Raadgever ( 1 )

Raadgever.
Deze bijzondere term duidt een persoon aan die adviezen uitdeelt en richting voor het leven geeft. Tegenwoordig zijn wij beter bekend met de term coach. Het verschil tussen deze personen is het feit dat een coach zijn pupil niet adviseert, maar slechts suggesties aan de hand doet. Een coach oordeelt niet, maar biedt ondersteuning, en noemt de zaken die goed gaan, terwijl een raadgever meer een mentor is, iemand die advies geeft.
De Bijbel kent twee soorten raadgevers.

  1. Menselijke
  2. Goddelijke

In de tijd van koning Nebukadnezar stond Babel bekend om haar toverij. De Babyloniërs rekenden op menselijke raadgevers – hun tovenaars en astrologen –  als bescherming tegen alle gevaren. De koning was totaal afhankelijk van hen. Zodra er iets was dat hem verontrustte, liet hij de magiërs, bezweerders, tovenaars en Chaldeeën bij elkaar roepen. Zij moesten hem vertellen waar zijn dromen over gingen. Hoogstwaarschijnlijk wilde Nebukadnezar de kundigheid van zijn astrologen testen. ( Dan. 2: 8-9 ) Hoewel hun hoge positie hun bijzondere roem verschafte, was zij tevens levensgevaarlijk!  Zouden zij falen dan zouden zij in stukken gehakt worden en hun huizen zouden in puin worden gelegd! Het lukte deze raadgevers niet om de droom van de koning te weten te komen, laat staan aan hem uit te leggen. Geen wonder, de Oppermacht van de Heere over de wereldgeschiedenis, over de volken, en over hun koningen was in het geding. ( Dan. 4: 14, 22, / 5: 21 ) De koning liet daarom het bevel uitvaardigen om hen te doden. Een jammerlijk levenseinde was hen beschoren.
De profeet Jesaja zou over deze mensen tegen Nebukadnezar zeggen: “ Wat heb je je afgetobd met talloze raadgevers?  Laten zij die naar de sterren staren, en die de hemel kunnen uitleggen, die je per maand laten weten wat jou overkomen zal, nu aantreden, laten zij je redden. Ze worden als kaf, het vuur zal hen verteren. Ze zijn niet meer te redden uit de macht van de vlammen. “ Geen wonder, want hun bron was God niet, of de Heere Jezus.  Zij werden niet geleid door de Heilige Geest.
Tegenover deze heidense mensen noemt de Bijbel Daniël, een jongen die uit voorname Judese kringen stamde. Hij was hoogstwaarschijnlijk nog jong toen hij de opkomst van Nebukadnezar meemaakte. In het jaar 605 behaalde Nebukadnezar een overwinning bij de Karkemis aan de rivier de Eufraat. Vervolgens trok hij naar het zuiden om zijn vluchtende vijanden te achtervolgen. Onderweg naar huis belegerde hij Jeruzalem. Het koninkrijk van Juda dat tot die tijd een bondgenootschap met Egypte had, werd onderworpen aan het Nieuw – Babylonische Rijk.
Koning Nebukadnezar liet een aantal jonge mensen van het Judese hof wegvoeren. Onder deze jongelui bevonden zich Daniël en zijn drie vrienden. Zij waren bestemd geweest voor leidinggevende functies in hun eigen land. Nebukadnezar was van plan om hen aan zijn hof op te voeden in de boeken en taal van de Chaldeeën. Waren zij eenmaal afgestudeerd, dan zouden ze als hooggekwalificeerde bestuurders teruggestuurd kunnen worden naar deze verafgelegen provincies van zijn rijk. Na jarenlang in een vreemde cultuur geleefd en gestudeerd te hebben, zouden zij totaal vervreemd zijn geraakt aan hun eigen cultuur. Dit feit bood de beste garantie voor een betrouwbaar gouverneurschap. Zij zouden immers geen enkele reden meer hebben om niet trouw te blijven aan hun nieuwe identiteit?
Zo kon het dus gebeuren dat vier jonge mannen in Babel aankwamen, en een wetenschappelijke opleiding startten die hen bruikbaar zou maken voor een hoge functie aan het hof. Daniël was vastbesloten om zich aan de reinheidsvoorschriften van zijn geloof te houden. Vanaf het begin lezen we over hem dat de Heere hem gunstig gezind was. Hij schonk deze jongen en zijn drie vrienden wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. ( Daniël 1: 17)
Toen Daniël hoorde van het drama dat zich aan de wijzen dreigde te voltrekken, ging hij naar de koning en vroeg hem respijt voor dit gruwelijke doodvonnis. Vervolgens ging hij naar huis, bracht zijn drie vrienden op de hoogte en vroeg hen de God van de hemel te smeken om zich barmhartig te tonen en het mysterie te onthullen, zodat hij en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel ter dood zouden worden gebracht. ( Daniël 2: 18 )
En toen voltrok zich een groot wonder!
In een nachtelijk visioen werd het mysterie aan Daniël uitgelegd.
En? Rende hij gelijk naar de koning om zijn leven te redden? Helemaal niet!
Eerst prees hij de Heere, de God van de hemel, en zei: ( Daniël 2: 20 – 23 )
“ Geprezen zij de Naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Want Hij bezit wijsheid en kracht! Hij verandert tijden en uren. Hij zet koningen af, en stelt koningen aan. Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de verstandigen hun kennis. Hij onthult diepe verborgen dingen. Hij weet wat in duister is gehuld. En het licht woont bij Hem. U, God van mijn voorouders, loof ik, en roem ik, Want U hebt mij wijsheid en kracht geschonken en mij onthult wat wij U hebben afgesmeekt. U hebt ons laten weten wat de koning verontrust. “
Het sleutelwoord mysterie komt ook voor in bepaalde geschriften van de Qumran. Het overeenkomstige Griekse woord in het Nieuwe Testament duidt Gods geheime voornemens aan, die Hij aan Zijn apostelen en profeten heeft geopenbaard. Daniël mocht Gods geheimen vertellen omdat hij volkomen op de Heere had vertrouwd.
Daaruit kunnen wij concluderen dat er geen betere Raadgever is dan de Heilige Geest. Die door Zijn Woord en Geest onze Leidsman wil zijn. De Heilige Geest  die samen met de Vader en de Zoon Waarachtig en Eeuwig God is. Die aan Daniël gegeven was zodat Hij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig werd. Die hem tijdens zijn deportatie naar en verblijf in Babel wilde troosten, en eeuwig bij hem gebleven is. ( H.C. zondag 20 )  Gelukkige Daniël!
Valt er nog meer over raadgevers te zeggen vanuit de Bijbel? Jazeker. Wordt vervolgd.
 

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *