Vertrouwen

Het Griekse woord dat vertaald wordt met geloof kan ook vertaald worden met vertrouwen. 

In een tijd als deze waarin alle zekerheden en vertrouwde gebruiken door de corona wegvallen is het erg belangrijk dat we ons vertrouwen op de almacht van God stellen. 

De Israëlieten werden door God uit een onmogelijke situatie gered. Ze waren slaven geweest en hun kinderen werden door de wrede handen van de Egyptenaren gedood. Maar de Heere liet de farao met al zijn soldaten vergaan. “ Zo redde Hij de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee lagen liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig de Heer tegen de Egyptenaren was opgetreden, kregen ze ontzag voor Hem en stelden hun vertrouwen in Hem en in Zijn dienaar Mozes. “ ( Exodus 14 ) Dit verhaal is een illustratie van de almacht en de wonderkracht van de Heere. 

Deze God wil een eeuwig verbond met ons maken. Zelfs terwijl er van alles wat er om ons heen gebeurd zegt Hij ons Zijn hulp toe. “ Op Zijn hulp kan ik mij verlaten, wat mij dierbaar is, laat Hij gedijen. “  zei David. ( 2 Samuël 22 : 5 ) Soms kan dat op onze omstandigheden slaan, maar het kan ook ons geloof aangaan. De Heere is soeverein in alles wat Hij voor ons doet. 

“ Hij bestuurt de wereld naar wet en recht. Alle volken berecht Hij eerlijk. Moge de Heer een Burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Wie Uw Naam kent kan op U vertrouwen. U verlaat niet wie U zoeken, Heer. “ ( Psalm 9 : 9 – 11 ) Opnieuw komt David aan het woord, tijdens het zingen van een lied dat tijdens het oogsten of persen van de druiven gezongen werd. Dit lied werd waarschijnlijk door een harp begeleid. Het blijft bijzonder hoe David altijd op de Heere bleef vertrouwen. Hij was vaak gedoemd om te vluchten voor het aangezicht van Saul en zijn soldaten, maar geen enkele nood deed hem ophouden om zijn God te loven en te prijzen. 

“ Israël, vertrouw op de Heer! Hun hulp is Hij en hun schild. Huis van Aäron, vertrouw op de Heer! Hun Hulp is Hij, en hun Schild. Wie de Heere vrezen, vertrouw op de Heer! – Hun Hulp is Hij, hun Schild.” Deze oproep impliceert een afwijzen van afgoden, zaken die niet in staat zijn om maar de minste hulp te bieden. Het is een omroep om een zuivere houding van ons hart. Het betekent niet dat we alle hulp van mensen en middelen af moeten wijzen. 

“ Geprezen zij de Heer! Die mijn handen oefent voor de strijd. Die mijn vingers schoolt voor het gevecht. Mijn Beschermer, mijn Vesting, de Burcht die mij veiligheid biedt, het Schild waarachter ik schuil! ( Psalm 144 : 1, 2 ) Hier is sprake van hulp en bescherming tijdens een militair treffen van het leger van David met de vijand. Deze tekst biedt ons inspiratie om ook tijdens deze moeilijke coronatijd niet op te geven. Vurig te blijven bidden en te lofprijzen. De Heere zal ons niet in de steek laten. 

“ Ik weet in Wie ik mijn vertrouwen gesteld heb, en ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is om te bewaren wat mij toevertrouwd is, tot de Grote Dag aanbreekt. “ ( 2 Tim. 1 : 11 ) schreef Paulus. Hij vertrouwde zijn leven, zijn werk, en zijn evangelieboodschap toe aan God. Nooit kwam hij daar bedrogen mee uit. 

Wie zijn vertrouwen op de Heere vestigt mag zich altijd door Hem gedragen weten. Wat er ook gebeurt, wat hem of haar ook overkomt, deze God draagt ons door dit leven heen, en brengt ons straks voor eeuwig in Zijn Vaderhuis. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *