Vertrouwen op God

Die recht verschaft aan de wezen en weduwen, en de vreemdelingen liefheeft, dat Hij hun voedsel en kleding geeft.

DEUTERONOMIUM 10:18 (weergave DB 1545)

Israël moest van zijn geschiedenis leren. De herinnering aan de ellende in Egypte moest de mensen ertoe aanzetten om begrip en zorg voor vreemdelingen te hebben. De Heere ontfermde zich van oudsher in het bijzonder over de zwakken, en over mensen die het meest onder onrecht te lijden hadden. “ Mensen vertrappen Uw volk Heer, onderdrukken Uw liefste bezit. Weduwen en vreemdelingen doden ze, kinderen zonder vader brengen ze om. “ klaagde de dichter van psalm 94. God gaf Zelf voorschriften om eerbied te hebben voor de armen en zwakken. Zijn gebod blijft Anno 2021 nog steeds van kracht. Hij zegent ons als we gehoor geven aan Zijn oproep. Het is niet dat Hij ons nodig heeft. De God die in staat was om een heel volk veertig jaar lang elke dag van manna te voorzien, kan zonder ons alles bewerkstelligen wat er nodig is om ons in het leven te behouden. 

Daarom, wie zich letterlijk of figuurlijk arm en zwak voelt die is Hij nabij.  Dat is echter niet zonder meer het geval. De Heere – van Zijn kant – kijkt aandachtig naar ons of wij Hem echt vertrouwen. 

Geloven is vertrouwen. Het gelovig vertrouwen op God heeft grote gevolgen voor ons welzijn. 

De Heere beschermt ons tegen gevaar. “ Naar U Heer, gaat mijn verlangen uit. Mijn God op U vertrouw ik, maar mij niet te schande. “ Bad David hartstochtelijk. ( Psalm 25 : 1 ) 

“ Maar ik vertrouw op U Heere, ik zeg: “ U bent mijn God, in Uw hand liggen mijn lot en mijn leven” ( Psalm 31 : 15, 16a ) 

“ Bij U ben ik veilig, U behoed mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. “ ( Psalm 32 : 7, 8a ) 

“ Het oog van de Heere rust op wie Hem vrezen, en hopen op Zijn trouw. Hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood zal Hij hun leven sparen. “ ( Psalm 33: 18, 19 ) 

Vertrouwen op de Heere bevrijdt ons van angst. 

“ De Heere is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? “ ( Psalm 27 : 1 ) 

“ In mijn bangste uur vertrouw ik op U, op God, Wiens Woord ik prijs. Op God vertrouw ik, angst ken ik niet. “  ( Psalm 56 : 4, 5a ) 

Ten opzichte van God stellen menselijke schepselen of andere gevaren die ons bedreigen niets voor. 

“ Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de Heer. Standvastig is hij, en zonder vrees. Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen. “ ( Psalm 112 : 7, 8 ) 

Vertrouwen op de Heere geeft ons moed en kracht. 

“ Dit zegt God, de Heer, de Heilige van Israël: “ In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht. “  ( Jesaja 30 : 15 ) 

“ Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe, en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. “ ( Jesaja 40: 29 ) 

Vertrouwen op de Heere biedt veiligheid. 

“ Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de Heere vertrouwt, wordt met liefde omringd. “ ( Psalm 32 : 10 ) 

“ Angst voor mensen is een valstrik, wie op de Heere vertrouwt, wordt beschermd. “ ( Spreuken 29 : 25 ) 

“ Maar dit zegt God de Heer: Ik leg in Sion een fundament, met een uitgelezen grondsteeen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop stelt hoeft geen andere toevlucht te zoeken. “  ( Jesaja 28 : 26 ) 

Vertrouwen op de Heere geeft vrede. 

“ De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt. Vertrouw altijd op de Heere, alleen op Hem want de Heere is een Rots sinds mensenheugenis. “ ( Jesaja 26 : 3, 4 ) 

“ Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. “ ( Romeinen 15 : 13 ) 

Het is duidelijk genoeg: er is niets heerlijkers dan volledig op de Heere te vertrouwen. Wie Hem gevonden heeft, die vindt het leven en ontvangt de gunst van de Heere. ( Spreuken 8 : 35 ) 

Hij zal niet wank`len noch bezwijken Die op de Heer vertrouwt. En op Zijn goedheid bouwt.Hij zal als Sions berg nooit wijken, Wiens grondslag door geen aards vermogen Ooit wordt bewogen.

Gelijk `t gebergt` dat hooggerezen Om Salem ligt gespreid, Zo is, in eeuwigheid, De Heer rondom Hem die Hem vrezen! Rondom Zijn volk, `t welk Hij wil hoeden Voor tegenspoeden.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *