1 Korintiërs 1: 18-25

Dit is de boodschap die ik breng: Christus Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. Die boodschap heeft niets te maken met menselijke wijsheid. Mensen die niet in Jezus geloven vinden die boodschap onzin. Maar voor mensen die gered worden, is die boodschap het bewijs van Gods macht. In de heilige boeken staat: ‘ Ik zal de wijsheid van de mensen laten verdwijnen. Jullie zullen niets meer hebben aan al je kennis. Inderdaad, wat heb je aan wijsheid? Wat heb je aan kennis? Wat heb je aan het nadenken over moeilijke vragen? Niets! God heeft laten zien dat menselijke wijsheid niets voorstelt. Het is de mensen nooit gelukt om met dat soort wijsheid God te leren kennen. Nee, God had een ander plan. Hij redt ons, omdat we geloven in een boodschap die volgens de mensen onzin is. Gods wijsheid is dus totaal anders dan menselijke wijsheid. Ik vertel iedereen dat Christus aan het kruis gestorven is. Joden ergeren zich daaraan, want zij willen wonderen zien als bewijs van Gods macht. Grieken vinden het onzin, want voor hen telt alleen menselijke wijsheid. Maar voor ons, christenen, is de dood van Christus het bewijs van Gods wijsheid en macht. Alle mensen die door God uitgekozen zijn, Joden en niet-Joden, geloven dat. Onze boodschap klinkt dan misschien dom en zwak, maar die boodschap komt van God, en God is wijzer en sterker dan de mensen. 

Nadat Paulus zijn hart gelucht had, ging hij verder over de kern van de zaak die hij diende. Tegenover alle inzicht en retoriek van de joodse oversten plaatste hij de werkelijkheid. 

Mensen die een welklinkend woord brachten, maar in werkelijkheid geen hart voor het gewone volk hadden, werden haarscherp in beeld gebracht. Tegenover alle wijsheid stelde Paulus de bittere en smadelijke dood van Jezus Christus, een Man zijn leven had gegeven voor de gewone man en vrouw. Het valt met wijsheid en logica niet in overeenstemming te brengen dat God in zijn liefde zijn Zoon heeft overgegeven om gekruisigd te worden als een verzoening voor de zonden van de hele wereld. 

Ten opzichte van de prediking van het kruis wordt de mensheid in twee groepen verdeeld: mensen die verloren gaan, en mensen die behouden worden. ( 2 Kor. 2: 15) De ene groep mensen is onherroepelijk op weg naar het eeuwige verderf, de andere naar de hemel. De ene groep vindt het verhaal van de Heere Jezus aanstootgevend, en ergert zich daaraan. Voor de andere groep is precies hetzelfde verhaal een reden om al het andere wat heerschappij over hen uitoefent en het volgen van Jezus in de weg staat, op te geven, en de weg achter Jezus aan te bewandelen. Met vallen en opstaan, dat zeker, maar hoewel het pad in een radicale navolging van Jezus smal is, is het een heerlijke en bijzonder zinvolle weg. 

Het verhaal van Jezus is een ongelooflijk krachtig en wonderbaarlijk gebeuren. De ‘ kracht van God’ wordt in het Nieuwe Testament vaak in verband gebracht met de opstanding van Jezus uit de dood. In het verlengde daarvan ligt de opstanding van alle gelovigen uit de doden. ( 1 Kor. 6: 14/ 15: 43/ 2 Kor.13: 4/ Efeze 1: 19 / Fil. 3: 10, 21) 

Jezus is opgestaan uit de dood! Dat kan wetenschappelijk gezien nooit verklaard worden. Als je sterft, stoppen alle lichaamsfuncties. De ademhaling komt tot stilstand, het hart stopt met kloppen, het bloed stroomt niet langer, en geleidelijk aan dooft de hersenactiviteit. Dit is een onomkeerbaar proces. Dat Jezus opstond uit de dood kan alleen maar op een Goddelijke manier tot stand gebracht zijn. Het is een evengroot wonder als de schepping van hemel en aarde uit niets. Op het woord van God de Vader zijn hemel en aarde ontstaan, op Zijn woord is ook Jezus weer tot leven gebracht. Wij hebben deze geschiedenis gekregen als verzekering, om ons opzien tegen de dood en het graf te verminderen. Door de opstanding van Jezus mogen wij geloven dat ook onze dode lichamen weer zullen leven. Dit wonder biedt onzegbaar veel meer troost en hoop dan alle boeken en wijsheid bij elkaar. In de opstanding en het woord van het kruis wordt deze kracht aan de gelovigen verkondigd. 

Het oordeel van God komt over de groep mensen die zich verzadigt met wijsheid en kennis, terwijl ze de boodschap van het kruis afwijst. Om dit duidelijk te maken citeerde Paulus de woorden uit de Septuaginta ( Jesaja 29: 14) 

Jezus zelf heeft gezegd: ‘ Ik dank U Vader, Heer des hemels en der aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld’ ( Matth. 11: 25) 

Veel teksten uit het Oude Testament laten zien dat de ware wijsheid vaak verborgen blijft voor mensen die denken dat ze haar bezitten. ( Job 12: 2/ 24-25/ Jesaja 19: 11- 13 / 29: 14/ Jeremia 8: 8-9 / Ezech. 28: 3-12) 

Dan maar nooit iets leren of studeren? Dat heeft Jezus niet gezegd. Een feit is het dat de wereld verloren gaat, en alles doordraait terwijl wij onze discussies voeren over wijsheid en kennis, en wat al niet meer. 

Voor mijzelf bidt ik altijd om leiding van de Heilige Geest om de juiste keuzes te maken. Mijn leven is boordevol mensen, taken, en zaken. Maar op de eerste plaats staat voor mij het volgen van de Heere Jezus Christus. Hij leidt mij langs veilige paden, tot eer van Zijn Naam. We kunnen niet zonder kennis, wijsheid en verstand. Maar mijn medemens mag niet omkomen. Wij die geloven in de boodschap van het kruis, mogen met die boodschap de wereld intrekken. Uitgeleerd komen we nooit. God zal ons wijsheid geven. Precies zoveel als we nodig hebben op elk moment van ons leven.