1 Korintiërs 2:1-5

Vrienden ik ben ooit bij jullie gekomen om jullie te vertellen over Gods plan met de mensen. Ik gebruikte geen mooie en wijze woorden om jullie te overtuigen. Ik wilde jullie alleen maar vertellen over Jezus Christus, en over zijn dood aan het kruis. Ik kwam niet als iemand die trots is op zichzelf. Ik was juist zwak en bang. Ik gebruikte geen wijze woorden om jullie te overtuigen. En toch geloofden jullie wat ik zei, omdat de Heilige Geest jullie daar de kracht voor gaf. Want zo moest jullie geloof beginnen. Door Gods kracht en niet door menselijke wijsheid. ( 1 Kor. 2: 1 – 5 ) 

‘Het dwaze van God is wijzer dan de mensen.’Op deze woorden borduurde Paulus voort in het vervolg van zijn betoog. Hij sloot zichzelf bij deze groep mensen in, en gaf aan dat hij geen gebruik wilde maken van de Griekse filosofie of van de kunst van de oratie en rede.Paulus was niet gekomen om het Woord van God te brengen op de manier waaraan de Korintiërs gewend waren. Hij zocht geen uitnemendheid en bijzondere woorden van wijsheid. Dit zou hebben ingehouden dat hij  evenals de redenaars van zijn tijd gebruik gemaakt zou hebben van logica en retorica. ( Kol.2 : 23 ) Het ging er bij de mensen uit Korinthe om dat ze een excellente rede hoorden, waarbij de kunst van het uitspreken van bijzondere zinswendingen en aparte ideeën een op zichzelf staande uitdaging was. 

Het getuigenis van God moest daar ver vanaf staan, en opvallen door zijn eenvoud, rechtlijnigheid en duidelijkheid. De dood en opstanding van Jezus Christus moesten daarin centraal staan. ( 1 Kor. 1: 6/ 2 Tim. 1: 8 )  In de prediking van Paulus was geen plaats voor bijzondere filosofische ideeën, interpretaties en verklaringen. Hij hield het bij het pure woord van God en predikte slechts de heilsbetekenis van de kruisiging van Christus. 

De zwakheid waarover Paulus het had kan slaan op zijn gezondheid, maar ook op vervolgingen, verdriet en lijden. Na zijn bekering is zijn leven erg zwaar geweest. Hij heeft veel moeiten en ontberingen geleden en naast de verkondiging van het Evangelie moest hij zware handenarbeid verrichten om aan de kost te komen. Zijn zwakheden en angsten zijn hem overkomen om de vijandschap die hij te verduren had van zowel de kant van de Joden als van de heidenen. Niet voor niets staat er in Handelingen 18: 9 dat de Heere in een gezicht aan Paulus verscheen om hem te bemoedigen met de woorden: ‘ vrees niet, maar spreek, en zwijg niet, want Ik ben met u. ‘

Zo op het eerste gezicht zou je niet graag met Paulus willen ruilen. Wat heeft hij veel doorstaan. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats, en was niet getrouwd. Hij had geen gezellig thuis maar zwierf over de aarde. Hij heeft nooit kinderen gehad, of kleinkinderen.Toch is zijn leven bijzonder vruchtbaar geweest. Het was niet voor niets allemaal. De inhoud van de boeken van Paulus hebben bijzonder veel betekend voor de inrichting van de christelijke gemeente wereldwijd. De kennis, wijsheid en de door God gegeven briljante intelligentie van Paulus hebben hem tot een steunpilaar van de kerk van alle eeuwen gemaakt. Gods verborgen wijsheid is door hem in helder daglicht gezet.