Vaderdag!

Vaderdag!
Op vaderdag denken we allemaal aan onze vaders. We verwennen ze eens extra!  Jonge kinderen maken kleurige tekeningen, en kopen kadootjes van hun eigen zakgeld. Ontelbare ontbijtjes worden klaargemaakt en door slaperige vaders genietend verorberd. Moeders kopen stiekem allerlei leuke, handige, en gezellige dingetjes. En de vaders genieten!
De Bijbel geeft de vader in het gezin een bijzondere plaats. De Heere stelt Hem aan als hoofdverantwoordelijke voor de opvoeding. “ Ik heb je uitgekozen, je moet je zonen en verdere nakomelingen voorhouden dat ze de Weg volgen die Ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. “ zei Hij.  De Heere koos Abraham uit om overeenkomstig Gods wil te leven, en op die manier de zegen voor zijn nageslacht te verwerven. ( Gen. 18: 19 ) Om de prijs te winnen werd er dus grote nauwgezetheid en eerlijke rechtvaardigheid in al zijn doen en laten verwacht.
Deze uiterst belangrijke boodschap wordt in de Bijbel keer op keer herhaald. “ Luister naar de wetten en regels waarin Ik u onderwijs, en kom ze na. Roep het volk bij elkaar, dan maak Ik hun Mijn geboden bekend. Dan leren ze ontzag voor Mij te hebben zolang ze leven. Dan brengen ze dat ook hun kinderen bij. ( Deut. 4 : 10 ) “ Ook wil Ik dat jullie aan je kinderen en kleinkinderen kunnen vertellen hoe hard Ik tegen de Egyptenaren ben opgetreden en welke wonderen Ik bij hen verricht heb. Dan zullen jullie inzien dat Ik de Heere ben! “ ( Exodus 10: 2 ) zei de Heere via Mozes tegen alle vaders van Israël.
Een goede vader zegent zijn kinderen. “ Door zijn geloof zegende Isaäk Jacob en Esau, en hij dacht daarbij aan wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Door zijn geloof kon Jacob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef zegenen. “ zegt de Hebreeënbrief. ( Hebr. 11 : 19 ) De prachtige uitwerking van deze zegeningen staan beschreven in Genesis 27: 1 – 40 en 48: 15 – 16 )
Een goede vader let op de godsdienstige opvoeding van zijn kinderen. Jacob bouwde op bevel van de Heere een altaar. “ Ga naar Betel. Blijf daar en bouw er een altaar voor de God Die daar aan jou verschenen is toen je op de vlucht was voor je broer Esau. “ Dat deed Jacob. Hij liet zijn hele gezin voorbereidingen treffen. “ Doe de vreemde goden die jullie hebben weg, reinig je en trek schone kleren aan. Laten we naar Betel gaan. Daar wil ik een altaar bouwen voor de God Die naar mij heeft omgezien toen ik diep in de ellende zat. De God Die mij op mijn hele reis heeft bijgestaan!” riep hij vol compassie uit.
Daarop gaven Jacobs gezinsleden hun vader alle afgodsbeelden die ze in hun bezit hadden, en ook hun oorringen. Oorringen waren in die tijd niet zozeer sieraden, maar  meer amuletten die beschermingen tegen allerlei vreemde geesten moesten bieden. Jacob begroef alles wat ze bij hem inleverden onder een grote boom, een terebint. Daarna trokken ze verder. De Heere joeg de inwoners van de steden in de omtrek zo`n angst aan dat ze het niet waagden om Jacob en zijn zonen te na te komen.
Vaders in het geloof waren heel bijzonder. Abraham werd door zijn uitnemende gehoorzaamheid de vader van alle gelovigen. ( Rom. 4: 11 / 16 – 17 . Gal. 3: 7 )
De apostel Paulus was niet getrouwd, en had zelf geen kinderen, maar was meer dan een vader voor zijn gemeenten. ( 1 Kor. 4 : 15 / 1 Thess. 2: 11 – 12 ) Ze muntten beiden uit in volgzaamheid aan de Heere en gehoorzaamheid aan Gods geboden.
Boven deze vaders echter, ver boven hen verheven, staat God de Vader. Zoals Hij is er niemand. Hij wil in Zijn Zoon Jezus Christus altijd bij ons zijn en voor ons zorgen. We mogen Hem “ Abba “ noemen. Door Zijn lieve Heilige Geest te geven zegt Hij : ‘ U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem aan te kunnen roepen met Abba. “ ( Rom.8: 15. Ja, door Zijn eigen Zoon naar ons te zenden heeft de Vader Zich een volk van kinderen verworven. Dat is weergaloos mooi!
God de Vader wil ons allemaal tot Zijn kinderen hebben! “ Uit Hem komen wij ook voort. Hij is de God Die de wereld, en alles wat daarin leeft gemaakt heeft. Hij Die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat Zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is wat Hij nodig heeft. Hij is Degene Die Zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt, die Hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld en Hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat wij Hem zouden zoeken, en Hem al tastend zouden kunnen vinden. “ zei Paulus. ( Hand. 17 ) Wat een ongelooflijk machtige God is Hij! Hij heeft ons helemaal niet nodig, is aan tijd noch plaats gebonden, en wil toch zò dichtbij zijn dat wij Hem ABBA mogen noemen! PAPPA! Dat kan wanneer wij onze zonden aan Jezus vertellen, en Zijn genade aanvaarden. Zo worden wij God geliefde zonen en dochteren.
God is ook de Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij heeft dat Zelf aan de wereld bekendgemaakt. “ Dit is Mijn geliefde Zoon in Wie ik een welbehagen heb, luister naar Hem! “ ( Joh. 17 ) riep God de Vader vanuit een luchtige wolk naar Zijn liefste leerlingen Petrus, Jakobus en Johannes,
Ja, God is de Vader van Zijn volk. “ U bent toch onze Vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen. Maar U Heere, bent onze Vader. Van oudsher heet U onze Beschermer! “ riep Jesaja uit. ( Jes. 63: 16 ) De aartsvaders waren maar mensen die op Gods tijd stierven, en daarna niet meer in staat waren om voor hun nageslacht te zorgen. Maar God de Vader leeft eeuwig! Eeuwig blijft Hij in staat om onze Vader te zijn!
Je kunt altijd bij Hem terecht! Blij of verdrietig, het maakt Hem niet uit. “ Ik zal hen leiden. Ik breng hen naar stromende beken en voer hen over geëffende wegen. Daar kunnen zij niet struikelen. Want Ik ben voor Israël een Vader, en Efraïm is Mijn eerstgeboren zoon. “ profeteerde Jeremia.
“Hebben wij niet allemaal dezelfde Vader? Heeft niet Eén en Dezelfde God ons geschapen? “ zegt weer een andere profeet? “ Waarom behandelen wij elkaar dan zo trouweloos en schenden wij het verbond dat Hij met onze voorouders heeft gemaakt? “
Het is duidelijk! Kinderen van Deze Vader moeten net zo nobel en integer zijn of worden als Hij is!
Zoals de Vader altijd aan Zijn kinderen denkt, zo doen goede vaders dat ook. Zij hebben de namen van hun kinderen in hun hart gegrift.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *