie in Hem gelooft zal gered worden. ‘ Het is overduidelijk dat deze woorden over de Heere Jezus Christus gaan! 

De ‘lithos akrogoniaios ‘ is de vertaling voor ‘ sluitsteen, grondsteen of hoeksteen.’ In de oudheid was het de eerste steen die gelegd werd wanneer er een nieuw gebouw verrees. De hoeksteen verbond altijd twee muren met elkaar. ( zie Ef.2: 20 waar je de geestelijke strekking van deze woorden vind. ) 

Sion is Jeruzalem, de stad van God waar de tempel is. ( Jes. 60:14). Gelovigen die hun vertrouwen op de Heere Jezus gevestigd hebben komen daar nooit bedrogen mee uit en zullen nooit teleurgesteld worden. Jesaja 25: 4 ‘ Bij U zijn zwakke mensen veilig. Bij U kunnen arme mensen schuilen’ Romeinen 9:33/ 10: 11) 

Deze woorden zijn een heerlijke Goddelijk belofte die zeker vervuld zal worden. Nu en in de toekomst, als onze Heere Jezus Christus zal verschijnen op de wolken van de hemel. ( 1 Petrus 1:7)