1 Korintiërs 7 : 30 – 38

Ja, denk er in je leven steeds aan dat alles in deze wereld voorbijgaat. Want de hele wereld zoals wij die kennen zal binnenkort verdwijnen. Ik wil vooral dat jullie in deze tijd geen extra zorgen hebben.  ( 1 Korintiërs 7: 31) 

De apostel had uitgelegd dat de resterende tijd hier op aarde maar kort was. Nu dat besef tot de gemeenteleden doorgedrongen was moesten ze een andere levensinstelling laten ontstaan, die doordrong tot in alle aspecten van hun dagelijks leven. Paulus noemde als eerste het huwelijk omdat hij daar zoveel over gezegd en geschreven had. Het geestelijk leven van de gelovigen mocht niet afhankelijk zijn van het al dan niet getrouwd zijn. Aardse zorgen of verlangens mochten hun koers niet anders maken, die moest hemelgericht blijven. Paulus wilde niet dat zijn lezers zich belastten met zorgen van tijdelijke en voorbijgaande aard. Het ligt voor de hand dat een ongetrouwde man of vrouw minder zorgen aan zijn hoofd heeft. Zo iemand kent geen zorgen om zijn gezinsleden want die heeft hij niet. Hij houdt hoofd en handen vrij voor de dienst aan God. Daarom kan hij de woorden ‘ zoek eerst het koninkrijk van God ‘ veel beter in de praktijk brengen. Een getrouwd iemand staat er anders voor dan iemand die dat niet is. Om zijn gezin in stand te houden en van de nodige dingen te voorzien moet een getrouwde man zich nu eenmaal met veel aardse zaken bezighouden. En hij moet ook goed voor zijn vrouw zorgen. Hij is dus verdeeld in zijn dienen van de Heere Jezus en de zorg voor zijn gezin. Hij moet veel meer gebruik maken van de wereld dan een ongetrouwde man en zijn aandacht verdelen. Hetzelfde geldt voor een getrouwde vrouw. Zij moet zich ook bezighouden met de dingen van deze wereld, en daarbij denken aan wat haar man graag wil. De apostel vond dat problematisch. ‘ Ik wil het liefst dat jullie dag en nacht de Heer dienen zonder dat jullie bezig hoeven te zijn met de dingen van deze wereld.’ schreef hij. 

Omdat de geest van een ongetrouwd iemand zich niet hoeft te verdelen, kan die persoon naar lichaam en geest heilig zijn, aldus Paulus Dat wil zeggen: met de hele mens, in alles, volledig. ( zie ook 1 Tess. 5: 23 / 2 Kor. 7: 1 ) Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Paulus zelf had er geen moeite mee om ongetrouwd te blijven. Gelukkig had hij wel begrip voor verloofde stellen en maande hen om gewoon in het  huwelijk te treden, zeker wanneer ze hevig naar elkaar verlangden. 

 

De motieven die Paulus te berde bracht, waren niet zozeer gericht op het huwelijk an sich. Er was hem er meer aan gelegen om de verloofden voor te bereiden op moeilijke tijden. Het was beter om zich voor te bereiden op de eindtijd, de tijd dat Jezus terug zou komen op de wolken van de hemel. Wie niet gehuwd was, zou emotioneel minder kwetsbaar zijn. Toch zouden ook gehuwden zich emotioneel en geestelijk weerbaar kunnen maken. Opnieuw verzekerde Paulus zijn lezers van het feit dat het om een advies ging. Een belangrijke uitspraak met betrekking tot de onverdeelde toewijding aan de Heere. Paulus lette bij zijn raadgeving op twee dingen: op wat goed en waardig was tegenover de medemens aan de ene kant, en op de toewijding aan de Heere aan de andere kant. 

 

Er bestaat een uitleg van dit bijbelgedeelte dat verklaart dat het hier op een ouder of voogd van een meisje om zijn dochter wel of niet te laten trouwen. In vers 38 wordt het woord ‘ camizo’ gebruikt, wat ‘ uithuwelijken’ betekent. Toch is het ook goed mogelijk dat het om een advies aan een verloofde man gaat. De reden dat Paulus lang en uitvoerig op deze kwestie ingaat, is omdat sommige extremistisch denkende mensen in Korinthe ervan uitgingen dat het huwelijk en seksualiteit zondig zouden zijn. 

Conclusie: het huwelijk blijft een heilige scheppingsordinantie van God. Maar we leven in de eindtijd. Dat betekent dat wij ons er terdege van bewust moeten zijn dat er moeilijke tijden aanbreken, zo niet al zijn. We moeten er ons uiterste best voor doen om hemelgericht te leven. Een huwelijk leidt van deze ernstige waarheid af. Wie ongetrouwd is, en zich niet geroepen voelt om te trouwen, kan dat beter niet doen, aldus Paulus, de trouwe apostel en dienaar van Jezus Christus.