Spreuken 1 : 1 – 7

“Hier volgen de Spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. Laat wie wijs is, goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven deze spreuken en diepzinningheden van de wijzen te doorgronden. Het begin van alle wijsheid is ontzag voor de Heere. Een dwaas veracht wijsheid en weigert elk onderricht.” 

Bovenstaande woorden vormen een inleiding tot een schitterend boek. Sommigen mensen denken dat deze spreuken door de verzamelaar Ezra aan de Bijbelse boekrollen toegevoegd zijn, maar het zijn de spreuken van Salomo. Zijn naam betekent “ vreedzaam “. Hij heeft zijn naam eer aangedaan, want de aard van zijn geest en van zijn regering waren vreedzaam. David – die een  leven vol van benauwdheid en vervolging geleid heeft, schreef de Psalmen, een boek over vroomheid. Salomo, die een rustiger leven leidde schreef meer onderwijzende boeken, zoals de Spreuken. 

Salomo was de Zoon van David. Hij heeft een goede opvoeding genoten en menig gebed is door hem tot Zijn God opgezonden. Tijdens zijn regeringsperiode zocht de hele aarde Salomo op om van zijn wijsheid te leren. ( 1 Koningen 4 : 30 / 10 : 24 ) Zijn dienaren hadden 3000 spreuken uit zijn mond opgetekend. Maar de spreuken van z`n eigen hand waren er nog geen 1000. In deze spreuken werd Salomo door God geïnspireerd. 

Het spreukenboek werd tot nut en voordeel van alle mensen geschreven en wil ons helpen om onze geest te vullen met heldere en duidelijke denkbeelden zodat wij zullen weten hoe we wijs kunnen spreken en handelen en om verschil te maken tussen waarheid en leugen, goed en kwaad. Het Spreukenboek helpt ons om onze levensweg op de juiste manier te bepalen. Als je de wijze uitspraken van Salomo nauwkeurig overdenkt zul je leren om iedereen het zijne te geven: aan God, wat van God is en aan alle mensen wat hen toekomt. De instructies die in dit Bijbelboek gegeven worden zijn helder en duidelijk, bestemd voor mensen die zich niet te wijs voelen om iets over Goddelijke wegen te leren. Ze zijn vooral bestemd voor jonge mensen om hen wetenschap en bedachtzaamheid bij te brengen. De jeugd is de tijd om te leren, om indrukken over God en het leven te ontvangen en het geleerde in het lange termijngeheugen op te slaan. 

Toen hij dit boek schreef had Salomo in eerste instantie kinderen en jongeren op het oog. Hij  hoopte hun geest rijp te maken voor de edele beginselen van wijsheid en deugd. Maar Salomo sprak ook oudere wijzen aan omdat een wijze die zijn kennis vermeerderd, voor anderen tot groter nut zal zijn. Salomo wilde een raadsman zijn. Hij was de overtuiging toegedaan dat degene die verstandig is in de voorschriften van de wijsheid langzamerhand zelf aan het levensroer komt te zitten, en goed gaat doen met de wijsheid die God hem of haar aangeleerd heeft. Koning Salomo was beroemd om zijn talent in het oplossen van raadselen en moeilijke vraagstukken ( vanouds een gevierd vermaak van Oosterse vorsten ). De eerste spreuk van Salomo is feitelijk het uitgangspunt van zijn wijsheid.

“ Het begin van de wijsheid is ontzag voor de Heere. “ 

 Het fundament van alle wijsheid is het acht geven op de Heere als de Allerhoogste. Je bent niet in staat om voordeel te trekken uit enig onderwijs als er geen heilige eerbied voor God bezit van je hart genomen heeft. Iedere gedachte in ons moet tot gehoorzaamheid aan Hem gebracht worden.  Salomo nam de nobele taak op zich om zijn lezers dat talent te bezorgen. Zijn aandachtige leerling zal de strekking van zijn spreuken begrijpen. Uiteindelijk zal hij of zij de zin ervan verstaan en weten hoe daar optimaal voordeel mee te doen. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *